MRSA rutiner

26.03.2020Versjon 1.2Forfatter: Øystein Karlsen og Egil Lingaas

Generelt 

MRSA (Meticillinresistente Staphylococcus aureus) er en bakterie som er resistent mot alle betalaktamer, cehalosporiner monobaktamer og karbapenemer. Denne utredes med prøver fra nese, svelg, perineum og ev. sår. MRSA skiller seg ikke fra vanlige gule stafylokokker når det gjelder evne til å gi sykdom, men resistensen vanskeliggjør behandlingen. Smittemåten er primært direkte eller indirekte kontakt, f.eks. via utstyr. Bakteriene forekommer sjelden i Norge og er årsaken til  <1 % av staphylokokkinfeksjonene, men prevalensen er økende (Moxnes, de Blasio et al. 2013). Screening, isolering og sanering tar sikte på å hindre økning i forekomst på norske helseinstitusjoner.

Følgende pasienter skal MRSA-screenes 

 • Alle som har fått påvist MRSA siste 12 mnd., uavhengig av antall negative kontrollprøver
 • Personer som har hatt nærkontakt med MRSA-smittet
  • Inkl. bodd på samme rom som medpasient med MRSA
 • Alle som har oppholdt seg i utlandet utenom Norden* siste 12 mnd. og der har:
  • vært innlagt eller arbeidet i sykehus/helseinstitusjon eller mottatt tannbehandling eller omfattende poliklinisk behandling (kirurgiske inngrep, sårbehandling, dialyse, invasiv behandling som dren, kateter o.l.)
  • oppholdt seg sammenhengende i minst 6 uker
  • fått tatovering eller piercing
 • Alle som har bodd eller arbeidet i asylmottak i Norge siste 12 mnd.

 

*Norden = Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island.

Prosedyre 

Om mulig bør pasienten MRSA-klareres før innleggelse (poliklinisk el. fastlege). Ved innleggelse uten klarering skal pasienten isoleres inntil screening er klar. Pasienten tas i mot på enerom uten opphold i fellesarealer i forkant. Hvis mulig møter pasienten direkte på avdelingen og tas i mot på sitt tildelte enerom. Isoleringsregime er kontaktsmitte med munnbind til avklaring. Hvis pasienten har klinisk infeksjon av mistenkt MRSA er isoleringsregimet luftsmitte. Nødvendig behandling (ø.hj.) skal gjennomføres uavhengig av påvist MRSA eller uavklart status. Ved påvist MRSA skal dette journalføres under ”kritisk informasjon”.

Rutiner for ansatte som har besøkt sykehus i utlandet utenom Norden 

Etter planlagt privat reise, f.eks. oppdrag for humanitær organisasjon, må MRSA-testing utføres hos fastlege. Testing etter tjenestereise utføres av Avdeling for smittevern. Man skal unngå klinisk virksomhet inntil negative prøvesvar foreligger.

 

Ved besøk av leger fra utlandet utenom Norden må disse ha en fersk, negativ MRSA-screening (tatt i løpet av siste 14 dager før ankomst; nese, svelg, perineum, sår etc.).

Hurtigtest 

MRSA hurtigtest er en genteknologisk metode en kan bruke hvis tidsfaktoren er av betydning. Den utføres på samme måte som vanlige tester, med prøver fra nese, svelg, perineum og evt. sår. Den er mindre sensitiv enn de vanlige testene og benyttes derfor ikke på pasienter som er kjent bærer av MRSA de siste 12 mnd. Testen tar ca to timer og utføres på Ullevål til kl 15:00 hverdager (lør 13:00, søn 12:00) og Medisinsk Biokjemisk Avdeling, Diakonhjemmet utenfor disse åpningstider. Prøven sendes dit med taxi og leveres i resepsjonen. Ring 22 45 15 70 i forkant og gi beskjed om at du sender prøven.

Operasjon 

For pasienter som er bærere av MRSA eller der bærertilstanden er uavklart, kreves det god planlegging før operasjon. Vakthavende overlege anestesi -862 må kontaktes i god tid, helst dagen før, for avklaring av PO-plass. Det er behov for enerom og det må da avklares om dette er ledig. Ved øyeblikkelig hjelp må en ha tett kontakt med anestesilege for å finne en løsning.