Hodeskader - behandlingsalgoritme ved høy ICP

02.01.2018Versjon 1.2

Definisjon 

Indikasjoner for ICP-monitorering

 1. GCS <9 og patologisk CT

 2. Relativ: GCS <9 og normal CT + minst 2 av følgende
  • alder >40
  • systolisk BT <90
  • GCS-M <4

 3. Relativ: GCS 9-13 og 1 av følgende:
  • langvarig ekstrakranial kirurgi
  • forventet langvarig respiratorbehandling pga andre skader
  • progresjon på CT eller klinisk forverring

Generelt 

Primærbehandling og monitorering ved ICP <20 og CPP 60-70

 • Vurder ytterligere monitorering: Transkranial saturasjon. Transkranial doppler. Vena jugularis oximetri (SjO2) >50. Kontinuerlig EEG / CFM.
 • Blodtrykk: Invasivt i nivå med orbita. CPP (=MAP-ICP): Voksne 60-70. Små barn 40, gradvis økning til 55-60 hos tenåringer. SAP før ICP-monitorering (målt i hjertehøyde): >70 år og 15-49 år: > 50-69 år: >100. (Alternativt MAP >90). SAP <15 år: >70 + (2 x alder).
 • Væskebehandling/elektrolytter: Normovolemi. Krystalloider, gjerne NaCl. S-Na 142-145 (unngå hyponatremi). Lav terskel for PiCCO og/eller ekko cor.
 • Respirasjon: SaO2 >96. PaO2 helst >13. PaCO2 4,5-5,5. EtCO2. Vurder tidlig tracheostomi.
 • Temperatur: Mål 36-37. Aktiv kjøling hvis temp. >38.
 • Sedering/smertelindring: Følg RASS score (initialt RASS -4). Konferer nevrokirurg. Se sedasjonsprotokoll.
 • Blodparametre: B-glu 5-10. S-osmol 290-310. Hb >8. Tpk >75. INR <1,4. Vurder koagulasjonsstatus/evt. Vurder reversering av platehemmere/antikoagulantia.
 • Nyrefunksjon/væskebalanse: Mål urin-elektrolytter + s-osmol daglig. Obs. utvikling av væskeoverskudd, cerebral salt wasting syndrome, SIADH og diabetes insipidus.
 • Kramper eller mistanke om non-konvulsiv epilepsi: Midazolam/stesolid/pro-epanutin/ levitiracetam.
 • Konferer nevrokirurg/nevrolog. Ta EEG. Vurder CFM-monitorering.
 • Leie: 30° hevet hodeende. Obs. venøs obstruksjon (fleksjon/rotasjon).
 • Ernæring: Tidlig enteral ernæring. Se ernæringsprotokoll. Vurder post-pylorisk sonde hvis ventrikkelretensjon.
 • Tromboseprofylakse: Elastiske strømper. Start lavdose LMWH 24-72 t etter skade/kirurgi (konferer nevrokirurg).
 • Ikke-intrakranial kirurgi: Bør om mulig utsettes til pasienten er stabil. Unngå laparaskopiske prosedyrer. Full nevromonitorering under kirurgi. Bruk generell anestesi, ikke regional.

 

 

Behandling 

Akutte hernieringstegn (dilatert(e) lysstiv(e) pupiller, GCS-M 2, fall i GCS ≥2 poeng):

Kontakt nevrokirurg umiddelbart: prioriterte tiltak:

 1. Hyperventilering (EtCO2 4-4.5).
 2. Bolus NaCl 1-2 mmol/kg.
 3. Mannitol 0.5-1 g/kg.

 

 

Flytskjema for behandling av økt ICP

 

Flowskjema økt ICP
Flowskjema økt ICP