Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Cytomegalovirus resistensbestemmelse

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.7Forfatter: Grete Kro Birkeland, Regine BarlinnGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

Terapisvikt under behandling med ganciclovir, cidofovir, foscarnet eller letermovir.

 

Viktig anmerkning:

Utvikling av resistens tar en viss tid slik at det ikke har noen hensikt å gjøre en resistensbestemmelse før minst 14 dager etter start av antiviral terapi.

For ganciclovir opptrer slike mutasjoner vanligvis først etter en behandlingslengde på 6-8 uker. En annen viktig grunn til terapisvikt er manglende spesifikk T-celleimmunitet (se også Cytomegalovirus-IGRA (cellulær immunitet mot CMV)

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Kun mulig via papirrekvisisjon eller etter avtale med lege ved Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS, Rikshospitalet.

Undersøkelsesprinsipp 

Amplifisering av CMV DNA ved polymerasekjedereaksjon (PCR) og sekvensering av deler av UL97 genet og evt UL54 og UL 56- genene. Kartlegging av eventuelle resistensmutasjoner i de aktuelle genområdene.

Utførende laboratorium 

Utviklingsseksjonen, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Sensitiv / Resistent.

Svartid 

7-14 virkedager.

Tolkning 

Påviste resistensmutasjoner beskrives og kommenteres av mikrobiolog

Akkreditert 

Analyse av resistens mot ganciclovir, maribavir, cidofovir og foscarnet (UL-97 og UL-54) er akkreditert etter ISO 15189

Analysen av resistens mot letermovir (UL-56) er ikke akkreditert.