Strømskader

21.02.2022Versjon 1.1Forfatter: Dag Jacobsen

Bakgrunn 

Strømskader deles oftest inn i høyspenningskader ( >1000 volt) og lavspenningsskader (< 1000 volt). Strømskader er en heterogen gruppe som kan være helt ufarlige, eller svært alvorlige med akutt respirasjons- og hjertestans, hjerteinfarkt og hjertesvikt. Hud, nerver og muskulatur kan også bli alvorlig skadet. Muskelskader kan gi kompartmentsyndrom og rabdomyolyse som kan medføre akutt nyresvikt. Det kan oppstå alvorlige indre termiske skader til tross for hel/intakt hud.

Høyrisikopasienter 

Det finnes fire veletablerte risikofaktorer for utviklingen av alvorlige kardiale komplikasjoner (ventrikkelflimmer, ventrikkeltakykardi, hjerteinfarkt og hjertestans) som følge av strømskader. Dersom pasienten oppfyller én eller flere av disse, defineres pasienten som en høyrisikopasient:
1. Kjent hjertesykdom.
2. Strømskader med >1000 volt (høyspenning).
3. Bevissthetstap.
4. Unormalt EKG.

Undersøkelser 

EKG: Bør tas av alle pasienter med strømskader.

Troponiner: En prediktiv markør med høy spesifisitet og høy negativ prediktiv verdi for alvorlige kardiale hendelser, og bør måles hos høyrisikopasienter. Høyrisikopasienter med forhøyede troponiner bør overvåkes nøye (skop/telemetri).

CK: Viser grad av muskelskade/rabdomyolyse – ved høye verdier ( >5000) måles også myoglobin. Nivået begynner først å stige etter 2-12 timer, og når maksimalt nivå etter ca. 24 timer.

Observasjonstid 

Høyrisikopasienter:
- Observer initialt i 6 timer og mål troponiner og ev. CK.
- Ved signifikant troponinstigning eller unormalt EKG bør pasienten flyttes til et høyere overvåkningsnivå.
- Ved normalt EKG og normale troponiner kan pasienten reise hjem etter observasjonstiden på 6 timer (med mindre det foreligger andre grunner til innleggelse).

Lavrisikopasienter:
- Pasienten kan reise hjem uten observasjon (med mindre det foreligger andre grunner til innleggelse).

Referanser 

Douillet, Delphine et al. “Use of troponin assay after electrical injuries: a 15-year multicentre retrospective cohort in emergency departments.” SJTREM 2021; 29: 141. doi:10.1186/s13049-021-00955-6 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34565432)

 

Goffeng LO, Stormoen DR, Veiersted KB. Elektrikerlærling skadet av strømgjennomgang. Tidsskr Nor Lægeforen 2018; 138: 930-3.tidsskriftet.no