Massiv transfusjon

03.08.2021Versjon 0.10Forfatter: Torunn Oveland Apelseth, Kristin Gjerde Hagen, Thomas Geisner

Store/livstruende blødninger 

Alvorlig skade og komplisert kirurgi er de vanligste årsakene til kritisk blødning og behov for massiv transfusjon. Massiv transfusjon defineres som transfusjon av 5 erytrocyttkonsentrater eller mer i løpet av 3 timer, eller 10 erytrocyttkonsentrater eller mer i løpet av 24 timer.

 

Ved store/ livstruende blødninger skal det gis fullblod tidlig i forløpet, evt. startes balansert transfusjonsbehandling. (1)

Massiv transfusjonspakke (MTP) rekvireres på klinisk mistanke om pågående blødning kombinert med fysiologisk påvirkning i form av hypotensjon.

 

Innholdet i massiv transfusjonspakke ivaretar en balansert transfusjonsbehandling.

 

Massiv transfusjonspakke inneholder:

4 enheter fullblod med blodtype O (leukocyttfiltrert og lavtitret), alternativt 6 enheter erytrocyttkonsentrat, 6 enheter plasma og 2 enheter trombocyttkonsentrat.

Aktuell beholdning av fullblod vil avgjøre om det leveres fullblod eller komponenter i massiv transfusjonspakke. Fullblod er førstevalget.

Praktisk informasjon 

  • Ved bestilling av massiv transfusjonspakke til pasient med nød-ID skal kjønn og alder på pasient oppgis så snart dette er kjent. AIT vil ta hensyn til RhD-type ved utlevering til kvinner i fertil alder.

 

  • Før transfusjon av massiv transfusjonspakke startes må det sikres prøve til blodtyping/pretransfusjonsprøve. Alle rutiner for kontroll av pasient-id og blodkomponent skal følges også ved massiv transfusjon (se hurtigveiledere).

 

  • Blodvarmer anbefales brukt for alle typer blodkomponenter ved massiv transfusjon. Det skal brukes CE-merket og kvalitetssikret blodvarmer.

 

  • Vurder fortløpende iv. tilskudd av kalsium (pga. citrat i blodproduktene)

 

  • Bruk av massiv transfusjonspakke skal følges av blodprøvetaking. Bruk rekvisisjonsskjema og prøveglass som er lagt ved pakken eller bestill analysepakken «Massiv transfusjon» i DIPS. Blodprøver skal tas ved begge typer MTP (fullblod og komponenter).

 

  • Ved mistanke om transfusjonsreaksjon, skal transfusjon umiddelbart stanses og Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin kontaktes. Blodprøver «Transfusjonsreaksjon» bestilles i DIPS.

 

  • Etter at fullblod er gitt, skal videre transfusjon styres fra AIT. Det vil bli utlevert erytrocyttkonsentrat av type O inntil resultat av analysene i analysepakken «Massiv transfusjon» er klar. Alle erytrocyttkonsentrat som er utlevert, men ikke transfundert før fullblod er gitt, må leveres tilbake til Blodbanken.