Azathioprin (AZA/ Imurel)

07.02.2024Versjon 0.3

Bruksområder 

SLE, RA,1 vaskulitter, PM/DM, PsA, Sjøgren sykdom og andre autoimmune sykdommer.12

Virkningsmekanisme 

Purinantagonist som hemmer de novo-purinsyntese. Innlemmes i nukleinsyrer og gir immundempende effekt. Andre potensielle mekanismer inkl. hemming av flere trinn i nukleinsyresyntesen. Det kan ta flere uker/måneder før effekt.1

Dosering 

Voksne: Start med 1 mg/kg/dag som etter 2–6 uker økes til 2–2,5 mg/kg/dag. Dosering en gang daglig. 12

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.1

Forholdsregler 

Vurder pause, (etterfølgende) dosereduksjon, evt seponering dersom:2

 • Leukocytter, nøytrofile, trombocytter under normalområdet.
 • ALAT > 2 ganger øvre normalgrense.

 

Dersom store blåmerker/ hudblødninger eller tegn på alvorlig infeksjon, sjekk blodprøver før pasienten fortsetter med AZA.2

Forholdsregler ifht cancer 

I en nylig publisert retrospektiv case-control-studie3 av over 40.000 pasienter med AID (AutoImmun Disease, inkl RA og SLE) var eksposisjon for azathioprine assosiert med 7 ganger økt risiko for myeloid neoplasi. Risiko for malignitet ved bruk av AZA er større hos transplanterte enn ved RA og andre autoimmune sykdommer.4

Bivirkninger 

 • Beinmargsdepresjon: Leukopeni, trombocytopeni, anemi.
 • Gastrointestinale: Kvalme. Pankreatitt. Hepatotoksisk/ leverskade. Kolitt.
 • Hypersensitivitet: Allergisk hudutslett, feber, redusert allmenntilstand med mer.
 • Malignitet: Hudkreft, lymfoproliferativ sykdom, cervixcancer, sarkom.
 • Reaktivering av virus: Varicella Zoster, JC virus.25

Svangerskap og amming 

 • Kan brukes under svangerskap ved indikasjon. Dose ≤ 2mg kg/dag.
 • Kan brukes ved amming i dose ≤ 100 mg/dag.67

Elektiv kirurgi 

Kan brukes (men uproblematisk om AZA stoppes operasjonsdagen).8

Viktige interaksjoner 

Viktige interaksjoner med risiko for alvorlige bivirkninger

 • Allopurinol gir økt effekt av AZA, dosen AZA bør reduseres til 25 % dersom samtidig bruk.
 • Warfarin sin antikoagulasjonseffekt inhiberes av AZA.
 • Trimetoprim kan sammen med AZA gi livstruende hematologisk toksisitet.

Vaksinering 

Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner ved immunosuppressiv behandling.129

Nytt avsnitt 

Kontrollrutiner azathioprin (Imurel)

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene

Blodprøver ved / før oppstart

Hb, leukocytter med differensial telling, trombocytter, ALAT, kreatinin, ALP.

Andre prøver ved oppstart

TPMT genotyping eller fenotyping kan vurderes. 0,3 % av normalbefolkningen har svært lave nivå. Mangel på TPMT gir øket følsomhet for AZA myelosuppressive effekt.

Blodprøver ved kontroller

Hb, leukocytter med diff, trombocytter, ALAT, kreatinin

Hyppighet av blodprøvekontroller

Hver 1-2 uker de første 2- 3 mnd, deretter hver 4. uke frem til dosen har vært stabil i 6 måneder. Deretter med 4–12 ukers mellomrom.

Ved endring (økning) av dose: Blodprøver med 1-2 ukers mellomrom en gang, deretter hver 4. uke til stabil dose i 6 måneder.

De aktive metabolittene 6-TGN og me-MP kan måles for å optimalisere AZA behandling.

Bivirkninger

oppmerksomhet

Vanlige: GI (kvalme, oppkast, anorexi), beinmargs-suppresjon med leukopeni, ev trombocytopeni. Infeksjon

Sjelden: pankreatitt, leverskade, colitt.
Hypersensitivitetsreaksjon (hudutslett, feber, redusert allmenntilstand med mer).

Malignitet: Hudkreft, lymfoproliferativ sykdom, cervixcancer, sarkom
Reaktivering av virus f.eks. varicella zoster, JC virus

Dosering

Voksne: Start med 1 mg/kg/dag som etter 2–6 uker økes til 2–2,5 mg/kg/dag. Kan doseres en gang daglig.

Tiltak ved patologiske prøvesvar

Vurder pause, (etterfølgende) dosereduksjon, evt seponering dersom: leukocytter, nøytrofile, trombocytter under normalområdet og / eller ved ALAT

Generelle referanser 

Referanser 

1. Felleskatalogen http://www.felleskatalogen.no/medisin/imurel-aspen-pharma-trading-ltd-560041
2. Chakravarty et al. BSR/BHPR guideline for disease-modifying anti-rheumatic drug (DMARD) therapy in consultation with the British Association of Dermatologists
3. Ertz-Archambault N et al. JAMA Oncol. 2017 Feb 2. doi: 10.1001/jamaoncol.2016.6435. [Epub ahead of print]
5. Guidelines for the management of rheumatoid arthritis. ACR clinical guidelines comittee. Arthritis Rheum 39(5): 713-722.1996
7. Metodebok i svangerskap og revmatiske sykdommer https://red-stolav.hn.nhn.no/Documents/Veileder%20NKSR%20januar%202017.pdf
8. Goodman, S. M et al. 2017 American College of Rheumatology/ American Association of Hip and Knee Surgeons Guideline for the Perioperative Management of Antirheumatic Medication in Patients With Rheumatic Diseases Undergoing Elective Total Hip or Total Knee Arthroplasty. Arthritis Care and Research. 2017 June 16 DOI: 10.1002/acr.23274