Klassifisering av tilleggssykdommer

05.01.2023Versjon 0.4Forfatter: Frode FjellangerGodkjent av: Kjetil Nerhus (Klinikksjef)Godkjent dato: 2023-01-06

Generelt 

Klassifisering av pasienter etter alvorlighetsgrad av tilleggssykdommer.

 

Ved usikkerhet: kontakt anestesilege på telefon 2525

Friske pasienter/ mindre alvorlige tilleggssykdommer 

Gjelder friske pasienter og pasienter med mindre alvorlige tilleggssykdommer
som er
  • Ferdig utredet
  • Velregulert
  • Planlagte kontroller gjennomført
F. eks: BT, lett astma, diabetes, stoffskifte ....
 
Pasienten kan søkes direkte til operasjon
• Pasienten søkes til operasjon i DIPS
• Egenerklærings-skjema: - Kryss av for ortopedisk klarert
- Kryss «Nei» for anestesi-vurdering av papirer

Risikopasienter 

Risikopasienter som ikke har vært til relevant spesialist siste 12 mnd.:
• Gjennomgått hjerteinfarkt/PCI (kardiolog)
• Gjennomgått hjerneslag (kardiolog)
• Angina pectoris (kardiolog)
• Hjertesvikt (kardiolog)
• Kjent alvorlig klaffefeil (kardiolog)
• Kjent atrieflimmer med hvilepuls >100/min.
(kardiolog)
• Generell arteriosklerose, langvarig røyking,
stenoser i underex. arterier, mistanke om
carotisstenose, gj. gått TIA (kardiolog)
• Høy alder ( > 80 år) (kardiolog)
• Uttalt nyresvikt (Nefrolog for optimalisering)
• Milde blødertilstander (Haematolog for
oppskrift på perioperativ håndtering)
(Alvorlige blødertilst. bør ikke opr på MHH)
• Binyrebarksvikt (Endokrinolog for oppskrift på
perioperativ håndtering)
• Dårlig regulert Astma/KOLS (Lungespes. for
optimalisering)
• Alvorlig sykdom i CNS (Nevrolog)
• Mistanke om cervikal myelopati (kan pasienten
intuberes?): MR c.-col. (ev. nevrokir. v/funn)
Konferere med spesialist (kardiolog):
• ICD (hjertestarter) – innhente oppskrift/
perioperativ håndtering i forhold til diatermi.
• Ev. råd vedr. perioperativ antikoagulasjons-
behandling: Aktuelt for pasienter der det
vurderes avvik fra standard regime (Følges opp
av ortoped med oppsett av regime).
- F.eks. for pasienter med gjennomgått
hjerneslag, PCI, mekanisk hjerteventil,
stentklaff (TAVI), gjennomgått lungeemboli,
kroniske arytmier, trombofilier (Leiden osv)).
Rtg Cervical-Columna (fleks.-/ekst.-bilder)
- Rekvireres hos pasienter med kjent:
• Reumatoid og Psoriasis artritt (utelukke
atlantoaxial glidning)
- Bildene må ikke være eldre enn 3 år og beskrevet før pasienten settes på programmet.
 
Henvis/ konferer med relevant spesialist
+ ev. innhente annen relevant dokumentasjon
 
• Pasienten søkes til operasjon i DIPS
• Egenerklærings-skjema: - Kryss av for ortopedisk klarert
- Kryss «Ja - Pasientens papirer skal vurderes av
anestesilege»)
- Kryss av for «Pasienten er henvist til
ekstern spesialist», ev. «til rtg. c-col.». Skriv
hva det gjelder for.
- Kryss ev. av for innhenting av
medisinske tilleggsopplysninger også. Skriv
type dokument, hva det gjelder, hvor og når
vurdert.

Velregulerte risikopasienter 

VELREGULERTE RISKOPASIENTER som har vært til relevant spesialist siste 12 mnd.:
For pasient-kategorier og hva som er «relevant spesialist» - se ovenfor.
INNHENTE DOKUMENTASJON
• Pasienten søkes til operasjon i DIPS
• Egenerklærings-skjema: - Kryss av for ortopedisk klarert
- Kryss «Nei» for anestesi-vurdering av papirer.
(Hvis tvil: Ring 2525 for disk. m anestesi om de vil se papirene når de kommer inn; i så fall kryss «Ja» for anestesi-vurdering av papirer). - Kryss av for innhenting av medisinske tilleggsopplysninger. Skriv type dokument,
hva det gjelder, hvor og når vurdert)

Pasient med uavklarte symptomer og funn 

PASIENT MED UAVKLARTE SYMPTOMER OG FUNN
Henvis Kardiolog
• Arytmier (f.eks puls >100), Brystsmerter, Angina,
Cardial bilyd/klaffefeil, Stenoselyd halskar,
Anemi , Dyspnoe, Hjertebank.
Henvis spesialist, evt. tilbake til fastlege for utredning/ justering av behandling • Dårlig regulert astma/KOLS (FEV1< 50%) • Dårlig regulert diabetes (HbA1c > 69)
• Hypertensjon (Syst >180 / Diast >100
• Nyresvikt (Kreat >140)
HENVISES RELEVANT SPESIALIST for utredning
• Pasientes søkes til operasjon i DIPS (Vurdere å vente med å søke til operasjon)
• Egenerklærings-skjema: - Kryss av for ortopedisk klarert
- Kryss «Ja - Pasientens papirer skal vurderes av
anestesilege»)
- Kryss av for «Pasienten er henvist til
ekstern spesialist», ev. «til rtg. c-col.». Skriv
hva det gjelder for.
- Kryss ev. av for at «Det er bedt om oppfølging
hos fastlege for:» (skriv for hva)

Pasienter som ikke kan opereres ved MHH 

RISIKOPASIENTER SOM IKKE KAN OPERERES VED MHH
• Multimorbid, Hjertestarter (ICD) etc.
• Uttalt organsvikt (Hjertesvikt, lungesvikt,
benmargssvikt,osv)
• Krav om intensivovervåkning første døgn etter op.
 
KONTAKT ANESTESILEGE FOR DISKUSJON
• Ring anestesilege for diskusjon!
• Telefon 902 52 153 eller 2525
Tilleggsopplysninger/

Tilleggsopplysninger 

Tilleggsopplysninger/dokumentasjon fra u.s. som ortopeden har bedt om, kommer automatisk inn i ortopeden sin DIPS. Dersom info har betydning for ortopedisk indikasjon og/eller antikoag.beh., gjøres et journalnotat og gul lapp sendes inntakskontoret.
Inntakskontoret kanaliserer papirer til anestesilege der det er bedt om det.
Anestesilege vurderer papirene og avgjør om pasienten:
1. Kan tas direkte inn til DK.
2. Kan tas direkte inn til SDI med POPP dagen før.
3. Skal til tidlig-POPP (i god tid før opr.).
4. Skal diskuteres med operatør for mulig avvises/ henvises annet sykehus.