Perifere nervekateter

10.05.2021Versjon 0.3Forfatter: Elin Strandenes, Elin Bjørnestad

Generelt 

Legges inn med steril teknikk

Klinikk 

Post-op: Naropin 2mg/ml, 5-10 ml/t. Bolus 5ml, sperretid 1 time.                                                                                    

Justere doser hos lette/tunge pasienter. (Se eget kapittel om LA max doser)

Veiledende dose;  Ropivacaine / Bupivacaine: 0.1- 0.3 mg/kg/t.

Startes enten inne på operasjonsstuen eller på Postoperativ avdeling så snart som mulig etter ankomst men alltid før pasienten sendes på sengepost.

Overvåkning av pasienten på Postoperativ avdeling etter oppstart av nervekateter er ikke nødvendig om pasienten for øvrig er klar for utskrivelse.

PCA-knapp til egnede pasienter.

Fyll ut «Skjema for perifere nervekateter».

Hvis bolus/single shot (SS) er brukt per-operativt: Husk god informasjon til pasient og evt pårørende om tiden når det forventes at effekten av SS går ut (vektlegge viktighet av å starte po analgetika før smertene kommer). Kateter skal startes så tidlig som mulig for å forebygge «rebound pain» når bolus slipper.

Prosedyrekoder 

WDAP 09 Regional blokade IKA

WDAP 12 Supraclaviculær blokade

WDAP 15 Interscalen blokade

WDAP 17 Axillær blokade

WDAP 77 Femoralisblokade

WDAP 78 Popliteablokade

WDAP 89 Perifer Nerveblokade INA