Delkontrakt 1-Insulinpumper og CGM-closed loop

14.05.2024Versjon 0.11Forfatter: Marianne Høglund, Tore Julsrud Berg

BAKGRUNN OG SAMMENLIGNING AV HCL SYSTEMENE 

Et hydrid closed loop system består av en insulin pumpe og en kontinuerlig vevsglukosemåler som snakker sammen og styrer insulintilførselen automatisk ved hjelp av en algoritme. Systemet vil da, mellom måltidene, automatisk kunne øke, minke og stoppe insulin tilførselen basert på hva algoritmen anbefaler.

 

Til måltidene må brukeren selv dosere insulin ved å legge inn hvor mye karbohydrater som skal inntas. Ut i fra denne informasjonen vil systemet anbefale en måltidsdose og brukeren vil kunne overstyre denne anbefalingen eller velge å følge den. Jo mer nøyaktig bruker klarer å angi karbohydrater, jo bedre vil resultatet bli. Det er derfor anbefalt at bruker lærer karbohydratvurdering ordentlig før oppstart med et slikt system.

 

Alle systemene har en funksjon som kan aktiveres i forbindelse med trening, varmt vær eller andre settinger der man raskt kan bli lav.

 

System Beskytter mot lave glukoseverdier
Minimed 780 G med SmartGuard Midlertidig mål
Ypsopump med CamAPS-FX Ease off
Tandem T:Slim med Control IQ Aktivitetsprofil

 

I tillegg er det anbefalt å legge inn mindre karbohydrater enn det man faktisk spiser hvis det er under 2 timer til man skal trene.

 

Hvis man man må innta karbohydrater i forbindelse med føling/"rescuecarbs" legger man som regel ikke inn i boluskalkulatoren. Hvis bruker tenderer til å overkompensere ved føling, kan deler av karbohydratmengden legges inn.

 

Algoritmene i systemene er forskjellige og det er viktig å vite hvordan de fungerer for å velge hvilke system som passer best for den enkelte bruker.

SmartGuard og CamApsfx er lærende algoritmer, dvs de lærer basert på erfaringer med den enkelte pasient og tilpasser seg insulinbehovet til bruker fortløpende. Mens Control IQ er ikke en lærende algoritme, men kan manuelt skreddersys med ulike personlige profiler og justeringer fortløpende på disse.

 

Når man skal finne ut hvilket system som best dekker det medisinske behovet for brukeren er det viktig å tenke på:

 • Hvilken type algoritme passer best for denne brukeren.
 • Er svangerskap aktuelt?
 • Ønsker og er bruker egnet til å dosere insulin via mobil app?
 • Bruker brukeren medikamenter eller vitamintilskudd som kan påvirke den nøyaktigheten til systemets CGM.
 • Har brukeren tidligere hatt alvorlige hudreaksjoner på innholdet i plasteret i noen av systemene?
 • Er det begrensninger i følgerfunksjonen til systemet?
 • Har brukeren veldige svingninger i insulinbehov gjennom menstruasjonssyklus, gjennom døgnet eller i andre situasjoner som gjør en algoritme bedre egnet enn en annen?

 

Hvem egner seg for et hybrid closed loop system?

 • Brukeren må tørre å overlate styringen til systemet.
 • Brukere som har svært varierende insulinbehov gjennom døgnet.
 • Brukere som ikke når behandlingsmålene med annet utstyr.
 • Brukere med svært varierende insulinbehov gjennom natten.
 • Brukere med gjentatte alvorlige hypoglykemier.
 • Brukere som i stor grad er avhengig av andre for å ha kontroll på̊ sin diabetes.
 • Brukere med svært svingende blodsukker som vedvarer etter at andre årsaker er utelukket. Svært svingende blodsukker defineres som blodsukkersvingninger som medfører redusert funksjon i dagliglivet. Man bør dokumentere funksjonsnedsettelsen og hva som er gjort av tiltak for å hindre svingende blodsukker.
 • Brukere med vedvarende HbA1c > 70 mmol/mol (8,5 %) eller jevnt, høyt blodsukker til tross for intensivert oppfølging.

 

Fordeler med et hybrid closed loop system

 • «Hybrid closed loop» system som automatisk styrer insulintilførselen basert på CGM verdiene mellom måltidene og på natten.
 • «Hybrid closed loop» kan igjen gi bedre nattesøvn til de som tidligere har stått opp om natten for å måle og korrigere.
 • Automatisk stopp funksjon FØR lave vevsglukoseverdier kan forhindre alvorlige hypoglykemier

Prioritet 1- Medtronic Norge AS- MiniMed 780G 

Prioritet 1 - Minimed 780G

 

 

Hvordan fungerer systemet? Smart Guard Algoritmen

 • Dette er en insulinpumpe med kontinuerlig vevsglukosemåler der insulintilførselen blir styrt automatisk basert på sensorverdiene, en såkalt hybrid closed loop-pumpe.
 • Ved oppstart av systemet, bruker systemet innstillingene fra manuell modus i 48 timer før Smartguard kan aktiveres.
 • I automodus får ikke brukeren noen fast basal dose. Systemet gjør en vurdering av nåværende, historiske og simulerte fremtidige sensorglukoseverdier hvert 5.minutt og gir autobasal og korreksjoner på bakgrunn av denne informasjonen. Det kan føre til at det gis svært varierende mengder insulin gjennom dagen og helt ulike totalmengder fra dag til dag. Insulinleveransen tilpasses det faktiske behovet til pasienten.
 • Systemet skal selv korrigerer for høye og lave glukoseverdier.
 • Brukeren må fortsatt selv aktivere bolusdoser til måltidene ved å legge inn antall gram karbohydrater i boluskalkulatoren i pumpen.

 

Insulintilførselen blir styrt basert på en PID algoritme som ligger i insulinpumpen.

 • Den øker og minker insulintilførselen basert på CGM verdiene med trender og historikk fra de siste 6–14 dagene med insulindoseringshistorikk.
 • Hvert døgn beregnes hvilke sikkerhetsparametre (minimum basaldose= Umin og maksimum basaldose=Umax) som skal gjelde.
 • Den vurderer hvert 5.minutt om det er behov for autokorrigering.
 • Autokorrigering kan gis hvert 5. minutt om det er behov for dette. Den gir ekstra bolusdoser dersom max basal dose (Umax) er gitt og glukose er over 6,7. Hvor aggressivt den korrigerer er avhengig av om det er identifisert et måltid eller ikke, mengde aktivt insulin og trenden. Den har en algoritme som gjenkjenner om det er inntatt et måltid som ikke er lagt inn i pumpen.
 • Guardian sensor 4 er kalibreringsfri og varer i 7 dager. Sender må lades og varer ca 1 år før den må byttes.
 • Simplera sync som kommer etterhvert har sender og sensor i ett. Også 7 dagers varighet.
 • Automodus avbrytes hvis max levering i over 7 timer, minimum levering i over 3–6 timer, hvis man ikke har målt blodsukker når man blir bedt om det eller det er tap av CGM data over 30 minutter. Systemet går da over i "sikker basal" som er en basaldose regnet ut av algoritmen erfaringer med bruker sitt insulinbehov.
 • Data kan lastes ned i «Carelink» via sky.

 

I automodus kan man justere på karbohydratfaktor, aktiv insulintid og behandlingsmål.

 • Behandlingsmålet er valgfritt og man kan velge mellom 5,5, 6,1 og 6,7 mmol/l.
 • For enkelte kan et midlertidmål på 8,3 mmol/l i forbindelse med fysisk aktivitet være fornuftig.
 • Aktiv insulintid kan stilles inn mellom 2 og 4 timer. Jo lavere aktiv insulintid- jo mer aggressiv blir algoritmen.
 • Leveres med Accu-Chec Guide Link blodsukkerapparat, som måler og overfører blodsukkerverdiene trådløst til pumpen.
 • Bluetooth som kommuniserer med MiniMed Mobil app der man kan se mengde insulin levert og glukoseverdiene(blant annet aktuell glukosemåling, glukosetrend, tid i målområdet og gjennomsnittlig glukoseverdi).
 • Man kan få varsel på mobilen hvis man går høyt eller lavt.
 • CareLink Connect app der du kan velge og dele sensorverdiene med opptil 5 følgere.
 • Følgere kan benytte CareLink Connect-app der de kan følge sensorverdiene m.m. En følger kan se data fra fem forskjellige brukere.

 

Linker til opplæringsvideoer/informasjon om systemet

Pasientopplæring: https://www.medtronicdiabetesproducttraining.com/

App-kompatibilitet: https://www.medtronic-diabetes.com/no-NO/sjekk-kompatibilitet-app/sok

Fordeler:

 • Har en algoritme som lærer av erfaringer og justerer insulintilførsel basert på dette. Bruker og behandler kan kun justere på karbohydratfaktor, aktiv insulintid og målglukose i Smartguard..
 • MiniMed Mobil appen gir oversikt over glukoseverdier, trender og tid i målområdet. Kan linkes til poliklinikken slik at dataen deles automatisk med Carelink System.
 • Nedlastning av data i CareLink via sky.
 • CareLink Connect app gir mulighet for å dele verdier med inntil 5 følgere.
 • CareLink Connect app gir mulighet for å følge inntl 5 unike brukere.
 • Man kan også linke til sykehuspoliklinikken via appen.
 • Pumpen har oppdaterbart software.
 • Ved tap av CGM data går pumpen over i "sikker basal" som er en fast basaldose basert på historiske sensorglukoseverdier og kan være i denne i inntil 4 timer.
 • Mange ulike infusjonssett å velge mellom. Mio Advanced og Extended (EWIS) er enkle å føre inn og gir mindre risiko for brukerfeil. EWIS kan brukes inntil 7 dager. Quick-Set har myk kanyle (90 grader) og separat innskyter. Sure-T infusjonssett har en kanyle av stål (90 grader), ved feks. allergier. Silhouette myk skråkanyle og separat innskyter (45 grader). Mio 30, myk kanyle (30 grader), intergrert inserter. Silhouette og Mio30 kan benyttes ved feks undervekt og svangerskap.

 

Mulige utfordringer

 • Guardian 4 Sensoren er noe vanskelig å sette på i forhold til andre sensorer. Komplisert prosedyre med mye taping. (Simplera sync sensoren som kommer etterhvert er svært enkel å plassere).
 • Kan ikke brukes sammen med hydroksyurea.
 • Paracetamol. I bruksanvisningen står det at paracetamol kan gi en falsk økning i sensorglukoseverdiene og føre til overdosering av insulin. Graden av unøyaktighet avhenger av mengden paracetamol som er aktivt i kroppen, og kan være ulik for hver person. Hvis man tar paracetamol, må man slutte å ta dette medikamentet før sensorglukoseverdier brukes til å ta behandlingsbeslutninger. Man må da bruke blodsukkermålinger i tillegg for å bekrefte glukosenivået, slå av funksjonen for autokorreksjon og vurdere å slå av SmartGuard-funksjonen
 • Systemet ber om blodsukkermålinger i noen situasjoner av sikkerhetsmessige årsaker
 • Kostbart system.
 • Utfordrende i situasjoner med raskt økende insulinbehov (som feks.ved feber), da algoritmen bruker noen dager på å tilpasse det økende behovet. I denne perioden sliter systemet med å holde bruker i målområdet.

 

Krav for bruk. Hvem egner dette systemet seg for?

 • Må bruke over 8 E/døgn og under 250E pr. døgn.
 • Alder over 7 år.
 • Antall gram karbohydrater må oppgis til boluskalkulatoren i pumpen til hvert måltid.Alternativt kan man benytte forenklet måltidsregistrering.
 • Behov for å kunne følge mere enn en bruker (feks.familie med flere barn med diabetes)

Prioritet 2- Ypsomed AS- YpsoPump med Libre 3 

Prioritet 2 - Ypsomed AS-YpsoPump med Libre 3

 

Hvordan fungerer systemet? CamAPS-FX-algoritmen

 • Algoritmen ligger i appen.
 • Ved oppstart legger man inn bruker sin vekt og gjennomsnittlig total døgndose insulin for siste uken. Algoritmen tilpasser seg og dette ved oppstart og tilpasser seg til måltids- og døgnmønstre etterhvert.
 • Gir en forlenget bolus hvert 10–12 minutt ut i fra glukosenivåene som mottas hvert minutt ved libre 3. Lærer fra tidligere leveranser og måltidsbolus og tilpasser i løpet av dagen, fra dag til dag og ut i fra postprandiale behov.

 

Det er en lærende algoritme som lærer i 3 nivåer og alle disse læringene foregår kontinuerlig.

 • Nivå 1 Generell læring: Denne læringen er basert på kroppens totale insulinbehov; insulinet som trengs i gjennomsnitt og i løpet av dagen.
 • Nivå 2 Daglig læring (over 24 timer): Denne læringen er basert på hvor mye insulin som trengs for en bestemt time i løpet av en dag.
 • Nivå 3 Læring etter måltid: Når brukeren gir en måltidsbolus, vil systemet observere om insulinmengden var passende. Hvis en bruker konstant over- eller undervurderer karbohydrater, vil systemet begynne å justere insulintilførselen etter måltid.

 

 • Det er anbefalt at man første 14 dager bruker minst mulig Boost og Ease off funksjon for at systemet skal lære det som er riktig så raskt som mulig.
 • Systemet har ferdigfylte insulinampuller i pumpen.
 • Målglukose er ferdig innstilt til 5,8, men kan stilles fra 4,4–11,0 mmol/l og kan være ulikt gjennom døgnet.
 • Bruker definerer måltidsintervaller.
 • Bruker kan justere målglukose og karbohydratfaktor og disse kan være ulike gjennom døgnet.
 • Bruker kan bruke Ease off funksjonen i forbindelse med trening og i andre situasjonen der man lett kan få lave glukoseverdier.
 • Bruker kan bruke Boost funksjon i forbindelse med sykdom/feber, premenstruell uke og andre situasjoner med raskt økende insulinbehov.
 • Aktiv insulintid justeres automatisk av systemet.
 • Hybrid closed loop (HCL) vil ikke fungerer ved tap av CGM data. Systemet går først over i automode attemting. Etter 30 min i denne går pumpen over til preprogramert basaldose.
 • Opplastning av data via MyLife og Glooko via sky.
 • Styring av insulintilførsel via mobil app.
 • I appen kan man se både CGM data og pumpedata.
 • I appen finnes boluskalkulator for dosering av insulin. Man kan forhåndsprogrammere inn 4 ulike måltidsstørrelser med karbohydratmengde. Man kan enten bruke ferdigprogramerte måltider eller legge inn karbohydratene manuelt i kalkulatoren.
 • Følgerfunksjon for inntil 10 stk. som kan se speilbilde av brukers app eller 5 stk. som kan få sms basert varsling. Følgerne kan ha sine egne varslingsinnstillinger.

 

Linker til opplæringsvideoer/informasjon om systemet

 

Mulige fordeler

 • Har en algoritme som lærer av erfaringer og justerer insulintilførsel basert på dette. Bruker og behandler kan kun justere på karbohydratfaktor, og målglukose.
 • Man har mulighet for å stille målglukose mellom 4,4 og 11,0.
 • Man har mulighet for å ha ulik målglukose gjennom døgnet.
 • Bruker kan styre insulintilførsel via mobil appen.
 • Mobil appen gir en fin oversikt over både over her og nå situasjonen og glukosereguleringen over tid.
 • Mulighet for å dele verdier med andre. Man kan også linke til sykehuspoliklinikken via appen.
 • Mulighet for å oppdatere systemet.
 • Libre 3 er kalibreringsfri og den minste CGM på markedet.
 • Sensor og sender i ett som er enkel og sette på plass.
 • Libre 3 oppdateres hvert minutt.
 • Libre 3 har en varighet 14 dager. Oppvarmingstid 1 time.
 • Ferdigfylte insulinampuller.
 • Insulin pumpen er liten og tynn. Minst av insulinpumpene i denne gruppen.
 • Orb infusjonssett med mulighet for 360 graders rotasjon av slangen.
 • Kan enten legge inn karbohydrater manuelt eller velge å aktivere en av 4 ferdigprogramerte måltidsstørrelser med antall gram karbohydrater (kan være en fordel dersom bruker synes karbohydratvurdering er veldig krevende).

 

Mulige utfordringer

 • Ved oppstart av avtale er systemet bare kompatibelt med Androide mobiltelefoner både for bruker og følgere. Blir etterhvert også kompatibelt med IOS.
 • Systemet vil gå ut av automatisk modus dersom pumpen ikke har kontakt med mobiltelefonen og dersom mobilappen ikke mottar CGM informasjon. Dvs må ha mobiltelefonen innenfor bluetooth avstand til enhver tid.
 • Systemet vil gå ut av automatisk modus ved tap av CGM data. Først vil den være i automode attempting og etter 30 min i denne går pumpen over i preprogramert basaldose. Den går ikke over i en basaldose basert på læring i systemet.

 

Krav for bruk. Hvem egner dette systemet seg for?

 • Fra 1 år (Freestyl libre 3 har en aldersbegrensning på 4 år)
 • Gravide. Eller planlegger svangerskap i løpet av de kommende årene.
 • Må bruke over 5 E og under 350E pr. døgn
 • Må veie over 10 kg og under 300 kg.
 • Må bruke mobiltelefon som fjernkontroll til pumpen. Brukere må akseptere at de alltid ha mobiltelefonen i nærheten.
 • Initialt er mobil appen først kompatibelt kun med android.
 • Følgere må ha android telefon for å kunne følge frem til kompatibeliteten til IOS er på plass.
 • Antall gram karbohydrater må oppgis til boluskalkulatoren i pumpen til hvert måltid.
 • Brukere som trenger et hybrid closed loop system som jevnlig bruker paracetamol
 • Brukere som er svært dårlig regulert og har behov for å senke blodsukker langsomt over tid. Behov for å kunne stille målglukose høyt initialt.
 • Brukere som har perioder med raskt stigende insulinbehov og det er behov for å kunne bruke boost funksjonen. Eks. brukere som gjennom menstruasjonssyklus opplever raskt stigende insulinbehov premenstruelt og raskt fallende insulinbehov senere i menstruasjonssyklus.

Prioritet 3- Rubin Medical AS- Tandem T:slim med Dexcom G7 

Prioritet 3- Rubin Medical AS-Tandem T:slim med Dexcom G7

 

 

Hvordan fungerer det - Control IQ-teknologien

 • Dexcom G7 er en kalibreringsfri sensor med 10 dagers varighet. Oppvarmingstiden på sensoren er bare 30 minutter.
 • I Control-IQ er det ingen oppvarmingstid og systemet trenger bare en CGM verdi for å begynne og justere insulindosering automatisk. Kan redusere, stoppe og øke basaldosen automatisk og kan i tillegg gi ekstra korreksjonsdoser hvis brukeren forventes å ha en sensorverdi på 10 mmol/l eller høyere om 30 minutter. Gir da 60 % av fullkorreksjonsdose. Aktiv insulintid er fastsatt til 5 timer.

 

Algoritmen ligger i insulinpumpen og bruker følgende:

 • Personlig profil (med basaldoser, karbohydratfaktor og korreksjonsfaktor). Kan opptil 6 ulike personlige profiler.
 • Den totale daglige insulindosen som er estimert ved Control IQ-teknologien basert på den faktiske totale daglige insulinmengden (gjennomsnittet av siste 6 dagers behov). Gjennomsnittlig daglig total insulindose bør også oppdateres i Control-IQ på kontroller.
 • Mengde aktivt insulin (insulin on board= IOB).
 • Vekten til pasienten (legges inn i pumpen og bør oppdateres ved store vektendringer).
 • Estimert 30 minutters glukoseverdi basert på aktuell glukoseverdi og trenden. Ny vurdering hvert 5.minutt.

 

Fordi algoritmen tar utgangspunkt i aktiv personlig profil, er det viktig at man jobber aktivt med å finpusse på basalprofilen/er, karbohydratfaktorer og korreksjonsfaktorer. Man bør vurdere å ha ulike personlige profiler for eksempel en 20 % reduksjon profil, en 30 % ekstra profil, en 100 % ekstraprofil med 20 % reduksjon i karbohydratfaktor, ulike treningsprofiler for ulik trening, menstruasjonsprofil osv. Det kan være lurt å ha mange ulike profiler og bytte aktivt mellom disse for at insulinmengden dosert skal passe med dagsbehovet.

 

 

 

Fordeler

 • Man kan legge inn opptil 6 ulike personlige profiler for dager med ulikt behov. På denne måten kan skreddersy systemet til den enkelte sitt varierende behov. Endringene man gjør får effekt med en gang. Endringene man gjør i personlig profil eller bytte av personlig profil trer umiddelbart i kraft, ingen innkjøringstid.
 • Mange typer infusjonssett tilgjengelig, rettnål, skrånål og stålnål.
 • Sender og sensor i ett og den er liten og enkel og sette på plass
 • Kun 30 minutters oppvarmingstid på CGM. 10 dagers varighet.
 • Ferdig kalibrert CGM fra fabrikk. Likevel mulighet for valgfri kalibrering.
 • Nøyaktig sensor som ikke påvirkes av vanlige legemidler som f. eks. paracetamol.
 • Tandem pumpen sitt software kan oppdateres etter hvert som nye funksjoner kommer i fremtiden. Oppdateringen skjer ved at pasienten tar et nettopplæringskurs, BHM/sykehusapoteket gir ut den unike oppdateringskoden.
 • Robust skall i aluminium og oppladbare batterier.
 • «Dexcom G7»-sensoren kan kobles mot en app i en mobiltelefon som gir mulighet til å dele glukoseverdier i nåtid med andre.
 • "Dexcom G7"-sensoren gjør at man kan følge opp til 10 forskjellige brukere med samme telefon.
 • Control-IQ er alltid på så lenge det er sensorverdier tilgjengelig.
 • Mulig å tilpasse til raskt økende insulinbehov ved å bytte til en personlig profil med mer insulin i basaldose, lavere insulinfølsomhetsfaktor/korreksjonsfaktor og lavere karbohydratfaktor.

 

Mulige utfordringer

 • Algoritmen er ikke selvlærende, den lærer altså ikke basert på erfaring med pasienten. Krever mer av pasient og behandler mtp å fintilpasse personlig profil/profiler.
 • Pumpen har ingen fjernkontroll.
 • Pumpen må lades.
 • Man kan ikke bruke hydroksyurea da dette gir falskt høye glukoseverdier.
 • Nedlastning av data i Glooko via USB kabel og ikke via skyløsning.
 • Følgere ser kun CGM verdier og ikke insulindata.

 

Krav for bruk. Hvem egner dette systemet seg for?

 • Må veie over 24,9 kg.
 • Må bruke mer enn 10E og mindre enn 100 E insulin pr. døgn.
 • Alder over 6 år.
 • Man kan ikke bruke hydroksyurea da dette gir falskt høye glukoseverdier.
 • Behov for å kunne følge mere enn en bruker (f. eks. familie med flere barn med diabetes).
 • Plasterallergi for annet system.
 • Paracetamol bruk.
 • Bruker med behov for hybrid closed loop system hvor man mener Control IQ algoritmen best dekker det medisinske behovet.

Prioritet 4-Ypsomed AS- YpsoPump med Dexcom G6 

Prioritet 4- Ypsomed AS - YpsoPump med Dexcom G6

 

 

Hvordan fungerer systemet? CamAPS-FX-algoritmen

 • Algoritmen ligger i appen.
 • Ved oppstart legger man inn bruker sin vekt og gjennomsnittlig total døgndose insulin for siste uken. Algoritmen tilpasser seg og dette ved oppstart og tilpasser seg til måltids- og døgnmønstre etterhvert.
 • Gir en forlenget bolus hvert 10–12 minutt ut i fra glukosenivåene som mottas hvert 5.minutt med Dexcom G6. Lærer fra tidligere leveranser og måltidsbolus og tilpasser i løpet av dagen, fra dag til dag og ut i fra postprandiale behov.

 

Det er en lærende algoritme som lærer i 3 nivåer og alle disse læringene foregår kontinuerlig.

 • Nivå 1 Generell læring: Denne læringen er basert på kroppens totale insulinbehov; insulinet som trengs i gjennomsnitt og i løpet av dagen.
 • Nivå 2 Daglig læring (over 24 timer): Denne læringen er basert på hvor mye insulin som trengs for en bestemt time i løpet av en dag.
 • Nivå 3 Læring etter måltid: Når brukeren gir en måltidsbolus, vil systemet observere om insulinmengden var passende. Hvis en bruker konstant over- eller undervurderer karbohydrater, vil systemet begynne å justere insulintilførselen etter måltid.

 

 • Det er anbefalt at man første 14 dager bruker minst mulig Boost og Ease off funksjon for at systemet skal lære det som er riktig så raskt som mulig.
 • Systemet har ferdigfylte insulinampuller i pumpen.
 • Målglukose er ferdig innstilt på 5,8, men kan stilles fra 4,4–11,0 mmol/l og kan være ulikt gjennom døgnet.
 • Bruker definerer måltidsintervaller.
 • Bruker kan justere målglukose og karbohydratfaktor og disse kan være ulike gjennom døgnet.
 • Bruker kan bruke Ease off funksjonen i forbindelse med trening og i andre situasjonen der man lett kan få lave glukoseverdier.
 • Bruker kan bruke Boost funksjon i forbindelse med sykdom/feber, premenstruell uke og andre situasjoner med raskt økende insulinbehov.
 • Aktiv insulintid justeres automatisk av systemet.
 • Hybrid closed loop (HCL) vil ikke fungerer ved tap av CGM data. Systemet går først over i automode attemting. Etter 30 min i denne går pumpen over til preprogramert basaldose.
 • Opplastning av data via MyLife og Glooko via sky.
 • Styring av insulintilførsel via mobilapp.
 • I appen kan man se både CGM data og pumpedata.
 • I appen finnes boluskalkulator for dosering av insulin. Man kan forhåndsprogrammere inn 4 ulike måltidsstørrelser med karbohydratmengde. Man kan enten bruke ferdigprogramerte måltider eller legge inn karbohydratene manuelt i kalkulatoren.
 • Følgerfunksjon for inntil 10 stk. som kan se speilbilde av brukers app eller 5 stk. som kan få sms basert varsling. Følgerne kan ha sine egne varslingsinnstillinger.

 

Linker til opplæringsvideoer/informasjon om systemet

 

Fordeler

 • Har en algoritme som lærer av erfaringer og justerer insulintilførsel basert på dette. Bruker og behandler kan kun justere på karbohydratfaktor, og målglukose.
 • Man har mulighet for å stille målglukose mellom 4,4 og 11,0.
 • Man har mulighet for å ha ulik målglukose gjennom døgnet.
 • Bruker kan styre insulintilførsel via mobil appen.
 • Mobil appen gir en fin oversikt over både over her og nå situasjonen og glukosereguleringen over tid.
 • Mulighet for å dele verdier med andre. Man kan også linke til sykehuspoliklinikken via appen.
 • Mulighet for å oppdatere systemet.
 • Sensor er enkel og sette på plass
 • Nedlastning av data via MyLife og Glooko via sky.
 • Ferdigfylte insulinampuller
 • Insulin pumpen er liten og tynn. Minst av insulinpumpene i denne gruppen.
 • Orb infusjonssett med mulighet for 360 graders rotasjon av slangen.
 • Kan enten legge inn karbohydrater manuelt eller velge å aktivere en av 4 ferdigprogramerte måltidsstørrelser med antall gram karbohydrater (kan være en fordel dersom bruker synes karbohydratvurdering er veldig krevende).

 

Mulige utfordringer

 • Ved oppstart av avtale er systemet bare kompatibelt med Androide mobiltelefoner både for bruker og følgere. Blir etterhvert også kompatibelt med IOS.
 • Kostbart system.
 • Systemet vil gå ut av automatisk modus dersom pumpen ikke har kontakt med mobiltelefonen og dersom mobilappen ikke mottar CGM informasjon. Dvs må ha mobiltelefonen innenfor bluetooth avstand til enhver tid.
 • Systemet vil gå ut av automatisk modus ved tap av CGM data. Først vil den være i automode attempting og etter 30 min i denne går pumpen over i preprogramert basaldose. Den går ikke over i en basaldose basert på læring i systemet.
 

Krav for bruk. Hvem egner dette systemet seg for?

 • Fra 1 år
 • Gravide. Eller planlegger svangerskap i løpet av de kommende årene.
 • Må bruke over 5 E og under 350E pr. døgn
 • Må veie over 10 kg og under 300 kg.
 • Må bruke mobiltelefon som fjernkontroll til pumpen. Brukere må akeptere at de alltid ha mobiltelefonen i nærheten.
 • Initialt er mobil appen først kompatibelt med android, til IOS rundt juni/juli 2024.
 • Følgere må ha android telefon for å kunne følge frem til kompatibeliteten til IOS er på plass rundt juni/juli 2024.
 • Antall gram karbohydrater må oppgis til boluskalkulatoren i pumpen til hvert måltid.
 • Brukere som trenger et hybrid closed loop system som jevnlig bruker paracetamol.
 • Brukere som er svært dårlig regulert og har behov for å senke blodsukker langsomt over tid. Behov for å kunne stille målglukose høyt initialt.
 • Brukere som har perioder med raskt stigende insulinbehov og det er behov for å kunne bruke boost funksjonen. Eks. brukere som gjennom menstruasjonssyklus opplever raskt stigende insulinbehov premenstruelt og raskt fallende insulinbehov senere i menstruasjonssyklus.
 • Må ha forsøkt dette systemet med libre 3. Kun aktuelt å bruke prioritet 4 dersom prioritet 2 sin CGM ikke fungerer og man mener at det er CamApsFx algoritmen som best dekker det medisinske behovet for brukeren.