Veileder Revmakurve F1

26.10.2023Versjon 0.1Forfatter: Randi Elise Rasmussen, Jannicke Sundsby KarlengenGodkjent av: Jannicke Sundsby KarlengenGodkjent dato: 2023-10-26

Hensikt og omfang 

Sikre at Revmakurven F1- blir ført korrekt og å bidra til sikring av riktig og god legemiddelhåndtering.

ANSVAR OG MÅLGRUPPE 

Målgruppe: Alle som er involvert i legemiddelhåndtering og kurveføring.

Ansvar: Avdelingsledelsen har ansvar for implementering av prosedyren og for at alle er kjent med innholdet.

Alle i målgruppen er ansvarlig for at prosedyren blir gjennomført på riktig måte.

Handlinger 

Sykepleier:

 • Hvis behov, legges faste medisiner ordinert av lege i dosett.
 • Lagt/ktr. medisin: Signatur til spl. som har lagt faste medisiner i dosett og sign. til spl. som har

kontrollert disse medisinene.

 • Deler bare ut medisiner som er signert av lege, dvs. faste medisiner på kurve, ordinert

behovsmedisin, engangsdoseringer og medisin ordinert via prosedyrer.

 • Sørger for at lege signerer i kurven daglig.
 • Signerer for utlevering av medikamenter ved å skrive sin signatur i aktuell rute på

administrasjonsfeltet ut i fra aktuell dato, klokkeslett og medisin.

 • Telefonordinering føres i kurven av spl. og deler det gule feltet for legesignatur i to og skriver

«tlf.ord» i øverste felt. Medisinen kontrolleres og signeres av lege i feltet under ved første

anledning.

 • Overføring av medisiner til ny hovedkurve (F1) gjøres av spl og dobbeltsigneres. Lege signerer i

gult felt.

 • Insulin doseres på Revmakurve (F1) av lege. Sykepleier signerer i kurven ved administrering av fast

dosering. Administrering av insulin som behovsmedisin føres inn i eget blodsukkerkurve sammen

med blodsukkervediene.

 

 

 

Lege:

 • Skriver medisinene pasienten bruker ved innleggelse på kurven og krysser av i aktuell rute for

hvor legemiddelopplysningene er hentet i fra og signerer i gult felt for hvert medikament og utfører legemiddelsamstemming.

 

 • Signerer daglig i gult felt for hver aktuell dag.
 • Seponering: Ordinering og seponering utføres skriftlig av lege. Medikamenter seponeres med / og

legesignatur. Hele linjen strykes over med gul markeringstusj.

 • Nulling av medisiner: Gjøres av lege når medikamenet ikke skal gis for en periode eller enkeltdose.

Dersom en medisin er nullet (0) i feltet, skal ikke medikamentet gis før det er avklart med lege.

 • Doseendring: Medikamentet seponeres og skrives på nytt på ny linje.
 • Telefonordinering føres i kurven av sykepleier og kontrolleres og signeres av lege under «tlf.ord» i

gult signeringsfelt ved første anledning.

 • Bruk av klamme [ ]: brukes for å angi når et medikament skal gis hvis planlagt oppstart er etter

ordineringsdato, for å synliggjøre når medikamenter som ikke gis daglig skal administreres eller

for synliggjøre plan om sluttdato for en medisin. Seponering av medikamentet skal gjøres som

beskrevet over etter klamme. Seponeringen skal gjøres den dagen pasienten skal slutte med dette

medikamentet.

 • Maksdose: Skal føres på ved forordning av behovsmedisiner. Eks dose/tidsintervall/maksdose

 

Generelt

Utfylling av side 2:

 • Sykepleier skriver opp behovsmedisiner som er gitt.
 • Sykepleier tar daglig NEWS før oppstart infusjon, og fører i observasjonskurve (s.2). Ta i bruk ordinært NEWS skjema ved gul eller høyere respons.