Anestesi til øyekirurgi

24.02.2021Versjon 1.8Forfatter: Britt Iren Skeide

Generelt 

 • Alltid anestesilege tilstede på øyeavdelingen under innledning og avslutning av anestesi.
 • Ved anestesi til barn <7 år skal anestesilege være tilstede på øyeavdelingen under hele anestesien. 
 • Ved anestesi til voksne ASA III-IV skal anestesilege være tilstede på øyeavdelingen under hele anestesien.
 • Alltid spesialist i anestesi tilstede ved anestesi til barn < 3 år.
 • Alltid spesialist i anestesi tilstede ved ansestesi til barn <18 år ASA III-IV.
 •  

Pasienter i ASA klasse I og II kan opereres dagkirurgisk ved øyeavdelingen, men følgende pasienter må avklares med anestesilege før de settes opp til dagkirurgisk inngrep:

 • Tidligere hjerteoperert eller hjertesykdom 
 • Lungesykdom med funksjonsnedsettelse (eks KOLS)
 • Hypertensjon dersom systolisk BT>160mmHg eller diastolisk BT>100mmHg
 • Bilyd over hjertet, dyspnoe eller synkope.
 • Reumatoid artritt, psoriasis artritt, Bekhterev
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer.
 • Tidligere problem med narkose (pasient eller nær slekt)
 • Tidligere operasjoner i hals/svelg eller stråling i området
 • BMI > 35
 • Barn < 3 år 

 

Øyelege signerer operasjonsrekvisisjonen i Orbit senest kl 12 dagen før elektivt inngrep. Øyelege markerer i Orbit om inngrepet planlegges gjennomført dagkirurgisk. Senest dagen før planlagt inngrep skal alle elektive pasienter ha anestesi previsitt. Etter anestesi previsitt gir anestesilege beskjed til operasjonskoordinator (9-8860) dersom pasienten likevel ikke egner seg for dagkirurgi.

 

 

Premedikasjon ved behov 

Barn

 • Lido-/prilokain krem/plaster til barn > 3 mnd
 • Catapresan mixt 1-3 ug/kg 1-2 timer preop eller midazolam mixt/rektalt 0,4–0,5 mg/kg (max 12 mg) 30 min preoperativt

 

Voksne

 • Oxazepam po 10-50mg po

 

Dersom pasienten får sederende premedikasjon på sengepost morgenen operasjonsdagen, må pasienten følges til operasjonsavdelingen av sykepleier.

Anestesi 

Preformert tube. TCI/TIVA. Gassanestesi på medisinsk indikasjon. Unngå lystgass ved amotio eller penetrerende øyeskader. Muskelrelaksantia til intubasjon om nødvendig, ellers etter avtale med kirurg. Suksametonium kan forverre øyeskader.

 

Tampong: Se prosedyre for det enkelte inngrep.

 

Øyekirurgi er oftest mikrokirurgi. Det er derfor viktig at pasient og operasjonsbord er i absolutt ro under operasjonen.

 

Øyeoperasjoner er assosiert med okulokardial refleks som delvis kan forebygges med tilstrekkelig dyp anestesi. 

 

Symptomer/funn: Bradykardi, VES, sinus arrest eller ventrikkelflimmer. 

 

Profylakse: Event atropin preoperativt.

 

Behandling: Stopp kirurgien til arytmi er opphørt. Øk event anestesidybden. Vurder arytmibehandling. 

Postoperativ smertebehandling  

Konferer kirurg og se prosedyre for det enkelte inngrep vedrørende forventet analgetikabehov og bruk av NSAIDs. 

 

Paracetamol

Under anestesi

 • Barn < 10 kg: 7,5mg/kg iv
 • Barn > 10 kg og voksne: 15mg/kg iv (max 1g)

 

Videre ordinasjon av paracetamol til post

 • Barn > 3 mnd: 20mg/kg po/sup x 4
 • Voksne: 1g po/sup x 4

        

NSAIDs

Under anestesi

 • Voksne og barn> 3 mnd: Ketorolac 0,3 mg/kg

 

Videre ordinasjon av NSAIDs til post

 • Barn> 3 mnd og < 25 kg: Ibuprofen 10mg/kg po/sup x 3-4
 • Barn > 25 kg: Diclofenac 25mg po/sup x 2-3
 • Voksne: Diclofenac 50mg po/sup x 3

 

Morfin v/behov

 • Barn > 3 mnd: 0,03-0,05mg/kg iv
 • Voksne: 1-3mg iv eller 5-10mg sc eller 10-20mg po

 

Forøvrig vises til prosedyren Barneanestesi – generelt.

 

Kvalmebehandling (voksne) 

Ved generell anestesi til inngrep > 30 min skal alltid kvalmeprofylakse vurderes. Vær oppmerksom på at postoperativt kan hypoksi, hypotensjon, hypovolemi, hypoglykemi og smerter utløse POKO.

 

A. Disponerende faktorer POKO

- Tidligere POKO eller reisesyke.

- Kvinne

- Ikke-røyker

- Postoperative opioider

- <50 år

B. Inngrep assosiert med POKO

- Strabisme

- Gassanestesi

- Anestesivarighet >2 timer

 

Profylaktisk behandling ved disposisjon for POKO

1. To disponerende faktorer under A eller ett av inngrepene under B:

- Droperidol 0,75mg iv ved avslutning anestesi

2. En disp. faktor under A + ett av inngrepene under B eller tre disp. faktorer:

Behandling som under punkt 1 og i tillegg

- Deksametason 4-8mg iv etter innledning

3. To disp. faktorer + ett av inngrepene under B eller fire disponerende faktorer:

Behandling som under punkt 1 og 2 og i tillegg

- Ondansetron 4mg iv ved avslutning anestesi

 

Anfallsbehandling ved POKO

Pasienter som har fått kvalmeprofylakse bør fortrinnsvis få anfallsbehandling med et medikament fra en annen gruppe antiemetika.

- Ondansetron 1-4mg x 3 iv.

- Metoklopramin 10-25mg iv som første dose. Så 10mg x 3 (max0,5mg/kg/døgn)

- Droperidol 0,75 mg x 3

- Cyklizine: Voksne 50 mg iv x 3

- Propofol: Subhypnotisk dose (20 mg iv)

- Aprepitant («Ivemend») 150 mg iv, infusjon over 30 min

.

Kvalmebehandling (barn) 

 Ved generell anestesi til inngrep > 30 min skal alltid kvalmeprofylakse vurderes. Vær oppmerksom på at postoperativt kan hypoksi, hypotensjon, hypovolemi, hypoglykemi og smerter utløse POKO.

 

A. Disponerende faktorer POKO

- Tidligere POKO og/eller reisesyke hos barnet eller familie

- Alder 3 – 15 år.

- Postoperative opioider

B. Inngrep assosiert med POKO

- Strabismeoperasjon

- Gassanestesi

- Anestesivarighet > 2 timer

 

Profylaktisk behandling ved disposisjon for POKO

1. To disponerende faktorer under A eller ett av inngrepene under B:

- Ondansetron 0,1 mg/kg iv. (maks. 4 mg).

2. En disp. faktor under A + ett av inngrepene under B eller tre disp. faktorer:

- Behandling som under punkt 1 og i tillegg

- Deksametason iv 150 ug/kg (barn < 5 år skal ha "Fortecortin" i stedet for "Dexagalen")

 

Anfallsbehandling ved POKO

Pasienter som har fått kvalmeprofylakse bør fortrinnsvis få anfallsbehandling med et medikament fra en annen gruppe antiemetika.

- Ondansetron 0,1 mg/kg (maks. 4 mg) x 3 iv.

- Metoklopramid 0,12 mg/kg x 4 iv.

- Deksametason iv 150 ug/kg (barn < 5 år skal ha "Fortecortin" i stedet for "Dexagalen")

 

Postoperativ væsketilførsel til barn 

Barn som forventes å drikke selv i løpet av 1-2 timer, trenger vanligvis ikke iv væsketilførsel. Forøvrig gis glucose/natriuminfusjon tilpasset barnets basalbehov og fastetid. (Glucose 50mg/ml 500ml tilsettes NaCl 35mmol). Tilsett event KCl tilsvarende 1-2 mmol/kg/døgn. Kontroller s-Na og s-K etter 6 timer med intravenøs væsketilførsel.

Postoperativ overvåkning 

Pasienten overvåkes på postoperativ avdeling ved øyeavdelingen. Ved behov overflyttes pasienten til postoperativ avdeling KK. Pasienten følges av to anestesikyndige. Anestesilege skriver ut pasienten til sengepost eller til hjemmet. Utskrivelse til hjemmet skal også signeres av øyelege. Postoperativ sykepleier fyller ut skjema «Recovery etter anestesi». 

 

Pasienten kan vanligvis transporteres fra postoperativ avdeling til sengepost av portør, men følgende pasienter skal hentes av sykepleier:

 • Barn < 3 år
 • Pasienter som flyttes til andre overvåkningsenheter, eks ROE eller NOVA
 • Dersom anestesilege eller øyelege vurderer at det er nødvendig at sykepleier henter pasienten (eks ved stort behov for smertestillende medikamenter eller ved uttalt komorbiditet)