Koloskopi

15.09.2021Versjon 1.1

Indikasjoner 

Diagnostikk/kontroll av kolitter/ ileokolitt, diaré, mistanke om ca. coli, røntgenologisk påvist patologi i colon/terminale ileum, magetarmblødning, kontroll etter polyppektomier og etter operasjon for ca. coli.

 

Relative kontraindikasjoner

Alvorlig kolitt. Undersøkelse gjøres uten forhåndstømming.

 

Generelt skrøpelig pasient med alvorlig hjerte-/lungelidelse eller ikke samarbeidende pasient. Det er her helt avgjørende om undersøkelsen har et klart terapeutisk potensiale.

 

Tømming av colon

Natriumpikosulfat (CitraFleet, Picoprep) én dose kvelden før og én dose om morgen undersøkelsesdagen. Husk rikelig inntak av klare væsker! Evt. PEG-løsning (Endofalk), 4 liter drikkes eller settes på sonde i løpet av 4 timer dagen før u.s.

 

Skrøpelige pasienter (alvorlig hjerte- /nyresvikt mv.) innlegges evt. til tømming på sengepost etter individuell vurdering.

Observasjon 

Observasjon kan være aktuelt spesielt etter terapeutiske inngrep med økt blødningsfare.

 

Etter fjerning av store polypper bør observasjon ett døgn i sykehus overveies.

 

Spesiell oppmerksomhet kreves hos eldre og etter undersøkelser med behov for sedasjon.

Komplikasjoner 

Perforasjon, blødning, reaksjon på premedikasjon, infeksjon.

 

Obs! Postpolyppektomisyndrom: peritoneal irritasjon med smerter i buken etter fjerning av polypper; gi evt. smertestillende.