Kvalifikasjonskrav

15.12.2020Versjon 2.3Forfatter: Christine Gaarder, Pål Aksel Næss, Nils Oddvar Skaga, Anders Holtan, Helle Midtgaard, Knut Magne Kolstadbråten

Kvalifikasjonskrav 

Alle i traumeteamet skal ha satt seg inn i Traumemanualen.

Kirurgisk personell 

Teamleder skal:

 • være godt skolert i generell kirurgi (> 4 år), alternativt må denne ­kompetansen finnes i vaktteamet og fylle de kirurgisk faglige kriteriene for teamlederkompetanse

 • være interessert i traumearbeid og rutinert i skadekirurgisk diagnostikk og behandling

 • være godt kjent på sykehuset med alle rutiner og relevant personale (minst 6 måneder dersom ikke spesielt tilrettelagt plan)

 • ha god kjennskap til de romtekniske forhold som brukes i traume­sammenheng

 • ha god oversikt over tilgjengelig utstyr

 • være trenet i alle relevante damage control prosedyrer

 • ha god kjennskap til prinsipper rundt blødningskontroll, indikasjon for og bruk av massiv transfusjonsprotokoll (MTP)

 • kjenne rutiner for administrasjon av operasjonsprogram på vakttid

 • være en reell leder og opptre så bestemt at gitte beskjeder blir respektert

 • foreta riktig prioritering i diagnostikk og behandling

 • sørge for adekvat kompetanse til de aktuelle primæroppgavene

 • sikre optimal videre behandling frem til traumevisitt kl. 09:00 påfølgende dag

 • sikre god dokumentasjon av initiale diagnostiske og behandlingsmessige prosedyrer

 • sikre overføring av denne dokumentasjon til den enhet som overtar pasientansvaret

 • ha spesielt god kjennskap til beredskapsplanen

 

Krav til rollen som teamleder

 • Gjennomført ATLS-kurs (Advanced Trauma Life Support)

 • Gjennomført DSTC-kurs (Definitive Surgical Trauma Care)

 • Gjennomført nødkirurgiske prosedyrer sammen med overlege fra Avdeling for traumatologi før godkjenning og deretter årlig

 • Tilstede ved:

        -     ukentlige traumemøter

        -     videoavspilling når det har vært opptak på egen vakt

        -     planlagt dedikert traumeundervisning

        -     traumevisitt på PO kl. 09:00 (fredag 09:15) som av- og påtroppende teamleder og som potensiell teamleder (Calling 581-73832)

 

Sertifisering

l tillegg til å oppfylle kvalifikasjonskravene over, vil aktuelle kirurger og ortopeder bli evaluert individuelt. Godkjenning vil bli foretatt av Avdeling for traumatologi.

 

Undersøkende kirurg

 • gjennomført ATLS-kurs
 • skal  for øvrig i størst mulig grad sørge for å oppfylle de kravene som er beskrevet under avsnittet om teamleder

 

Traumekirurgisk bakvakt

 • Dedikert rolle som forutsetter bred generell traumekirurgisk kompetanse

 • Teamleder skal ha lav terskel for å tilkalle/konsultere traume­kirurgisk bakvakt

 • Beslutter hvilke generellkirurgiske tilleggsressurser som skal involveres

 • Skal fortrinnsvis la teamleder styre teamet og fungere som veileder

 • Kan ta over teamlederrollen, men fortrinnsvis på en tydelig måte, og kun når dette er nødvendig

 • Ha spesielt god kjennskap til beredskapsplanen

Anestesipersonell 

Anestesipersonell skal ha grunnleggende kjennskap til arbeid på Traumestua, til egne og andres arbeidsoppgaver (handlingskort), kjenne til hvilket utstyr som brukes og hvor dette finnes. Basale kunnskaper om traumebehandling er en forutsetning. Alt personell skal ha gjennomført nødvendig utsjekk på det medisinsk tekniske utstyret (MTU).

 

Anestesisykepleiere skal

 • kjenne sitt eget og andres handlingskort

 • gjennomgå intern opplæring for sykepleiere i mottak av traume­pasienter, KITS (Kurs i Traumesykepleie) med vekt på samhandling med personell fra mottak og operasjon

 • gjennomgå 4 dager intern opplæring for anestesisykepleiere med akuttcalling

 • hvis mulig, delta på videogjennomgang dersom de har vært med på traumemottak foregående døgn

 

Det er ønskelig at flest mulig gjennomfører:

 • ATCN (Advanced Trauma Care for Nurses) eller TNCC (Trauma Nursing Core Course)

 • DSTC – anestesisykepleier (teamledere prioriteres)

 • Krigskirurgikurs

 • Barneanestesikurs Tromsø/København

 • ATLS som markør/observatør

 

Anestesileger skal

 • I størst mulig grad være til stede ved:

  • ukentlige traumemøter
  • traumevisitt på PO kl. 09:00 alle dager (fredag 09:15) etter vakt
  • videogjennomgang etter vakt med filming

 

Overlege anestesi / anestesiologisk teamleder på vakttid (862) skal

 • være spesialistkompetent med bred anestesiologisk erfaring, ha minimum ett års tjeneste ved OUS Ullevål (i traumeteam) og god kjennskap til sykehuset

 • være kjent med personalet i Akuttmottaket og andre samarbeidspartnere som er aktuelle ved mottak av alvorlig skadde pasienter samt kjenne rutiner og logistikk for pasienter som skal til operasjon, røntgen-lab etc.

 • ha gjennomført ATLS og krigskirurgi eller DSTC-kurs – APLS er også ønskelig

 • ha god kjennskap til massiv blødningsprotokoll, anestesi til alvorlig skadde pasienter og tiltak ved blødningsforstyrrelser

 • være leder for anestesiteamet, men overlate det kliniske teamarbeidet til 860 når dette er faglig forsvarlig. 862 skal følge opp 860 sitt videre arbeid med traumepasienten

 • ha oversikt over tilgjengelige intensiv- og overvåkingsplasser på OUS Ullevål

 • ha spesielt god kjennskap til avdelingens og klinikkens beredskapsplanverk

 

LIS anestesilege (860) på vakttid skal

 • være erfaren LIS i anestesiologi med minst to års erfaring i faget og ha gjennomført ATLS

 • ha hatt grunnleggende innføring i arbeid på Traumestua gjennomført ved en av overlegene i Avdeling for Anestesiologi

 • ha gått med slavecalling og observert mottak av minst to traumer før en selv har 860

 • ha første mottak av traume som 860 på dagtid fortrinnsvis med en av traumeseksjonens overleger som 862

 • kjenne til sitt handlingskort i traumeteam

Sykepleiere i traumeteamet 

Sykepleiere i traumeteamet (anestesi-, operasjons- og mottakssykepleier) skal

 • ha hatt basisopplæring i egen avdeling
 • ha vært med på introtime
 • ha gjennomført KITS innen 6 mnd etter ansettelse
 • kjenne til sitt handlingskort i traumeteam

Det er ønskelig med ATCN/TNCC og DSTC/Krigskirurgikurs

Annet personell i traumeteamet 

Radiograf skal

 • ha gjennomgått introtime på Traumestua 
 • ha tre måneders grunnopplæring der opplæring på Traumestua og prosedyrer for traume på CT inngår 
 • ha gjennomført tre dagers traumekurs fra Norsk Radiografforbund, KITS-kurs eller tilsvarende 

Radiolog 

Ved stort team (ST) møter LIS radiolog fra primærvaktsjiktet. Ved OUS Ullevål er det alltid to LIS radiologer på vakt, hvorav én bør ha minst 3–4 år radiologi. Alle LIS i primærvaktsjiktet skal ha gjennomgått:

 • relevante kapitler av Traumemanualen 
 • introtime på Traumestua 
 • internt CT traumekurs (i løpet av første halvår) 
 • en ukes opplæring i abdominal ultralyd (utover grunnopplæring i ultralyd) 
 • internt FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) kurs