Henvendelse om overflytting av pasient

12.02.2020Versjon 1.0

Mottak av ny pasient 

Ved varsel om ny pasient fra eget lokalsykehusområde eller forespørsel om overflytting av brannskadd pasient fra annet sykehus skal forespørselen på dagtid gå til seksjonslegene ved Brannskadeavdelingen (BSA), på vakttid til vakthavende plastikkirurg.

 

På vakttid skal plastikkirurgisk bakvakt godkjenne eventuell overflytting.

Rådgivning til andre sykehus 

Generelt er det viktig at primærsykehuset avklarer mulige assosierte skader, som noen ganger ikke får nok oppmerksomhet i situasjoner der hudbrannskadene "dominerer bildet" !

 

Det er viktig at det på primærsykehuset er gjort grundig bedømmelse av skadedybde og skadeutbredelse. Kontroller anslått areal ved å beregne grovt utfra hvor skadene er lokalisert. Tilnærmet korrekt beregning av areal er viktig for estimering av væskebehov. Se Væsketerapi ved større brannskader


Plastikkirurg, og eventuelt også intensivlege, gir gjerne råd vedrørende behandling før overflytting.

 

Det vil i de fleste tilfeller være tilrådelig å dekke sårflatene med salvekompress og kompresser fuktet i fysiologisk saltvann under tørre kompresser. Ved sirkulære fullhudskader gis råd ift. eskarotomier (se Initial vurdering og behandling av brannskader).

 

Ved høyvoltskader gis eventuelt råd om fasciotomier og annen overvåkning (se Elektriske brannskader). Ved høyvoltskader kan det ofte være nyttig med rask overflytting for å få avklart behov for fasciotomier.

Det er vesentlig at pasienter stabiliseres sirkulatorisk og respiratorisk før transport.

 

En del nyttige detaljer ift. overflytting av pasient fra annet sykehus er tatt med i avsnittet Overflytting til Brannskadeavdelingen ? (Forberedelse til overflytting).

 

Pasienter uten brannskade i hode/hals regionen og uten inhalasjonsskade bør ofte vurderes ekstubert etter initialt sårstell på primærsykehus.

Husk fare for hypotermi og fraråd bruk av f.eks. Water-jel ved lang transporttid. Dette er spesielt viktig dersom pasienten er et barn eller hos pasienter med utbredte brannskader.

Varsling internt. Henting av pasient på Flesland 

Dersom Brannskadeavdelingen skal ta i mot en pasient varsler plastikkirurg:

  1. Ansvarshavende sykepleier på Brannskadeavdelingen,
  2. Vakthavende intensivlege, og
  3. AMK Bergen.

 

Vakthavende plastikkirurg avklarer sammen med sykepleier på Brannskadeavdelingen om og eventuelt hvordan en eventuelt må omrokkere ift. allerede innlagte pasienter.

 

For pasienter som forventes å trenge legefølge fra Flesland til Haukeland organiserer AMK Bergen dette, normalt ved å disponere lege fra Akuttmedisinsk avdeling, KSK.

 

En "akuttsekk" med utstyr står på medisinrom på Brannskadeavdelingen, klargjort i tilfelle følge fra flyplass skal skje med sykepleier fra Brannskadeavdelingen

Dokumentasjon av henvendelser om overflytting 

Forespørsel om mottak og opplysninger om pasientens tilstand føres på standardisert skjema Overflytting og innleggelse brannskadepasient.pdf. Word-versjon er tilgjengelig i PC-/nettversjonen. Skjemaet skal også fylles ut dersom pasienten ikke overflyttes. Begrunnelse for dette føres og signeres på samme skjema. Skjemaet arkiveres på Brannskadeavdelingen.

Palliativ behandling 

Ved svært store skader, også alder tatt i betraktning, der utsiktene for overlevelse er svært små,  og der arealberegning og diagnostikk av skadedybde er pålitelig, bør man diskutere med primærsykehuset om pasienten skal ha full resuscitering eller kun palliativ behandling. Er man i tvil om alvorlighetsgrad kan det taes digitale bilder som sendes til vakthavende plastikkirurg for vurdering. Ønsker det lokale sykehus likevel overflytting, skal Brannskadeavdelingen ta i mot pasienten.

 

Etter et mottak av større brannskader må en igjen vurdere pasientens realistiske muligheter for overlevelse. I enkelte situasjoner vil allmenntilstand og samtidige kroniske sykdommer, i tillegg til alder, skadedybde og skadet areal, være vesentlig for vurderingen. Dersom pasienten har en relativt god mulighet for overlevelse, fortsettes full behandling. Ved svært alvorlige skader og der sjansen for overlevelse ansees som minimal, taes eventuell beslutning om overgang til ren palliativ behandling av seksjonsansvarlig plastikkirurg ved Brannskadeavdelingen (eller plastikkirurgisk bakvakt) i samråd med anestesioverlege knyttet til BSA (eventuelt seksjonert overlege bakvakt for Intensiv/ Brannskade) og avdelingssykepleier/ ansvarshavende sykepleier i BSA.