Skåldingsskader

13.02.2020Versjon 1.1

Generelt 

Skåldingsskader er den vanligste formen for brannskade hos barn og utgjør totalt sett nesten halvparten av alle brannskader som innlegges i sykehus. Skadens skyldes som oftest at man får over seg varm væske i form av kaffe, tevann eller lignende. I noen tilfeller skyldes det også for høy temperatur på springvann, badevann og lignende.

 

De fleste skåldingsskadene medfører dermale (2. grad) skader av ulik grad og gror som oftest konservativt, gitt at man får utført adekvat førstehjelp og unngår infeksjoner i behandlingsforløpet. Blant de pasientene som trenger operasjon, er det i de fleste tilfeller snakk om små eksisjoner og hudtransplantasjoner.

 

Blant 165 pasientene som var innlagt ved Brannskadeavdelingen i 2018 hadde 77 pasienter skåldingsskade, med totalt 969 liggedøgn. Tretti pasienter med skåldingsskade måtte opereres (totalt 77 operasjoner).

 

Alle større skåldingsskader (mer enn en håndflate) bør tilsees av lege og ofte legges inn i sykehus. Spesielt gjelder dette små barn.

 

Se ellers Brannskadeavdelingen sine nettsider for mer informasjon.