Bakgrunn, mandat og målgruppe

09.02.2023Versjon 1.17Forfatter: Hebe Désirée Kvernmo

Forord 2023 

Helse Nord har hatt ei Metodebok i håndkirurgi siden 2014. Metodeboka ble revidert og publisert med ISBN-nummer i 2018. Denne har foreligget i bokform og med en pdf-utgave på nettet. Det har nå gått 5 år siden siste utgave av metodeboka ble publisert.

 

Det har vært mange forespørsler etter boka, og det trykte opplaget er tomt. Mange har benyttet PDF-versjonen. Denne er imidlertid lite brukervennlig. På grunn av de mange forespørslene etter metodeboka, har Sunnsoft Publishing og Fagavdelingen i Helse Nord oppfordret meg til å legge metodeboka ut på metodebok.no. Denne fagportal er utviklet for metodebøker og prosedyrer i et samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. Oppfordringen er tatt og metodeboka er samtidig oppdatert. En stor takk til Helse Nord som har påtatt seg kostnaden for dette og en stor takk til alle kapittelforfattere og andre bidragsytere!

 

Under oppdateringen har vi benyttet Green´s Operative Hand Surgery 8. utgave (2022) i tillegg til annen oppdatert litteratur og vår kliniske erfaring. Vi har supplert boka med flere nye kapitler. Under revisjonen har vi samtidig foretatt en metodeevaluering av kapitlene. Vi har inkludert et avsnitt om koding for hvert av fagkapitlene for å sikre en harmonisering av kodebruk. Dette sikrer tallmaterialer til bruk i kvalitetssikrings- og forskningssammenheng. Jeg viser forøvrig til forordet til 2018-utgaven under.

 

Vi retter en stor takk til medisinsk illustratør Massimiliano Crespi som har tegnet mange av våre illustrasjoner. Vi takker også Christine M. Kleinert Institute for Hand and Microsurgery (USA), Makoto Tamai (Japan), Børge Olsen (Skadelegevakta, Oslo), Anders Hammer, Morten Eikrem (Ålesund) og John Fredrik Stuestøl (Tønsberg) for å la oss bruke deres illustrasjoner og/eller foto. Vi takker også Ortopedisk avdeling ved UNN og Håndspesialisten som har påtatt seg en del av kostnadene til illustrasjonene.

 

 

Håndseksjonen ved UNN har et regionalt ansvar for den avanserte håndkirurgien i Helse Nord. I 2021 ble Håndseksjonen ved UNN re-akkreditert som Håndtraumesenter av den europeiske håndkirurgiske foreningen FESSH. Akkrediteringen gjelder til 2026. Håndseksjonen ved UNN er ila. de siste få årene utvidet. Vi er nå 5 faste håndkirurger og 2 av oss innehar nå EU-diplomeksamen i håndkirurgi. UNN har i tillegg en ekstra prosjektstilling for å bedre kunne håndtere ventelistene innenfor lokalsykehus-håndkirurgien. I tillegg har vi 3 utdanningskandidater i ortopedi som til enhver tid som er i rotasjon på håndseksjonen. Dette er med å sikre kompetansen i håndkirurgi også utenfor UNN. Likeledes har Nordlandssykehuset i Bodø en stabil og god bemanning innen faget. Også ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana har man også sikret god kompetanse, mens Finnmarksykehuset så langt har basert seg på UNN sine ressureser for håndtering av de håndkirurgiske pasientene. På terapisiden har vi nå terapeuter ved alle sykehusene i landsdelen som driver med håndkirurgi.

 

Tromsø, 17. januar 2023

 

Hebe Désirée Kvernmo, dr. med., MHA

Spesialist i håndkirurgi og ortopedisk kirurgi

Overlege i håndkirurgi/Professor 2 i håndkirurgi og ortopedi,

Håndkirurgisk enhet, Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge/

Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet

Forord 2018  

Denne metodeboken i håndkirurgi for Helse Nord erstatter tidligere Metodebok i hånd- og håndleddsskader i Helse Nord fra 2014. I denne utvidede og reviderte utgaven har vi lagt til de vanligste elektive håndkirurgiske lidelsene samt noen generelle kapitler.

 

Rundt 1/4 av alle skadene som blir vurdert og behandlet ved skadelegevakter er håndskader. På landsbasis er det ca. 150.000 håndskader per år, hvorav ca. 60.000 behandles i spesialisthelsetjenesten. Rundt 2/3 av pasientene er < 30 år og rundt 1/3 av alle arbeidsulykker er håndskader. Siden størstedelen av skadene skjer i den yrkesaktive alderen er omkostningen stor ikke bare for den enkelte pasient, men også for samfunnet som helhet. I tillegg kommer et stort antall elektive håndkirurgiske lidelser, som dels behandles konservativt og dels operativt. Hvis håndskadene og de elektive håndlidelsene ikke blir håndtert adekvat initialt, resulterer dette i behov for ytterligere og mere omfattende operative prosedyrer og håndterapi, ofte med et dårligere resultat til følge.

 

Selv om primærhåndteringen av de håndkirurgiske lidelsene har avgjørende betydning for sluttresultatet, har det ikke før i de seneste år vært satt fokus på kvaliteten i behandlingen. I Norge gir Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten fra januar 2003 presiseringer om at virksomheter som yter helsetjenester skal etablere systematiske tiltak som skal sikre at aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med Sosial- og helselovgivningen. Tilsvarende ordninger finnes i de øvrige europeiske landene.

 

Håndkirurgien i Helse Nord er definert som en del av den ortopediske kirurgien. Dette innebærer at de håndkirurgiske pasientene ved lokalsykehusene i landsdelen blir tatt hånd om av ortopediske kirurger. Helse-Nord har i styrevedtak i 2011 sentralisert den avanserte håndkirurgien til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø, hvor håndkirurgien skulle «samles i én enhet og på få hender». Det håndkirurgiske fagområdet utarbeidet i 2013/2014 en strategiplan for håndkirurgien i Helse Nord for å oppnå best mulige behandlingsforløp. Ledelsen ved UNN fulgte i november 2016 opp med etablering av en Håndkirurgisk enhet ved Ortopedisk avdeling. Denne omorganiseringen sikrer lokalsykehusenes kompetanse i håndkirurgi ved at ortopediske utdanningskandidater også lærer håndkirurgi under sin spesialistutdanning ved UNN.

 

Håndkirurgisk enhet ved UNN Tromsø har arbeidet målrettet og ble i 2017 akkreditert som europeisk håndtraumesenter av den europeiske håndkirurgiske foreningen (FESSH), gjeldene for perioden 2017-2020. Denne akkrediteringen innebærer at vi oppfyller gitte krav til kirurgenes og senterets kompetanse. Selv om FESSH-akkrediteringen ikke er en formell sertifisering gitt av de norske myndighetene, bidrar FESSH- akkrediteringen til et løft i kvaliteten på håndskadehåndteringen også nasjonalt siden flere av universitetsavdelingene i Norge har sett det som viktig å sikre seg denne akkrediteringen. Håndkirurgisk enhet ved UNN Tromsø ser det som viktig å beholde akkrediteringen og arbeider seriøst for å beholde vårt høyspesialiserte fagfelt samlet internt i UNN Tromsø.

 

 

Håndkirurgisk enhet har arbeidet for å ivareta den samlede håndkirurgien i landsdelen på en god måte. Vi tok allerede i 2014 initiativet til etableringen av et tverrfaglig nettverk for håndkirurgien og håndterapien i Helse Nord. Det tverrfaglige nettverket har i fellesskap utarbeidet en funksjonsfordeling som tydeliggjør på hvilket behandlingsnivå de ulike håndkirurgiske lidelsene kan behandles. Alle HF har vært representert både med kirurger og terapeuter ved denne utarbeidelsen. I tillegg har fagnettverket i fellesskap utarbeidet en metodebok i håndskadekirurgi, som nå er revidert og utvidet til å omfatte også de vanligste elektive håndkirurgiske lidelsene.

 

Vi takker Fagavdelingen i Helse Nord for støtte til de tverrfaglige møtene i forbindelse med utarbeidelsen av denne boken samt midlene til illustrasjonene.

 

 

Tromsø, 15. april 2018

 

Hebe Désirée Kvernmo dr. med, MHA

Spesialist i håndkirurgi og ortopedisk kirurgi

Medisinsk faglig rådgivende overlege i håndkirurgi/Professor i håndkirurgi og ortopedi,

Håndkirurgisk enhet, Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge/

Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet

Medlem av FESSH håndtraumekomite, FESSH eksaminasjonskomite og Kleinert Society (tidligere klinisk fellow ved Christine M. Kleinert Institute for Hand and Microsurgery, USA 2002-2003).

Forankring UNN 2018 

Jeg vil gratulere fagmiljøet i regionen med ny og oppdatert metodebok i håndkirurgi. Det håndkirurgiske tverrfaglige nettverket i regionen har gjort et stort og solid faglig arbeid, ledet av den håndkirurgiske enheten ved UNN. Det er både viktig og flott at travle klinikere har tatt seg tid til å lage metodeboken. Håndskader utgjør en stor andel av de skader som vurderes ved skadelegevakter, og omforente faglige prosedyrer for håndtering både av disse og de vanligste elektive håndkirurgiske tilstander legger et godt fundament for håndtering av disse i regionen. Omforente og godt implementerte prosedyrer er viktig for å unngå variasjon, og variasjon vet vi kan føre til mindre gode resultater. Metodeboken er dermed et viktig bidrag til likeverdig og god behandling av disse tilstandene i regionen, og den er et eksempel til etterfølgelse for flere fagmiljø.

 

Det er resultatene for pasienten som teller!

 

Vennlig hilsen

 

Marit Lind

Konstituert adm. direktør

UNN

Forankring Helse Nord 2018 

I tidligere tider var området rundt håndflaten betegnet som «no mans land» for den alminnelige kirurg. Det kan være betegnende på et anatomisk område som er svært komplisert. De mer spesialiserte kirurgene betegnet området som «some mans land» idet behandling av spesielt skader og traumer fordrer høykompetent tilnærming.

I tillegg til høykompetent kirurgisk teknikk er en tverrfaglig tilnærming nødvendig for et funksjonelt godt resultat. Både dedikerte sykepleiere og spesialiserte terapeuter har viktige oppgaver når pasienten skal vinne tilbake funksjoner.

 

UNN har bygget opp et spesialisert og tverrfaglig miljø i Tromsø som også gir veiledning til de andre kirurgiske avdelingene i landsdelen. De mest alvorlige skadene skal behandles i en høykompetent avdeling, men mange tilstander kan behandles lokalt etter veiledning. Den oppdaterte metodeboken gir helsepersonell i regionen veiledning i seleksjon av pasienter som bør behandles på regionnivå, og praktiske råd for behandling av pasienter på lokalsykehusene.

 

Helse Nord RHF ønsker forbedring gjennom samarbeid. Da er det avgjørende at universitetsklinikken deler av sin kunnskap og erfaring med de lokale avdelingene slik at hele pasientforløpet blir preget av høy kvalitet. Et faglig nettverk gjennom hele regionen skal sikre pasienten likeverdig god behandling uansett hvor en bor i vår langstrakte landsdel.

 

Med vennlig hilsen

 

Geir Tollåli

Fagdirektør

Helse Nord RHF