Tetanusimmunisering

17.01.2023Versjon 1.0Forfatter: Ànne Màret Guttorm Dønland

Generelt 

Tetanus (stivkrampe) er en infeksjon som skyldes et eksotoksin produsert av bakterien Clostridium tetani. Toksinet virker på muskelnerver og gir muskelstivhet i kjevene, nakke og rygg. Etter hvert kommer smertefulle spasmer i ansikter (ser ut som at pasienten ler og har hevede øyebryn, kalt risus sardonicus). Senere kommer generelle kramper i hele kroppen og respirasjonsproblemer. Selv med optimal sykehusbehandling er dødelig­heten høy (10-90%) avhengig av alder (høyest hos spebarn og eldre) og inkubasjonstiden (høyest ved kortest inkubasjonstid). Sporer fra tetanusbakterien kan komme inn i kroppen ved at sår forurenses med jord, gatestøv, avføring fra dyr eller mennesker, en torn eller skitne sprøytespisser. Inkubasjonstid 3-21 dager, avhengig av inokulasjonsmengden. Den typiske skaden er for eksempel en skitten spiker i hånden, dype bittskader, evt. andre dype stikke skader med forurenset objekt. Brannsår og mindre stikkskader kan også introduserer sporer under huden. Tetanusbakterien forekommer i hele fastlands-Norge. Diagnosen stilles klinisk idet laboratorieprøver har begrenset verdi. Behandling er sårrevisjon og kirurgisk sanering av infeksjonsfokus. Det skal gis Tetanus antitoksin (humant tetanus immunglobulin, HTIg) og vaksine så snart som mulig. Antibiotika gis for å unngå fortsatt bakterievekst.

Forebyggende tiltak 

Tetanusvaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, og man får boosterdose i 2. klasse (7-8 år) og 10. klasse (15-16 år). Etter boosterdose ved skolealder varer beskyttelsen i ca. 10 år. Gravide og ammende bør vaksineres dersom det er indisert. Alle militære rekrutter blir vaksinert med DTP-IPV vaksine ved innrykk.

 

Tetanusvaksine består av renset tetanustoksoid (tetanustoksin som er gjort ugiftig ved formalinbehandling). Vanligvis anbefales kombinert difteri/tetanus/kikhoste/ polio/Hib-vaksine (DTP-IPV-Hib-HepB) ved grunnvaksinasjon og difteri/ tetanus/kikhoste-vaksine (DTP) ved boostervaksinasjon.

Forebyggende tiltak ved sårskader 

Beste og viktigste profylakse er god sårvask og sårrevisjon så tidlig som mulig. Rent sår defineres som sår som ikke er synlig forurenset, eller som er renset og revidert innen 6 timer etter skaden. Urent sår er synlig forurenset sår, eller sår med dødt vev, eller sår som ikke er renset og revidert innen 6 timer etter skaden.

Boostervaksinasjon ved sårskader hos voksne 

Det er behov for gjentatte boosterdoser i voksen alder for å opprettholde beskyttelse mot sykdommen når det har gått mer enn 10 år siden siste vaksinasjonsdato. Når boosterdose tetanusvaksine er indisert pga. sårskade anbefales det som rutine å gi kombinasjonsvaksiner i form av difteri/stivkrampe/ kikhoste vaksine (DTP, for eksempel Boosterix®). For basisvaksinasjon av voksne anbefales 3 doser difteri/stivkrampe/kikhoste og polio vaksine (DTP-IPV, for eksempel Boosterix-polio® eller Repevax®).

Vaksinasjon ved sårskader hos barn 

Spedbarn bør ved sårskade fortrinnsvis få DTP-IPV-Hib vaksine slik at dosen kan inngå i barnets vaksinasjonsprogram. De to første dosene gir beskyttelse i ca. ett år. Til større barn og voksne brukes en av kombinasjonsvaksine hvis ikke difterikomponenten er kontraindisert.

Immunglobulin 

Spesifikt humant tetanus immunglobulin (HTIg) gis som behandling av tetanus eller som forebygging ved forurensede sår der det går mer enn 6 timer før sårrevisjon, eller der såret ikke lar seg revidere fullstendig hos personer som er eller antas å være mangelfullt vaksinert. Legg merke til at denne gis i tillegg til vanlig tetanusvaksinering ved urene sår, men gis på annen kroppsdel og før evt. sårrevisjon siden sårrevisjonen kan frigjøre toksiner.

Meldings- og varslingsplikt 

Meldingspliktig til MSIS, gruppe A. Kriterier for melding er et klinisk forenlig tilfelle eller laboratoriepåvisning av:

  • Clostridium tetani ved isolering eller
  • Tetanustoksin i serum

 

Kliniske kriterier er minst to av følgende symptomer:

  • Smertefulle muskulære kontraksjoner i ansiktet som fører til trismus og risus sardonicus
  • Smertefulle muskulære kontraksjoner i trunkusmuskulatur
  • Generaliserte spasmer, evt. med opisthotonus.

Anbefalt tetanusimmunisering ved rene og urene sårskader 

Smittevernveilederen. Tetanus (stivkrampe) – Veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet (1):

Referanser