Flåttbåren encefalitt

08.02.2024Versjon 1.19Forfatter: Mogens Jensenius og Susanne Gjeruldsen Dudman

Bakgrunn 

Forårsakes av Tickborne Encephalitis (TBE)-virus, et flavivirus, og overføres med Ixodes ricinus flått. Endemisk i kystområdene i Agder-fylkene, Telemark, Buskerud og Østfold. Importtilfeller ses sjeldent i Norge. Pga. av kort inkubasjonstid opptrer TBE kun i flåttsesongen (april-oktober).

Klinikk 

Inkubasjonstid vanligvis 1-2 uker (range 2-28 dager). De fleste pasienter får en selvbegrensende influensalignede sykdom med hodepine og feber (stadium 1). Ca. 30 % av pasientene får et 2-puklet forløp med ny temperaturstigning etter noen dager samt tegn til encefalitt/meningoencefalitt med hodepine, senket bevissthetsgrad, kranialnerveutfall (særlig N. XI og N. XII), og slappe pareser i nakke og skulderbue (stadium 2). 20 % får vedvarende sequelae. Dødelighet hos pasienter med encefalitt er 1-2% (hjerneødem og/eller affeksjon av medulla oblongata).

 

Gjennomgått sykdom gir trolig livsvarig immunitet, og vaksinasjon er ikke nødvendig.

Mikrobiologisk diagnostikk 

Serum

Tentativ diagnose stilles med serum IgM som er positiv hos 96 % på dag 4 etter debut av nevrologiske spt; deretter hos >99 %. Diagnosen bekreftes med serum IgG (kommer senere; maks titer i ca. uke 6).

  • PCR i serum er kun positiv i initialfasen, og ikke i den nevrologiske fasen.

 

Spinalvæske

Alle analyser ved FHI

  • Serologi i CSF gir ikke tilleggsinformasjon sammenlignet med serologi i serum, med unntak av ved mistanke om vaksinesvikt; da vil påvisning av intratekal antistoffproduksjon være et avgjørende kriterium.
  • CSF-PCR er kun positiv i få døgn, og vil være negativ hos de fleste ved innleggelsestidspunktet.

Øvrig diagnostikk 

Spinalvæske

Pasienter med encefalitt/meningoencefalitt har spinalvæskefunn som ved serøs meningitt (70 % av pasienter har < 100 celler, og enkelte har ingen pleocytose i det hele tatt, men kun økt totalprotein).

 

MR kaput

Hos ca. 20 % ses karakteristiske forandringer i basalganglier bilateralt. Destruksjon (nekrose) ses ikke ved TBE (jfr. HSV-1 encefalitt - se Encefalitt).

Behandling 

Kun symptomatisk.

Meldingsplikt ved påvist tilfelle 

Skriftlig nominativ melding (gruppe A-sykdom) sendes elektronisk til FHI via https://klinikermelding.fhi.no; husk å printe to papirkopier hvorav én sendes i posten til Bydelsoverlegen (ev. til Kommuneoverlegen hvis pasienten bor utenbys) og én scannes i journalen.