Brannskader

28.11.2022Versjon 1.4

Generelt 

HUS er nasjonalt kompetansesenter for brannskader. Dette er ingen komplett brannskademanual. Det vises til Brannskadeavsnittets manual

Brannskademanual

Kriterier for traumealarm 

Bakgrunn:

 • I nasjonal traumeplan angis anatomisk skadeomfang i form av «2. eller 3. grads forbrenning > 15 % av kroppsoverflate (barn > 10 %) eller inhalasjonsskade» som egne kriterier for alarmering av traumeteam. Som landets eneste brannskadeavdeling, ønsker vi å differensiere mottak av denne pasientgruppen. Det bør etableres en bakvaktsordning med BSA-lege 24/7 for å sikre at pasientene får kompetent vurdering til riktig tidspunkt, og at ressursene rundt pasienten utnyttes på beste måte.

 

Meldepunkt:

 • Traumepasienter der brannskaden er det eneste, eller viktigste treffet i traumekriteriene, og det er antatt at pasienten skal legges inn ved BSA, skal meldes til plastikkirurgisk forvakt på tlf. 55 975285 / 95890440
 • Øvrige traumepasienter meldes til teamleder traume på tlf. 55975840

 

Hovedregler:

 • Er det treff på andre traumekriterier i tillegg til brannskaden, eller pasienten potensielt kan ha andre skader, skal pasienten tas i mot med traumeteam

 • Pasienter med brannskader som eneste treff i traumekriteriene, og hvor det ikke er mistanke om andre skader, skal tas imot direkte på BSA.

 • Pasienter som har skåldingsskade som eneste treff i traumekriteriene, der pasienten er våken, selvpustende og luftvei ikke er truet, skal ikke tas imot med traumeteam, men tas imot av forvakt LIS plastikkirurgi og anestesilege ved BSA

 • For traumepasienter der brannskaden er det viktigste treffet i traumekriteriene, og det er planlagt at pasienten skal legges inn ved BSA, skal plastikkirurgisk forvakt fungere som undersøkende kirurg i traumeteamet. Dersom pasienten ankommer traumestuen før plastikkirurgisk forvakt, skal ordinær undersøkende lege inneha rollen til plastikkirurgisk forvakt ankommer. Ansvaret for traumejournal, inkludert detaljert beskrivelse av hvordan skaden oppsto, samt forløp og behandling fra hendelse til innleggelse, legges til plastikkirurgisk forvakt.

 

Overflyttinger fra andre sykehus:

 • HUS skal i all hovedsak akseptere overflyttinger fra andre sykehus også på ettermiddag/kveld, slik at vi får pasientene tidlig til BSA og får en best mulig start på behandlingen.
 • Hvis bakvakt Brannskade og bakvakt Intensiv i samråd ikke finner det formålstjenlig med traumemottak på traumestuen, tas pasienten direkte til BSA for brannskademottak med forvakt plastikkirurgi, bakvakt BSA, sykepleier BSA, samt vakthavende lege Intensiv.
 • Dersom mottaket gjøres i AKM må det gjøres med skikkelig eksponering av pasienten og vurdering ved plastikkirurg, samt med sykepleier fra BSA.

 

Ustabile pasienter:

 • Det understrekes at ustabile pasienter ikke må holdes unødvendig lenge på traumestuen, hvor optimalt utstyr for de dårligste pasientene ikke er tilgjengelig. Dette tilsvarer retningslinjene for andre ustabile traumepasienter, der traumemottaket avbrytes for enten å ta pasienten til SOP for nødkirurgi, eller til Intensiv for væskeresusitering.

Diagnostikk 

 

Etter ankomst

 • Teamleder tar i mot pasient etter ABCD prinsippene.
 • Vurdering og tiltak i ABC kommer foran brannskaden.
 • Indikasjon for røntgen thorax, FAST og røntgen bekken gjøres av teamleder/traumebakvakt.
 • Vurdering av brannskade og totalt brannskadet område (TBSA) gjøres under punkt E i traumeundersøkelsen.
 • Plastikkirurgisk forvakt og sykepleier fra branskaden bistår traumeteam med klipping og eksponering av all hud.
 • Plastikkirurgisk forvakt gjør en vurdering av TBSA deretter.
 • Plastikkirurgisk forvakt er ansvarlig for å vurdere indikasjon for, og eventuelt utføre escariotomi.
 • Anestesilege (2548-vakten) er ansvarlig for å beregne væskebehov etter modifisert Parkland formula
 • Traumeteam etablerer iv tilganger som hos vanlige traumepasienter, to grove PVK
 • Teamleder, evt. traumebakvakt beslutter om det etter primær og sekundær undersøkelse er indikasjon for radiologi i form av CT eller skjelettrøntgen.
 • Plastikkirurg beslutter om pasienten skal opp på Brannskadeavsnittet eller direkte til SOP vedrørende brannskaden, gitt at pasienten er klarert ABC-messig i forhold til andre organskader.

Inhalasjonsskader

 • Varme gasser kan gi ødem/obstruksjon over larynx
 • Inhalasjon av karbon, sulphor, nitrogen, etc. kan gi skader på lungeparenchym
 • Karbonmonoxid- (CO) og cyanidforgiftning kan være assosiert med inhalasjonsskader.
  • CO-forgiftning erkjennes ved arteriell blodgass, man kan ikke stole på pulsoksymeter
  • Pasienter med endret bevissthet etter brann, har COforgiftning inntil det motsatte er bevist
  • Cyanidforgiftning kan skyldes plastikk/lim som tar fyr og kan gi endret bevissthet, kramper og nevrotoksitet. Cyanokit finnes i Akuttmottak
 • Sørg for å sikre luftveier, gi oksygen og eventuelt intuber ved behov!

 

Estimering av brannskadet område:

 • Alvorlighet av brannskade avhenger av areal brannskadet hud (% TBSA) og dybden.
 • Epidermale brannskader (1. grad) er ikke inkludert i utregning av TBSA

 

1. Dybde på brannskaden:

 

 

 

2. Estimere TBSA; "Rule of nine"

 

 

Voksne og barn fra 9 års alder:

 

 

 

 

Barn 0-12 måneder:

Barn 1-8 år

 

For hvert leveår substraheres 1 % fra hode og distribueres likt på underekstremitetene.Hos 4 åring 14 % TBSA hode (18-4) of underekstremitetene 16 % (14 + 4/2)

 

 

 

Behandling 

Væskeresucitering hos brannskadet pasient:

 

Modifisert Parkland formula

3 ml Krystalloider x kg kroppsvekt x % brannskade

 

-Halvparten gis første 8 timer etter estimert skadetidspunkt, deretter resten over de neste 16 timene.

-Væskemengde justerees etter urin output. Målet er diurese på 1 ml/kg/time

 

Barn skal i tillegg ha vedlikholdsvæske. EMSB anbefaler 0,9 % saltvann med 5 % dextrose som vedlikeholdsvæske for barn. Barn er mer utsatt for hypoglykemi enn voksne

 

 • 4 ml/time per kg første 10 kg
 • 2 ml/time per kg mellom 10-20 kg
 • 1 ml/time per kg > 20 kg

Et barn på 27 kg skal da ha 40+20+7=67 ml/t i vedlikeholdsvæske, i tillegg til væske beregnet ut fra Parklands formula

 

Escariotomi

 • Indikasjon stilles av plastikkirurg unntatt ved større masseskader.
 • Utføres av plastikkirurg enten på SOP, Brannskadeavsnittet, eller på traumestuen, avhengig av hastegrad.
 • Insisjonen må være dyp nok til at trykket avlastes og såret spriker. Lengden skal være et par mm inn på frisk hud.
 • Obs ulnarisnerven i albuenivå og peronealnerven ved proksimale fibula.

 

 

 

Kjemiske og elektriske skader 

Kjemiske brannskader

 • Kontakt giftsentralen ved behov for informasjon på telefon 22 59 13 00
 • For de fleste kjemikalier er behandling skylling med vann
 • Ved alkalier må man skylle lenger
 • Husk evt skylling av øyne. Øyelege kontaktes og gjør tilsyn på pasienten

 

Elektriske brannskader

 • Anamnese ift høy eller lavvoltsskade (>1000 volt eller < 1000 volt)
 • Behandle eventuell hjerte- eller respirasjonsstans først.
 • Obs! Store muskelnekrose ved høyvoltskader!
 • 24-timers EKG ved høyvoltskader, tap av bevissthet eller unormalt EKG
 • Obs! "Crush injury", nyresvikt og eventuelt behov for escariotomi ved høyvoltskader. Haemochromogenuria er ikke uvanlig ved høyvoltskader.

Referanser 

Emergency Managmenet of Severe Burns Course manual 18th edition 2016