Fascia Iliaca Compartment Blokade (FICB)

18.07.2019Versjon 0.2

Kortversjon 

UL-veiledet steril prosedyre. Stikk in-plane, fra lateralt til medialt. Nål: 50mm (evt 100mm ved adipositas).

Mål: visualisere N.Femoralis, Fascia Lata og Fascia Iliaca. Plassere LA under begge fasciene, 1-3cm lateralt for laterale kant av N.Femoralis.

LA: Naropin 7,5mg/ml 20ml blandes med NaCl 20ml. Sett 40ml såsant dette ikke overskrider max anbefalt LA for aktuell pasient.

(Max dssn; Naropin 3mg/kg)

 

Blokaden kan som en generell regel legges på pasienter som har pågående antikoagulasjon (enten det er NOAK (ex Pradaxa, Xarelto, Eliquis/Lixiana) eller platehemmere (ex Plavix, Brilique). Anestesilege kan imidlertid ønske å gjøre individuell vurdering og evt avstå fra blokade-anleggelse.

 

Blokaden kan gjentas. Tid mellom to blokader vurderes av anestesilege.

 

  

 

 

 

 

 

Definisjon Fascia Iliaca Compartment Blokade, FICB 

Fascia Iliaca Compartment Blokade (FICB) omfatter blokade av flg 2 nerver:

N.Femoralis Cutaneus Lateralis (L2-3) (Er ikke et mål å visualisere ved denne blokaden).

N.Femoralis (L2-4)

 

FICB er en kompartmentblokade, dvs en VOLUM-blokade. Følgelig må store volum og lave konsentrasjoner brukes og blokaden kan anvendes til analgesi og ikke anestesi.

Indikasjon 

Pre- og postoperativ smertelindring av hoftefraktur og innsetting av totalprotese i hofte.

Post-operativ smertelindring ved inngrep i hofte, forside lår og kne.

 

Pågående antikoagulasjon med NOAKs (ex Pradaxa, Xarelto, Eliquis,Lixiane) eller platehemmere (ex Plavix, Brilique) er ikke kontraindikasjon for anleggelse av ultralydveiledet FICB på ortopedisk sengepost.

Kontraindikasjoner 

Pasient-nekt

Tidligere Femoral bypass kirurgi på aktuell side (relativ)

Inflammasjon eller infeksjon i innstiksområdet

Allergi mot lokalanestetika

Sonoanatomi, teknikk 

Pasientleie; ryggleie og helst aktuell fot litt utadrotert.

UL: Bruk høyfrekvens, lineær probe. Orienter proben transversalt.

 

Nivå: 1-2cm distalt for Lig Inguinale (Går mellom ASIS og Os Pubis), på overgang mellom laterale og midterste 1/3, evt ned i nivå med lyskefolden (ligger 6-7cm inferiort for Lig Inguinale).

 

Identifiser A.Femoralis og de to fasciene (Fascia Iliaca og Fascia Lata) (Det er ca 0,5-1cm mellom de to fasciene).

Rett lateralt og dypt for arterien ligger M.Iliopsoas (dekket av en tynn fascie; Fascia Iliaca).

 

N.Femoralis sees dypt for Fascia Lata og Fascia Iliaca, som litt flat, hyperekkoisk og fascikulert.

N.Femoralis ligger på medialsiden av M. Iliopsoas (hypoekkoisk), lateralt for A.Femoralis.

Obs! se etter A.Femoralis Lateralis Cicumflex, som tidvis avgår direkte fra A.Femoralis, på tvers. (Colour flow Doppler kan være en hjelp)

 

Beveg UL-proben lateralt og finn M.Sartorius (er dekket av Fascia Lata men ikke av Fascia Iliaca.)

 

Deponer Lokal Anestesi under begge fasciene, 1-3cm lateralt for laterale kant av N.Femoralis (et stykke medialt for M.Sartorius)

Tilstreb medial og lateral (under M.Sartorius) spredning av av lokal anestesi.

Diffunderer gjennom Fascia Iliaca til N.Femoralis Cutaneus Lateralis (som ligger mellom de to fasciene, se strek-tegning lengre nede).

 

Lokal Anestesi: Bruk helst et volum på minst (30-) 40ml. Bland Ropivacain 7,5mg/ml, 20ml med NaCl 20ml.

  

 

 

 

 

Fascia Iliaca kan sees som lineær, lys, hyperekkoisk struktur superfisielt for M.Iliopsoas. Kan være vanskelig å visualisere- prøv å tilte proben caudalt.

Hvis A.Femoralis har delt seg i to, så er man for caudalt.

 

Intramuskulær injeksjon må unngås 

 

Lokalanestesi skal deponeres under Fascia Iliaca og over M.Iliopsoas, IKKE inni muskelen.

Følg nøye med under injeksjon, slik at man ungår at lokalanestesi skader musklaturen.

 

De gule pilene på bildet over viser lokalanestesi inni M.Ilipsoas. Her har man deponert LA for dypt.

LFCN og Fascia Iliaca 

Vedr LFCN sin plassering i forhold til Fascia Iliaca i lyskenivå:

Illustrasjon over viser LFCN liggende superficielt for Fascia Iliaca. Andre kilder kan beskrive at denne nerven ligger dypt for Fascia Iliaca.

Årsaken er at nerven ligger dypt for nevnte fascie når den kommer ut fra spinalkanalen, går ut gjennom M Psoas på lateralsiden av denne og går nedover i bekkenet, liggende oppå/anteriort på M Iliopsoas. Den perforer så Lig Inguinale og Fascia Iliaca og blir liggende superficielt for den. 

Lumbalpleksus  

Lumbal plexus: Alle hovednerver dannes av Anteriore Primære Rami/røtter.

Anteriore rami/røtter fra L2-4 har både anterior og posterior divisjon.

Anterior divisjon fra L2-4: N.Obturatorius

Posterior divisjon fra L2-4: N.Femoralis (L2-4) og LFCN (L2-3).

Referanser 

  • "Systematic review of the effects of fascia iliaca compartment block on the hip fracture patients before operation". J.Steenberg, A.M.Møller, BJA, 2018.
  • "Behandlingsplan, Hoftebruddseksjonen, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus"
  • "Ultrasound-guided Fascia Iliaca Compartment Block", J.Pepe, N.B.Madhani, Stat Pearls, Last update: August 1, 2018. 
  • "Ultrasound-guided fasica iliaca compartment block for hip fractures in the emergency department", L Haines et al, The Journal of Emergency Medicine, 2012
  • "Ultrasound Guided Fascia Iliaca Block: A comparison with the loss of resistance technique", JB Dolan et al, RAPM 2008