Talus fraktur

14.04.2020Versjon 1.5Forfatter: Elisabeth Ellingsen Husebye

Klinikk 

Typisk fall med foten i dorsifleksjon. Ved samtidig kraftig inversjon kan talus totalluksere, gjerne åpen skade. Udislokerte brudd i trochlea tali og collum tali gir smerter og hevelse. Dislokert brudd av trochlea tali gir typisk irreponibel feilstilling.

Diagnostikk 

Rtg. front/side/skrå bakfot. CT med 2D-rekonstruksjon og ev. MR kan være nødvendig. Brudd i laterale prosess (”snow-boarders ankle”) og posteriore prosess kan ofte bare diagnostiseres ved CT. Anamnese og klinikk viktig for videre røntgenutredning.

Klassifisering 

Hawkins klassifikasjon av collum tali frakturer

Brudd gjennom collum tali inndeles i fire typer etter Hawkins, avhengig av dislokasjonsgrad.

 • Type A: Udislokert.
 • Type B: Dislokert fraktur med subtalar luksasjon.
 • Type C: B + ankeldislokasjon (caput tali står på plass mot os naviculare).
 • Type D: C + talonavikular dislokasjon.

 

 

 Hawkins klassifikasjon av brudd i collum tali.
Hawkins klassifikasjon av brudd i collum tali.

 

Boyd and Knight’s klassifikasjon av corpus frakturer

Corpusfrakturer kan inndeles i:

 • Type I (sagitale eller koronale): IA udislokerte, IB dislokasjon i talocruralledd.
 • Type II (horisontale): dislokerte og udislokerte.

 

Hawkins klassifikasjon av laterale prosess frakturer i talus:

 • Brudd i laterale talus prosess klassifiseres etter Hawkins avhengig av størrelse og fragmentering

Behandling 

 • Hawkins type A: Vurdere in situ fiksasjon med skruer (ev. skopisk veiledet) eller konservativ behandling med gips i 6-8 uker.
 • Dislokerte brudd i collum tali: Skal opereres som øyeblikk hjelp ev. temporær ekstern fiksatør dersom bløtdelene ikke tillater åpen kirurgi. Collum tali brudd opereres med åpen reposisjon og skrue-osteosyntese, ev. liten plate for støtte medialt. Oftest nødvendig med to tilganger, anteromedial og anterolateral.
 • Corpus tali fraktur: Med dislokasjon av trochlea fragmentet (ev. hele talus) kan det være nødvendig å gjøre osteotomi av laterale/mediale malleol for bedret tilgang. Obs! Ligamentum deltoideum som fører kar fra arteria tibialis posterior til talus. Osteotomien fikseres etter reposisjon med øvelsestabil osteosyntese.
 • Corpus tali fraktur og bakre prosess fraktur: Bakre tilgang kan benyttes. Vurder behov for osteotomi av mediale/laterale malleol for bedret oversikt. Frakturer i bakre prosess av talus kan være egnet for artroskopisk prosedyre.
 • Brudd i laterale prosess: Behandles ut fra graden av dislokasjon og størrelse på fragmentet. Avulsjonsfrakturer (Type I) og udislokerte større fragmenter (Type IIa) behandles med gips i 6 uker, mens dislokerte større fragmenter (Type IIb) behandles med skruefiksasjon. Komminutte frakturer (Type III) behandles primært med gips og ev. senere fjerning av fragmenter ved manglende tilheling eller smerter.

 

 Hawkins klassifikasjon av brudd i laterale prosess av talus
Hawkins klassifikasjon av brudd i laterale prosess av talus

Etterbehandling og kontroll 

Udislokert collum tali fraktur gipsbehandles i 6-8 uker. Etter operativ behandling av collum, caput, corpus frakturer: avlaste i 10-12 uker, tidlig bevegelse. Deretter gradvis økende belastning til smertegrensen påfølgende mnd. Rtg. kontroll etter 6-8 og 12 uker, ev. etter 6 og 24 mnd.

Prognose 

Høy forekomst av avasculær nekrose, subtalar artrose, talocrural artrose, påleiringer og ved komminusjon medialt ved collum talifrakturer, kan pasienten få forkortet mediale fot.

Referanser 

 1. Mann‘s Surgery of the Foot and Ankle. 9th Edition. 2013