Antibiotikaprofylakse og Immunisering

11.01.2023Versjon 2.4

Hovedpunkter 

 • Det antibiotikum velges som er indisert for skadeområdet, første dose gis som infusjon eller bolus, 30 minutter før hudincisjon.
  • Deretter gis dosene i intervaller som tilsvarer 2 x halveringstiden til det aktuelle antibiotikum. Cefalotin gis fortrinnsvis som kontinuerlig infusjon. Dette gir en jevn antibiotikakonsentrasjon i blodet. Kontinuerlig infusjon har også fordelen at maksimal døgndose ikke overskrides ved langvarige inngrep ( > 7 timer) med behov for profylakse resten av operasjonsdøgnet. Administrering, se tabell i slutten av kapitlet.
 • Profylaksen avsluttes normalt med hudlukking.
 • Ved immunsuppresjon, multitraumer med massiv kontaminering, innsetting av implantater og enkelte andre nevnte indikasjoner, utvides profylaksen til 24 timer.

Hodeskade 

Hodeskade
Indikasjoner Antibiotika

Åpen hodeskade, åpen skade av spinalkanal

Cefalotin.

Tillegg av metronidazol ved tegn på massiv kontaminering.

Ved penicillin straksallergi: Klindamycin. Ikke tillegg av metronidazol.

Doser og administrasjon, se tabell i slutten av kapitlet.

Spinalvæskelekkasje til nese eller øre

Ikke dokumentert effekt av utvidet antibiotikaprofylakse

 

Tabell 23.1 Antibiotikaprofylakse ved hodeskade

Ansikt- og halsskade 

Ansikt- og halsskade
Indikasjoner Antibiotika

Åpen ansiktsfraktur

Ved hudskade: Cefalotin

Penetrerende maksillo-facialskade inkl. fikseringsbehov med implantat

Larynx-perforasjon

Tillegg av metronidazol ved slimhinneskade.
Ved penicillin straksallergi: Klindamycin. Ikke tillegg av metronidazol.
Doser og administrasjon, se tabell i slutten av kapitlet.

Tabell 23.2 Antibiotikaprofylakse ved ansikt- og halsskade

Thoraxskade 

Thoraxskade
Indikasjoner Antibiotika

Åpen thoraxskade med hematothorax, lungeskade eller øsofagusskade.

Cefalotin.
Tillegg av metronidazol ved øsofagus-perforasjon.
Ved penicillin straksallergi: Klindamycin. Ikke tillegg av metronidazol.
Doser og administrasjon, se tabell i slutten av kapitlet.

Tabell 23.3 Antibiotikaprofylakse ved thoraxskade

Abdominalt traume 

Abdominalt traume
Indikasjoner Antibiotika

Mistenkt eller påvist tarm-perforasjon, rektum- og perinealskade med samtidig håndtering av andre skader hvor cefalotinprofylakse er indisert.

Cefalotin + metronidazol.

Profylaksen avsluttes ved hudlukking, når perforasjon av tarm ikke foreligger.
Ved tarmperforasjon forlenges profylaksen med cefalotin til 24 t.

Når abdominalskaden er eneste traumemanifestasjon og ved penicillin straksallergi.

Doksysyklin + metronidazol.

Gravide og barn under 12 å̊r: Cefalotin + metronidazol.

Doser og administrasjon, se tabell i slutten av kapitlet.

Tabell 23.4 Antibiotikaprofylakse ved abdominalt traume

Urogenitalskade 

Urogenitalskade
Indikasjoner Antibiotika

Ingen dokumentasjon foreligger. Bør vurderes individuelt ved:
• blæreruptur
• bekkenhematom

• retroperitonealt hematom

• uretraskade

Cefalotin.

Ved penicillin straksallergi:

Trimetoprim + Sulfametoksazol.

Doser og administrasjon, se tabell i slutten av kapitlet.

Tabell 23.5 Antibiotikaprofylakse ved urogenitalskade

Vaskulært traume 

Vaskulært traume
Indikasjoner Antibiotika

Arteriekirurgi i store kar, amputasjon av ekstremitet pga. karskade.

Cefalotin.

Ved penicillin straksallergi:

Klindamycin.

Doser og administrasjon, se tabell i slutten av kapitlet.

Tabell 23.6 Antibiotikaprofylakse ved vaskulært traume

Benskade 

Benskade
Indikasjoner Antibiotika

Åpne frakturer grad 2 og 3.

Cefalotin.

Ved penicillin straksallergi:

Klindamycin.

Cefalotin startes senest 3 timer etter skaden. Profylaksen avsluttes 24 t. etter bløtdelsdekning, senest etter 72 t. Tillegg av metronidazol og eventuelt ciprofloksacin ved massiv kontaminering er sparsomt dokumentert, og skal bare brukes i enkelttilfeller.

Doser og administrasjon, se tabell i slutten av kapitlet.

Tabell 23.7 Antibiotikaprofylakse ved benskade

Bløtdelsskade, inkl. skudd- og stikkskader 

Bløtdelsskade, inkl. skudd- og stikkskader
Indikasjoner Antibiotika

Stor vevsskade

Cefalotin.

Ved penicillin straksallergi:

Klindamycin.

Doser og administrasjon, se tabell i slutten av kapitlet.

Tabell 23.8 Antibiotikaprofylakse ved bløtdelsskade, inkludert skudd- og stikkskader

Brannskader 

Brannskader
Indikasjoner Antibiotika

Iv. profylakse ikke indisert ved brannskader.
Indikasjon kan vurderes ved eksisjon av dype skader og grafting.

Cefalotin.

Ved penicillin straksallergi:

Klindamycin.

Doser og administrasjon, se tabell i slutten av kapitlet.

Tabell 23.9 Antibiotikaprofylakse ved brannskader

Dosering av antibiotika 

Antibiotika Normaldoser voksne/barn Antall doser Spesielt

Cefalotin

(kontinuerlig infusjon)

voksne: 2 g

 

barn: 10-30 mg/kg

Voksne gis 2 g i bolus over

3-5 min. som første dose.

 

Etter 60 min.: kontinuerlig infusjon

via infusjonspumpe etter forventet operasjonstid:

- 3 timer: 1,5 g cefalotin

- 6 timer: 3 g cefalotin

 

Lengre operasjonstid:

Ny cefalotinblanding lages.

Det bør legges egen venøs tilgang

for cefalotininfusjon.

Indikasjon for profylakse i 1 døgn: Fortsette

kontinuerlig infusjon i totalt 24 t. postoperativt.


Alternativ 2 g cefalotin som intermitterende infusjon

hver 6. time postop.

Maks./døgn: 12 g

 

Obs. dosereduksjon ved GFR < 80

Cefalotin

(intermitterende infusjon)

voksne: 2 g

 

 

Ny dose hvert 90. minutt.

Infusjon 30 min. før incisjon.

Kan brukes ved inngrep med varighet < 3 timer.

 

Ved behov for profylakse i totalt 24 timer: 2 g hver 6. time postoperativt.

Maks./døgn: 12 g

Doksysyklin

voksne: 400 mg

 

barn > 12 år: 2-4 mg/kg

1 dose

Infusjonen over 50–60 min. skal være avsluttet før incisjon.

 

Kontraindisert hos barn < 12 år og gravide.

Metronidazol

voksne: 1500 mg

 

barn > 12 år: 20 mg/kg

 

premature: 10 mg/kg

1 dose

Infusjonen over 50-60 min. skal være avsluttet før incisjon.

Kontraindisert i graviditet.

Klindamycin

voksne: 600 mg

 

barn > 1 måned: 7,5 mg/kg

 

barn < 1 måned: 5 mg/kg

Ved inngrep med varighet:

1-5 timer: 1 dose

> 6 timer: 1 ny dose etter 6 timer

Obs. kolittrisiko. Maks 4 doser / 24 t.

Trimetoprim/

sulfametoksazol

voksne: 160/800 mg

 

barn > 6 uker: 4/20 mg/kg

1 dose

Kontraindisert hos gravide og i de første 6 leveuker.

Tabell 23.10 Dosering av antibiotika

Anbefalte vaksiner etter splenektomi hos voksne 

Når milten fjernes, økes faren for invasive infeksjoner forårsaket av kapsel­kledde bakterier, hovedsaklig pneumokokker, sjeldnere meningokokker, og enda sjeldnere Haemophilus influenzae eller andre bakterier. Forekomsten av invasiv pneumokokk-sykdom hos personer uten milt er 25 ganger og letaliteten 1,75 ganger høyere enn hos personer med milt. Risikoen er høyest hos barn i de første årene etter splenektomi. Pasienter som er blitt splenektomert i forbindelse med traumer, tilbys derfor tilgjengelige vaksiner. Har pasienten > 10 % restmilt etter miltkonserverende behandling (coiling) er vaksinering som regel ikke nødvendig. Ta eventuelt kontakt med traumekirurg. Personer med hypoplastisk milt kan også ha nytte av vaksinering.

 

Vaksinasjon etter splenektomi hos voksne

Vaksine Tidligere ikke vaksinert Tidligere vaksinert Revaksinering
Pneumokokker (Vaksinasjon sterkt anbefalt)

Prevenar® (PKV 13) gis 5–7 dager etter splenektomi. Deretter Pneumovax® (PPV 23) etter minimum 8 uker.

Pneumovax® (PPV 23):

gis tidligst 2 mnd. etter PKV13.

Ingen for PKV 13.

PKV 13 kan gis minimum 6 mndr. etter

tidligere

vaksinering med PPV 23.

Revaksinering med PPV 23 etter

3–5 år ved lavt antistoffnivå.

Hæmophilus influenzae (Vaksinasjon kan vurderes)

Act-Hib® 5–7 dager etter splenektomi.

Personer født etter 1992 er som regel vaksinert.

Ingen.

Meningokokker (Vaksinasjon anbefalt)

Tetravalent konjugert vaksine mot meningokokker gr A, C, W 135, Y (Menveo® eller Nimenrix®) + proteinvaksine mot meningokokker gr B (Bexsero® eller Trumenba®)

Begge vaksiner gis 5–7 dager etter splenektomi, og gjentas etter min 8 uker. Dersom Trumenba er gitt, gis ytterligere en dose av denne 16 uker etter dose nr 2.

Ingen.

Sesonginfluensa (Vaksinasjon anbefalt)

Hvert år Hvert år Hvert år

Tabell 23.11 Vaksinasjon etter splenektomi hos voksne

 

Bivirkninger: Smerte, hevelse, erytem på vaksinasjonsstedet, hodepine, tretthet.

 

Kontraindikasjoner: Allergi mot innholdsstoffene i vaksinen, aktuelle infeksjonssykdommer med feber > 38 °C.

 

Praktisk gjennomføring

 • En dose hver av pneumokokkvaksine, meningokokkvaksinene og Haemo­philusvaksine kan gis til samme tidspunkt, 5–7 dager post operativt, men ikke blandet i samme sprøyte
 • Pasienter som gjennomgår splenektomi under oppholdet ved Traume­avdelingen, OUS Ullevål bør få sin første pneumokokkvaksine samt eventuelt Haemophilus- og meningokokkvaksinene under sykehusoppholdet. Ved utskrivning henvises til oppfølging av vaksineringsprogrammet i henhold til tabellen hos fastlege, eventuelt vaksinasjonspoliklinikken OUS Ullevål.
 • Splenektomi hos barn: vaksinasjonsstatus kontrolleres og manglende vaksiner gis
 • Vaksinering inkl. vaksinasjonssted, dato, pasientnavn og batchnr. meldes til Sysvak-registeret (www.fhi.no/sysvak) og dokumenteres i pasientens journal.
 • Pneumokokkvaksiner og meningokokkvaksiner til miltekstirperte kan forskrives på blå resept
 • Måling av antistoff: serum med rekvisisjon til Fokehelseinstituttet, eventuelt via mikrobiologisk avdeling, OUS Ullevål
 • Orientering til pasienten om økt risiko. Råd om lavterskelkontakt med lege ved febril luftveissykdom eller dyrebitt, eventuelt resept på penicillin.