Insulinbehandling - intensiv

21.04.2021Versjon 1.1Forfatter: Hans Flaatten

Generelt 

Hyperglykemi er meget vanlig som følge av det stress og den hypermetabole tilstand de fleste intensivpasienter er i. Normalområdet for blodsukker er 4 - 6,0 mmol/l. Uten spesielle tiltak vil mange intensivpasienter spontant ha blodukker over 10 mmol/l, noen betydelig høyere.

 

Hyperglykemi over tid er uheldig, ikke minst med tanke på langvarig organdysfunksjon, noe vi kjenner til fra behandling av diabetikere. Også kortvarige episoder med hyperglykemi kan være skadelig. Dette gjelder spesielt den hyperglykemi vi kan se hos intensivpasienter (alle grupper), og postoperativt etter stor kirurgi (stort traume). Det er derfor enighet om at blodsukkeret må holdes innenfor definerte grenser hos intensivpasienter, selv om det optimale området ennå ikke er klarlagt.

 

Det synes (2013) å være konsensus om at bl.s. > 10 mmol/l (ca 180 mg/dl) er skadelig, og at bl.s < 8,4 (150 mg/dl) er ønskelig hos intensivpasinter og at hypoglykemi med bl.s. < 3,9 (70 mg/dl) må unngås.

Mål for behandlingen (alder over 16 år) 

  • Blodsukker mellom 7,5 og 10 mmol/l
  • Unngå blodsukker < 3,9 mmol/l (hypoglykemi)

Indikasjon 

Hvis b-glukose > 10 mmol/liter skal dette kontrollmåles ila en time. Hvis verdien fortsatt er > 10 mmol/l skal intensiv insulinbehandling iverksettes for å normalisere blodsukkeret (se flytskjema nedenunder).

Metode 

Infusjon av insulin skjer etter standard rettningslinjer med bruk av programmerbar sprøytepumpe og med hurtigvirkende insulin (til voksne) på 1 IE/ml. Det brukes glukose 50 mg/ml som fortynningsvæske. Flytskjema for infusjon av denne blandingen skal følges (se neste side).

 

Behandlingen skal kontrolleres med regelmessige kontroller av b-glukose (bruk ABL blodgassmaskin) hver 2. time eller oftere (se algorimten).

 

Dersom bl.s. dokumenteres < 2,2 mmol/l skal ansvarlig lege kontaktes, behandling iverksettes, og avviksmelding fylles ut.

Samtidig tilførsel av glukose 

Behandlingen får ikke iverksettes uten samtidig tilførsel av glukose.

 

Første intensivdøgn i form av glukose i.v.: 3g/kg kroppsvekt/døgn: vanligvis 200-300 g. NB! ved fedme (BMI > 30 reduseres til 2 g/kg kroppsvekt/døgn).

 

Så snart som mulig startes ernæring, fortrinnsvis enteralt. Ved enteral ernæring må en huske på å supplere med ekstra glukose da en først ved doser på 1,5 til 2 liter sondemat får tilført nok sukker.

 

 

Referanser 

  1. Kansagara D et al: Intensive insulin therapy in hospitalized patients: a systematic review. Ann Intern Med 2011; 154: 268-82
  2. Jacobi J et al: Guidelines for the use of an insulin infusion for the management of hyperglycemia in critically ill patients. CCM 2012; 40: 3251-76
  3. NICE-SUGAR study: Intensive versus conventional glucose control in critically ill patients. NEJM 2009; 360:1283-97