Akutt, gastrointestinal blødning

15.09.2021Versjon 2.4Forfatter: Gastromedisinsk avdeling

Initial pasientlogistikk 

På Oslo universitetssykehus tas alvorlige, øvre GI-blødninger imot av kirurgisk team, og pasientene observeres typisk på kirurgisk intensivavdeling. Imidlertid skal variceblødninger håndteres av medisinsk team, evt. i samarbeid med kirurgene, og pasientene observeres på MI. Mindre alvorlige blødninger uten påvirket fysiologi eller transfusjonsbehov håndteres av medisin.

Årsaker 

Ulcus duodeni/ventriculi, øsofagusvaricer, hemoragisk erosiv gastritt/duodenitt, Mallory-Weiss-lesjoner, øsofagitt, Cameron-lesjoner, Dieulafoy-lesjoner, angiopatier eller cancer øsofagi/ventriculi.

 

Melena alene kan dessuten være forårsaket av lidelser i tynn- og tykktarm.

 

Friskt blod per anum (hematochezia) tyder på distal lidelse, men forekommer også hos opptil 10-15 % av pasientene med store blødninger fra øvre GI.

Klinikk 

Rask, klinisk vurdering for å avgjøre blødningens alvorlighetsgrad. Er pasienten i sjokk/presjokk? (bevissthetsgrad, BT, puls, hud/perifer sirkulasjon, diurese, respirasjon (gi O2!)). Ved alvorlige, øvre blødninger bør pasienten tas imot av gastrokirurgisk team.

 

Vurdér nødvendige strakstiltak før videre diagnostikk.

Diagnostikk 

Anamnese

Tidligere ulcus, øsofagus-/fundusvaricer, øsofagitt, blødningstendens, bruk av ASA/NSAID, kortikosteroider, antikoagulantia, leversykdom, alkohol (husk leverkomaprofylakse), hjerte-/lungesykdom eller annen alvorlig sykdom.

 

Blodprøver

Hb, trombocytter, MCV, type/screening (bestill evt. blod på samme skjema), kreatinin, urinstoff, INR, albumin, Na, K, Trc, ASAT, ALAT, ALP, bilirubin

Hb-kontroll minimum x2/døgn, oftere ved fare for reblødning. Klinisk bilde viktigere enn Hb-endring.

 

Endoskopi

Kontakt gastromedisinsk bakvakt for å vurdere ø.hjelp-endoskopi og gastrokirurg ved alvorlige blødninger.

Behandling 

Transfusjon

 • Anlegg venflon (minst 2 grove kanyler ved alvorlig blødning).
 • Bestill blodprodukter etter behov. Katastrofeblod ved livstruende tilstander. Tlf. 18869/18870. Blodproduktene kan sendes i rørpost til operasjonsgangen, 2. etg. Bygg 4 i løpet av 5 min. Ved alvorlig blødning etterstrebes transfusjon av SAG, trombocyttkonsentrat og plasma i forholdet 1:1:1.

 

Endoskopi

 • 0 per os!
 • De fleste øvre blødninger kan behandles endoskopisk. Gjentatte prosedyrer kan bli nødvendig.
 • Ved frisk rektalblødning gjøres rektoskopi av kirurg, for øvrig gjøres primært øvre endoskopi.

Medikamentell behandling

 • Seponering av evt. NSAID/platehemmere/antikoagulantia.
 • Korreksjon av blødningstendens: K-vitamin, Octaplas, Octaplex, trombocyttkonsentrat (kfr. hematolog).
 • Ved mistanke om/kjente øsofagusvaricer:
  • Glypressin 2 mg i.v. som bolus og deretter 1-2 mg i.v. hver 4. time i inntil 2 døgn
  • Antibiotikaprofylakse (kefalosporin eller ciprofloksacin i.v.)
  • Laktulose (evt. på nasogastrisk sonde) ved leverencefalopati
 • Syrehemming: Vurderes individuelt etter endoskopi.

Embolisering

Transarteriell embolisering (coiling) kan være aktuelt og vurderes av vakthavende gastromedisiner og erfaren gastrokirurg.

Indikasjon for coiling kan være:

 • Pågående blødning som ikke lar seg stoppe ved endoskopiske og medikamentelle tiltak.
 • Reblødning fra ulcus.
 • Store sår der komorbiditet eller blødningsstigmata (Forrest I) tilsier høy reblødningsfare.
 • Transfusjonsbehov > 6 enheter i løpet av 24 timer der endoskopisk terapi er forsøkt.

 

Kirurgi

Kirurgisk behandling er sjelden indisert, men må vurderes raskt der man ikke oppnår endoskopisk blødningskontroll.

 

Overvåkning/kontroll

 • Ved påvirket fysiologi og/eller mistanke om pågående blødning skal pasienten overvåkes på intensivavdeling.
 • Hyppig kontroll av BT/puls, initialt hvert kvarter eller oftere. NEWS x 2 per sykepleierskift.
 • Følg perifer sirkulasjon, timediurese (>50 ml/time tilstrebes), respirasjonsovervåkning (gi O2!).
 • Obs. aspirasjonsfare!
 • Nedleggelse av ventrikkelsonde bør vurderes, særlig ved risiko for encefalopatiutvikling.
 • Vurder behov for intubering.

Referanser