Mottak med mottakstraumeteam

22.01.2024Versjon 0.8

Indikasjon 

Pasienter med funn kun i grønne traumekriterier (skademekanisme, funn i spesielle omstendigheter) tas imot med mottakstraumeteam fra mandag til fredag mellom kl. 08:00 og 21:00 (ikke på helligdager). Beslutning om å varsle mottakstraumeteamet er en inhospital avgjørelse og tas av koordinator AKM i samråd med AOL. Ved tvil kan akuttmottaket konferere med traumeforvakt (975840). Mottakstraumeteamet, traumebakvakt og traumekoordinator varsles via Helse-CIM.

 

 

Se Traumekriterier

Mottakstraumeteamet 

Teamet består av:

 • Teamleder - Traumeforvakt (975840)
 • Undersøkende lege - LIS3 Mottaksklinikken
 • Loggfører- LIS Mottakklinikken
 • To sykepleiere fra Akuttmottak

Mottak 

 • Alle pasienter tas imot på traumestuen (helst traume 2).
 • Teamet møter før pasienten ankommer, teamleder gir en oppsummering og eventuelt oppdatering om planen videre.
 • Primærundersøkelse og eventuell stabilisering etter ABCDE-prinsipper, vurdering av indikasjon for radiologisk diagnostikk.
 • Sekundærundersøkelse (topp-til-tå).
 • Sjekkliste multitraume brukes av loggfører
 • Dokumentasjon i DIPS skal gjøres med "traumejournal" som mal.
 • Ved treff i traumekriterier for vitale funksjoner eller anatomisk skadeomfang skal traumeteam-alarm utløses. Lav terskel for varsling av traumeteam - er du i tvil, skal traumeteamet alarmeres!!

Videre forløp 

 • Teamleder har ansvar for å beslutte avdelingstilhørighet; ved uenighet har MLA siste ord.
 • "Traumejournal" skal brukes som mal i DIPS, ikke "Innkomstjournal".
 • Traumejournalen skrives av Teamleder.
 • Multitraume-sjekklisten skal skannes i Akuttmottak.
 • Teamleder har ansvar for kontakt med pårørende.

Konvertering til traumeteam 

Ved treff i traumekriterier for vitale funksjoner og/eller anatomisk skadeomfang, skal traumeteamet alarmeres. Mottakstraumeteamet jobber videre med pasienten til traumeteamet er til stede og er klar til å ta over. Så snart traumeteamet er fullstendig, skal teamleder oppsummere funn og tiltak så langt og gjøre det tydelig at traumeteamet overtar ansvaret.

Undersøkende lege må ikke nødvendigvis erstattes.