Rehabilitering

27.11.2020Versjon 2.1Forfatter: Christine Gaarder, Pål Aksel Næss, Nils Oddvar Skaga, Anders Holtan, Helle Midtgaard, Knut Magne Kolstadbråten

Rehabilitering 

Kravene til rehabilitering ved alvorlige traumer avhenger av type traume og fase etter traume. Det er alvorlige traumatiske hodeskader og ryggmargskader som krever mest i tidlig fase. I intensivforløpet behandles voksne pasienter ved Nevrokirurgisk intensiv (INTI3). Tre av sengene er reservert pasienter med alvorlig hodeskade som skal ha tidlig rehabilitering, et unikt tilbud til pasienter med hodeskade i Helse Sør-Øst. Barn har et tilsvarende tilbud ved Barneintensiv på Ullevål. Pasientene får akuttrehabilitering, samtidig som intensivmedisinsk behandling trappes ned. Tidlig rehabilitering krever koordinert innsats av et tverrfaglig team. 

 

Det tverrfaglige teamet består av

  • intensivlege (medisinsk ansvarlig for behandlingen av pasientene)
  • nevrokirurg
  • lege ved rehabiliteringsavdeling
  • sykepleiere/intensivsykepleiere
  • fysioterapeut
  • ergoterapeut
  • sosionom og nevropsykolog etter behov 

 

Teamets målsetting er å gi pasienter individuelt tilpasset rehabilitering, med fokus på å hjelpe pasientene til å ta imot og bearbeide inntrykk fra omgivelsene, gi skjerming mot forstyrrende stimuli, samt å forebygge komplikasjoner samtidig som pasientene gradvis mobiliseres. Når pasientene er medisinsk ferdigbehandlet ved somatisk sykehus og puster selv, overflyttes de til rehabiliteringssykehus som Sunnaas sykehus HF eller Enhet for nevrologisk rehabilitering ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand. Pasienter som av forskjellige årsaker fortsatt har behov for behandling ved akuttsykehus overflyttes Intermediærstue ved Sengepost for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Ullevål. 

 

Pasienter med ryggmargskader krever spesiell kompetanse i forbindelse med primærbehandling, rehabilitering og oppfølging. Når pasientenes akutte medisinske tilstand er stabilisert ved OUS Ullevål, overflyttes de til spesialavdeling ved Sunnaas sykehus HF for rehabilitering og oppfølging.