Medisinsk klarering av pasient til operasjon

05.01.2023Versjon 0.4Forfatter: Stig HeirGodkjent av: Kjetil Nerhus (klinikksjef)Godkjent dato: 2022-09-01

Generelt 

Se også emnet "Klassifisering av tilleggssykdommer" for en oversikt over hvilke pasienter som må utredes spesielt, evt søkes til kardiolog eller annen spesialist før de kan opereres.

 

Klassifisering av tilleggssykdommer

Timebestilling 

(endres når vi starter med digitale innkallingsbrev)

• Sender «EGENERKLÆRING - Helseopplysninger» -skjemaet med i innkallings-brevet
til alle nyhenviste pasienter.

• Pasient som er kalt inn raskt - settes ev. opp 10 min tidligere for å fylle ut
egenerklærings-skjema.

Pasient 

(endres når vi starter med digitale innkallingsbrev)

• Fyller ut «EGENERKLÆRING - Helseopplysninger» hjemme før de kommer til time.
• Ev. får de skjema i ekspedisjonen og fyller ut mens de venter.

Ekspedisjonen 

(endres når vi starter med digitale innkallingsbrev)
• Spør pasient om det er en mulighet for at de skal opereres:

- I så fall: Har de fylt ut «EGENERKLÆRING - Helseopplysninger» 
?
- Hvis ikke = > gir pasienten nytt skjema til å fylle ut mens de venter. 


• Hvis pasienten kommer tilbake fra legen og spør hva de skal gjøre med egenerklæringen (som legen ikke ville ha/spurte om): 


- Er pas. søkt til operasjon? = > Tar imot skjema og gir det til legen. 

- Hvis ikke søkt til operasjon = > Makulerer skjema. 

- Evt. hvis de skal tilbake til legen til kontroll senere = > «Ta med skjemaet ved neste konsultasjon.» 


Ortoped-kirurg 

• NB! Ved tidl. scannet EGENERKLÆRING (revurdering): Tar utskrift fra DIPS og oppdater pasientinfo / fyller ut lege-del. 

• Legger ev. «Ordinasjonsskjema sykepleier» ut på adm. / pause-rommet slik at sykepleier kan ta status på blodtrykk, høyde/vekt osv. 

• Vurdérer ortopedisk indikasjon:

- Pas. skal opereres: 


= > Legges inn i DIPS til dagkirurgi / innleggelse.


= > Krysser av «Pasienten er ortopedisk klarert og meldt til Inntaks- 
kontoret for operasjon (DIPS).

- Ev. krysser av for «Pas er henvist til ortopedisk tilleggs-u.s., og svar må foreligge 
før opr.».
Svar kommer i legens mappe «Dokumenter til vurdering».
- Ev. krysser av for «Det skal innhentes ortopediske tilleggsopplysninger».
Svar kommer i legens mappe «Dokumenter til vurdering».

- Hvis ikke ortopedisk klarert = > må vente med å søke inn til indikasjon er klar.

- Ev. krysse av «Skjemaet scannes for mulig senere bruk»).

• Får tilbake «Ordinasjonsskjema sykepleier» og fører verdiene over i EGENERKLÆRING – legedel. Tar stilling til ev. videre oppfølging. • Vurderer Antikoagulasjonsbehandling:


- Krysser av for «Standard regime» hvis pasienten skal følge vanlige rutiner (inkl. 
pasienter som ikke står på noe / pasienter som ikke skal ha noe).

- Ev. krysser av for «Se ‘Kommentar’-feltet i DIPS» hvis man velger avvikende regime fra det som er standard,
ELLER man avventer uttalelse fra f.eks. kardiolog.

= > Hvis man umiddelbart velger et avvikende regime frem til opr.dag, skrives valgte regime i ‘Kommentar’-feltet i DIPS.

= > Ev. skrives «Antikoag.beh: Avventes» i ‘Kommentar’-feltet i DIPS.
= > Når ev. svar på ekstern uttalelse foreligger, anføres det regime man velger i et ‘Journalnotat’, og Gul lapp sendes til inntakskontoret om at så er gjort.


• Vurderer om Pasienten er anestesimessig klarert, kfr. egne retningslinjer.


- Krysser av for «Nei» eller «Ja – Pasientens papirer skal vurderes av anestesilege».
- NB! LAV TERSKEL for å ringe 2525 (vakthavende anestesilege for diskusjon/ spørsmål, helt frem til kl 20.00).

• Ev. henviser til annet sykehus hvis ikke kan opereres her. Orienterer pasienten.

Sykepleier på poliklinikken 

• Tar ev BT osv. og fyller ut «ordinasjonsskjema sykepleier». Leverer tilbake til legen. • Samler inn og leverer alle egenerklærings-skjemaene til scanning.

Dokumentsenteret 

Skanner EGENERKLÆRING-skjemaene.
Henter inn ortopedisk og medisinsk tilleggs-info hvis bedt om det.
Skanner inn tilleggsopplysninger og svar på undersøkelser når det kommer inn.

Innleggelses-kontoret 

Tar daglig opp listen over pasienter som er søkt inn til opr. For ny-tilkomne pasienter tas EGENERKLÆRING frem.

• Sjekker om ev. ortopedisk / medisinsk tilleggs-info det er bedt om er innhentet og scannet inn. Ev følges dette opp.
• Når alle papirer er på plass:


- Hvis markert «Nei» på om papirene skal vurderes av anestesilege,
markeres dette på opr-ventelisten.


- Hvis markert «Ja - Pasientens papirer skal vurderes av anestesi-lege»,
sendes gul lapp til mappen «Anestesileger».

• Når klart for innkalling av pasient, sjekkes «Antikoagulasj.beh.» på Egenerklærings-
skjemaet, ev hva som er anført i ‘Kommentar’-feltet i DIPS, ev. journalnotat.

- Ev. nødvendige justeringer gjøres i innkallingsbrevet.

Anestesileger 

• Sjekker papirer


- Ev. innhenter mer info hvis anestesimessig påkrevet.


- Ev. henviser til utfyllende utredning/vurd. hvis anestesimessig påkrevet.

• Avgjør om pasienten:

1. Kan tas inn direkte til DK.


2. Kan tas inn direkte til SDI med POPP dagen før.


3. Skal til tidlig POPP (i god tid før opr.)


4. Skal diskuteres med operatør for mulig avvisning/henvisning annet sykehus.
(Ortoped henviser ev. til annet sykehus og informerer pasienten)

Gul lapp til inntakskontoret om avgjørelsen.

Flyt-skjema