Traumepasient med hjertestans som utløser alarmering av mer enn ett av følgende team: Traumeteam, Stansteam, ECMO-team

04.10.2022Versjon 0.4

Bakgrunn 

Enkelte traumepasienter med hjertestans kan være i en tilstand som berettiger alarmering av mer enn ett av de ovennevnte tre team, eller at man underveis i traumemottaket beslutter at et annet team bør ta over pasienten. Denne rutinen har til hensikt å

 1. Tydeliggjøre hvilket team og hvilken teamleder som til enhver tid har hovedansvaret for pasienten
 2. Beskrive hvordan samarbeidet og overføringen av ansvar fra ett team til et annet skal skje
 3. Begrense antall personer på traumestuen eller andre behandlingsrom

Hovedregler 

 • Pasienten tas imot av Traumeteamet og Stansteamet sammen. Traumeteamleder har hovedansvaret for pasienten til å begynne med, mens Stansteamleder står ved siden av Traumeteamleder og leder Stansteamet i AHLR.
 • Er det treff i traumekriteriet «Alvorlig nedkjøling uten normal sirkulasjon», skal pasienten initialt tas imot med Traumeteam, og thoraxkirurg og thoraxanestesiolog skal være til stede på traumestua for vurdering av indikasjon for VA-ECMO i samarbeid med Stansteamleder.

Overføring av ansvar fra ett team til et annet 

Fra Traumeteam til Stansteam

 1. Ved hjertestans etter innkomst utløses hjertestansalarmen. Leder av Traumeteam og Stansteamet avgjør om Stansteamet skal overta.
 2. Leder av Traumeteamet avgjør sammen med Stansteamleder når traumemottaket er å anse som avsluttet og erklærer da høyt og tydelig at Stansteamet overtar pasienten.
 3. Leder av Stansteamet tar over lederrollen, og Traumeteamet trekker seg ut av traumestuen dersom det ikke lenger er behov for Traumeteamet. Ved behov kan Traumeteamet vente på videorommet, slik at personell fortsatt kan tilkalles ved behov.

 

Fra Traumeteam til ECMO-team

 1. Thoraxkirurg og thoraxanestesiolog tilkalles, avgjør sammen med Stansteamleder (MIO-vakt) om VA-ECMO skal etableres og alarmerer i så fall nødvendig personale.
 2. Resten av VA-ECMO-personalet venter på videorommet til de skal ta over pasienten.
 3. Leder av Traumeteamet avgjør når traumemottaket er å anse som avsluttet og erklærer da høyt og tydelig at leder av VA-ECMO teamet(?) tar over pasienten, og at Traumeteamet trekker seg ut av traumestuen og til videorommet, slik at personell fortsatt kan tilkalles ved behov.

 

Fra Stansteam til Traumeteam

 1. Leder av Stansteamet avgjør om hjertestansbehandling er å anse som avsluttet og erklærer i så fall høyt og tydelig at Traumeteamet tar over pasienten.
 2. Leder av Traumeteamet tar over lederrollen, og Stansteamleder vurderer hvem som skal trekke seg ut av traumestuen og til videorommet, slik at personell fortsatt kan tilkalles ved behov.

 

Fra Stansteam til VA-ECMO-team

 1. Thoraxkirurg tilkalles og diskuterer sammen med MIO vakt som leder VA-ECMO-team om VA-ECMO er indisert
 2. VA-ECMO-team kalles inn, og pasienten fraktes til egnet sted for anleggelse av VA-ECMO
 3. Nødvendig personale for anleggelse av VA-ECMO kretsen møter på angitt sted
 4. Leder av Stansteamet styrer AHLR og teamene jobber sammen inntil VA-ECMO-kretsen er etablert.
 5. Leder av Stansteamet erklærer høyt og tydelig at thoraxkirurg tar over pasienten sammen med VA-ECMO teamet, og at Stansteamet trekker seg ut av behandlingsrommet.

Telefonliste 

Leder av Traumeteamet 975840

Leder av Stansteamet (Hjerte 1) 93 2535

Leder VA-ECMO teamet (MIO vakt) 973300

Thoraxkirurgisk forvakt 970521 / 93230429

Thoraxanestesiolog 932322 / 93230452

Gyldighet 

Nåværende versjon gjeldende fra og med 4.10.2022