Endokrinkirurgi

21.01.2021Versjon 1.5Forfatter: Kristian Sønstabø

Generelt 

Høy frekvens av POKO.  Vurder risikofaktorer og gi evt. profylakse. Kirurgene  aksepterer bruk av NSAIDs postoperativt bortsett fra ved rekonstruksjoner av mamma. Pas. med endokrine tumores kan ha Multiple Endokrine Neoplasier (MEN).

 

Se nedenunder for mer om de enkelte inngrep.

Binyrebarktumorer 

Oftest laparoskopisk teknikk (se prosedyre Gastroenterologiske inngrep for mer om laparoskopi). Økt glukokortikoid-sekresjon kan gi glukoseintoleranse. Hyperaldosteronisme kan føre til manglende konsentrasjonsevne av urin, K-tap og hypokalemisk alkalose. Begge formene kan gi hypertensjon og muskelsvakhet.  Substitusjonsbehandling med hydrocortison  (gjelder cortisolproduserende tumores eller bilateral kirurgi) ordineres av kirurg se evt. Steroidmedikasjon og kirurgi.

 

Monitorering: Invasiv BT-måling, SVK etter individuell vurdering.  

 

Anestesi: GA. Ikke gi dexametason til denne pasientgruppen, da det forstyrrer postoperativ diagnostikk av binyrefunksjon.

 

Postop.: Ktr. bl.s. og elektrolytter.  Rtg thorax ved behov. 

 

Parathyreoidea 

Alvorlig hyperkalsemi (s-Ca > 3,4 mmol/L) behandles før kirurgi, se prosedyre Elektrolyttforstyrrelser. Kronisk hyperkalsemi kan ledsages av hypertensjon, kardiomyopati og psykiske symptomer. 

 

Anestesi: Armert eller spesialtube (se thyroidea), TIVA eller sevo(des)fluran.  Pasientene  er erfaringsmessig tunge å vekke, avslutt anestesi i god tid. 

 

Perop.: PTH-analyser etter skjema (> 50 % fall i PTH taler for vellykket kirurgi).  Legg grov venflon i fotvene, evt. arteriekran for blodprøvetaking. 

 

Postop.: Se under thyreoidea.

Pheochromocytom 

Kan gi alvorlig hypertensjon, glukoseintoleranse og katekolaminindusert myokarditt.  Pas. er forbehandlet med phenoxybenzamin (Dibenylin/Dibenzyran®, ureg. ikke-selektiv a-blokker) eller doxazosin.  Preparatene skal ikke gis om morgenen operasjonsdagen.  I tillegg kan pas. stå på betablokker. 

 

Monitorering: Invasiv BT-måling og SVK.

 

Anestesi: GA + thoracal epidural ved åpen tilgang. 

 

Perop.: Ved hypertensjon som ikke svarer på øking av anestesidybde er 1. valg labetalol 10 mg iv. i gjentatte bolusdoser  evt. med tillegg av nicardipine (Cardene®, ureg. kalsiumkanal-blokker). Dosering: 25 µg/kg i repeterte doser hvert 2. min til ønsket effekt, deretter 2 – 6 µg/kg/min. Evt. nifedipin (Adalat®) start 1,2mg/t evt. bolus 0,5mg.  Alternativer: fentolamin 2 – 5 mg iv. eller nitroprussidinfusjon (se Hyper- og hypotensjonsbehandling). Post-reseksjonshypotensjon skyldes ofte relativ hypovolemi. I noen tilfelle kan det bli behov for svært høye NA doser evt.  med tillegg av vasopressin. 

 

Postop.: Mål blodsukker. Overligger på postoperativ.

Thyreoidea 

Hypertyreose disponerer for supraventrikulære takyarytmier og hjertesvikt.  Pas. forbehandles med thyreostatika og evt. b-blokker og må observeres nøye både per- og postop. med tanke på thyreotoksisk krise (hypertermi, takykardi og svingende BT). Takykardi pga. tyroksinfrigjøring peroperativt behandles med metoprolol iv. Obs. symptomer på kompresjon av trachea pga struma, ved behov sjekkes thorax/CT-bilder. 

 

Anestesi: GA, TIVA ved økt risiko for POKO.  Etter rekvisisjon (ORBIT) fra kirurg brukes elektromyografi (EMG)-tube for peroperativ recurrensstimulering.  Tuben har et markert område som må stå nøyaktig plassert i stemmespalten. Videolaryngoskop kan lette plasseringen av tuben. Bruk mivacurium evt. lav dose vecuronium for intubasjon slik at pasienten ikke er relaksert under stimulering.

 

Postop.:  Moderat hypokalsemi kan opptre også ifm. hemithyreoidektomi.  Behandles kun hvis symptomgivende, se prosedyre Elektrolyttforstyrrelser.