Plasmaferese

06.10.2021Versjon 1.0Forfatter: Nyremedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus

Prinsipp 

Ekstrakorporal prosedyre som skiller plasma fra blodets celler, og på den måten også kan fjerne substanser med høy molekylvekt ( >15 kDa) som ikke fjernes i dialyse. Metoden separerer og fjerner plasma som erstattes med ferskfrossent plasma (Octaplas) eller med 4 % albumin/Ringer elektrolyttoppløsning. Hensikten med plasmaferese er å fjerne sirkulerende autoantistoffer og/eller immunkomplekser som skader eget vev, eller tilføre manglende faktorer (ADAMTS13 ved TTP).

Klinikk 

Ø.hjelp: Anti-glomerulær basalmembran-sykdom (Goodpastures syndrom), Mb. Waldenstrøm med hyperviskositetssyndrom, trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) og hemolytisk-uremisk syndrom (HUS).

 

Ikke ø.hjelp: ANCA+ småkarsvaskulitt ved lungeblødninger, residiv av FSGS etter transplantasjon, antistoffmediert rejeksjon av transplantert nyre, forbehandling før nyretransplantasjon (på Rikshospitalet).

 

Kryoglobulinemi med vaskulitt, enkelte nevrologiske lidelser (Guillain-Barrè-syndrom, Myasthenia Gravis og MS).

Behandling 

Membranaferese/filtrasjonsplasmaferese gjennomføres ved dialyseavdelingen. Det må alltid konfereres med nefrolog for vurdering av indikasjon og hastighetsgrad. Pasienten må ha bloddialysetilgang, vanligvis hemodialysekateter. Det utskiftes vanligvis 1,5 L plasmavolum per behandling. Plasma erstattes med 4 % albumin/Ringer elektrolyttoppløsning eller Octaplas 3–4 L, dosering 60 ml/kg kroppsvekt. Octaplas brukes ved stor blødningsfare (eller allerede pågående blødning f.eks. lungeblødninger) og alltid ved aHUS og TTP.

 

Komplikasjoner

Plasmaferese er en meget effektiv og livreddende behandling med ganske få komplikasjoner.

Sepsis: Pasientene er utsatt for infeksjoner både pga. fjerning av immunoglobuliner ved plasmaferese og fordi de mottar immunsuppressiv medikamentell behandling

Akutt hypokalsemi medførende fare for arytmier (citratindusert hypokalsemi ved bruk av Octaplas). Derfor gis kalsiumtilskudd.

BT-fall som følge av hypovolemi og hypokalsemi.

Anafylaktisk reaksjon: Stort sett ved Octaplas

Blødninger: Plasmaferese fjerner koagulasjonfaktorer, særlig økt risiko når det benyttes erstatningsvolum med albumin/Ringer.