Steroider og adjuvans til perifere nerveblokader

29.11.2023Versjon 0.8Forfatter: Elin Strandenes

Dexmedetomidine (Dexdor) 

Kan settes perineuralt for å forlenge varigheten av blokaden.

Generell doseringsanbefaling: 0,3- 0,5 mcg/kg.

Til unge friske med god indikasjon: doseøkning opp til 1 mcg/kg, max 100mcg.

Unngås til pasienter med alvorlig OSAS eller andre tilstander der sedasjon kan være uheldig og til Diabetes Mellitus med diabetisk neuropati.

 

Unngås rutinemessig til blokader i underex, brukes der kun ved god indikasjon.

 

Pasienten må gis tilstrekkelig informasjon om effekt av blokade i en ekstremitet (spesielt motorblokade og smerter når blokaden slipper).

 

Informasjon om at dexmedetomidin er brukt noteres på "Beskjed til sengepost" (Postoperativ kurve) i tillegg til at det noteres på Anestesikurven der blokadeanleggelsen beskrives og nevnes også på "Time-out" som info til operatør.

Momenter som må vurderes ved bruk av dexmedetomidine perineuralt 

Alder: vurdere dosereduksjon. Årsak: sedasjon.

Brukes ikke på hoftebruddspasienter.

Tidspunkt for hjemreise og evt behov for vurdering av nevrologisk status før utskrivelse.

Ved bruk i u ex: tilstrebe at langvarig blokade ikke er til hinder for mobilisering.

Vurdere dosereduksjon ved blokader helt perifert, ex i u arm der man har behov for lavt volum lokalanestesi.

Ved behov for 2 blokader: vurdere hvilken som trenger lengst effekt og prioritere dexmedetomidine på den.

Indikasjoner for steroider som premedikasjon til inneliggende ortopediske pasienter 

Hofte-, kne- og skulderproteser, scolioser, ryggfiksasjoner, radiusfracturer, artrodeser, kileosteotomier og generelt kirurgi i bein der man forventer moderate til sterke smerter postoperativt.

Dexametason og Dexavit(IV) 

Ved ortopedisk seksjon velger vi generelt å gi Dexametason systemisk fremfor perineuralt.

 

Dosering:

Dexametason po: 0,25mg/kg, max 24 mg

Administrasjonsform og tidspunkt: po, sammen med annen premedikasjon på sengepost.

Dexavit/Dexagalen IV: 0,1-0,2mg/kg, max 20 mg (gis IV like etter ankomst SOP, 60-90 min før knivtid start hvis Dexametason po ikke er gitt)

 

Gis ikke til:

-Dårlig regulerte pasienter med HbA1C > 53 mmol/mol (ref 9). Preoperativ HbA1C predikerer max postop blodglukosenivå i større grad enn dexametason som premed (ref 1).

-Pasienter hvor SGLT-2-hemmere er nullet 3 døgn preoperativt (men gis til de på SGLT-2-hemmer som har tatt denne frem til opr tidspunktet).

-Pågående ortopedisk infeksjon

 

Måling av HbA1C: hvis det ikke foreligger HbA1C fra siste 3 mnd. Spesielt viktig hos pasienter med info om dårlig blodsukkerregulering eller mistanke om dårlig compliance.

Kan etterbestilles på kirurgiske innkomstprøver på EDTA-blod (samme glass som Hb tas på). På HUS oppbevares disse i 4 døgn. Må ikke ha fått blodtransfusjon siste 3 mnd.

Da dexametason ikke har mineralkortikoid effekt, må man for pasienter som allerede står på Prednison/Prednisolon, også gi dette i premedikasjon etter gjeldende retningslinjer, se «Steroidmedikasjon og kirurgi», Anestesi(HUS) metodebok.

 

Antidiabetika-behandling:

Insulin med pumpe og sensor: vurdere å kontinuere/beholde både pumpe og sensor per-op men vær obs på at dette utstyret ikke pt er godkjent som medisinsk teknisk utstyr og at man derfor må måle blodsukker perop etter vanlige retningslinjer på eget apparat i SOP. Se ellers egen rutine for DM.

Po behandling:

Metformin/GLP-1receptor analog og DPP-4 inhibitors: ta vanlig morgendose operasjonsdagen, forutsatt forventning om vanlig matinntak operasjonskvelden (ellers nulles disse preoperativt). (Ref 4)

Sulfonylureas: nulle morgendose operasjonsdagen

 

Blodsukkermåling: Spesielt viktig første 24 timer mtp å monitorere og evt behandle steroidindusert hyperglykemi. (En viss blodsukkerstigning kan forventes).

 

Hvis et inngrep utsettes etter at dexametason-premedikasjon er gitt, gis dexametason helst ikke mer enn to dager på rad, dvs at man unnlater å gi steroider hvis inngrepet utsettes for andre gang.

 

Konvertering av HbA1C:

HbA1C i mmol/mol øker med 11 når HbA1C øker med 1 prosentpoeng.

Diagnostisk grense: 48 mmol/ml.

Behandlingsmål for de fleste pasienter med DM: 53 mmol/mol.

 

Vedr HbA1C: uttrykk for gjennomsnittlig b-glukose de siste 2-3 månedene. Ved behov kan resultatene regnes om fra mmol/mol til % ved hjelp av følgende ligning:

HbA1c[NGSP %] = 0,09148*HbA1c[IFCC mmol/mol] + 2,152. Tolkningen forutsetter at erytrocyttlevetiden er normal og at pasienten ikke har fått blodtransfusjon de siste 2–3 månedene. Hemolytiske anemier gir lavere verdier. Høyt alkoholinntak kan føre til lavere HbA1c enn glukoseverdiene skulle tilsi og skyldes trolig økt hemolyse. Kronisk nyresvikt, med eller uten dialyse, gir også lavere verdier.

 

Dexavit/Dexagalen:

Kan gis ufortynnet eller kan tynnes ut i NaCl eller Glucose 5%.

IV injeksjon: over 3-5 minutter.

IV infusjon: Over 15 - 20 minutter.

Holdbarhet fortynnet løsning: 12 timer i romtemperatur. 24 timer i kjøleskap.

Rask injeksjon kan gi umiddelbare brekninger og i sjeldne tilfeller sirkulatorisk kollaps, samt irritasjon av perineum.

Kan gi irritasjon av mageslimhinne, hypertoni og hyperglykemi.

 

Dexagalen kan inneholde Propylenglykol og bør ikke brukes til små barn.

 

Dexavit inneholder iflg produsent, ikke konserveringsmidler og er godkjent for perineuralt bruk (brukes ikke rutinemessig hos oss).

 

Omregning (dose-ekv): 0,75mg Dexametason = 5 mg Prednisolon/Prednison = 20mg Solu Cortef

 

Referanser 

  • A pharmacodynamic evaluation of desmedetomidine as an additive drug to ropivacaine for peripheral nerve blockade. M Keplinger et al. EJA 2015
  • Evidence basis for using perineural dexmedetomidine to enhance the quality of brachial plexus nerve blocks: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. L Vorobeichik et al. BJA 2017.
  • Systemic dexmedetomidine is not as efficient as peruneural desmedetomidine in prolonging an ulnar block JH Andersen et al, RAPM 2019
  • Regional anaesthesia, diabetic neuropathy and dexmedetomidine: neurotoxic combination? P.Link and CM Brummett BJA 2019