Øre-Nese-Halskirurgi

31.01.2021Versjon 1.3Forfatter: Eirik Søfteland

Generelt 

Operasjonsfeltet er ofte i eller nær luftveiene.  God kommunikasjon med kirurg og gode kunnskaper om luftveisanatomi og kirurgisk prosedyre er viktig.  Vanlige kriterier for vanskelig luftvei (se prosedyre Vanskelige luftveier) kan være normale og tegn på øvre luftveisobstruksjon minimale tross store anatomiske avvik.  Vurder derfor nøye radiologi- og endoskopifunn, kfr med ØNH-kirurg hvis nødvendig. Vær alltid forberedt på in- / ekstubasjonsvanskeligheter og akutt peroperativ luftveisobstruksjon. Ved operasjon for patologi i luftveier som gir usikker maskeventilasjon og/eller intubasjonsorhold må kompetent ØNH-lege være tilstede ved innledning av generell anestesi. Tube og slanger er vanskelig tilgjengelig peroperativt og må fikseres godt. Ved ”delt luftvei” (ØNH-kirurgi og anestesi) uten endotracheal tube bør transcutan CO2 måling brukes.

Inngrep på mellomøret 

Anestesi

TCI/TIVA. 

 

Luftvei

Vanlig oral tube. 

 

Spesielle forhold

Nervestimulator (NIM) brukes ofte  for å identifisere nerven ved kirurgi i nærheten av n. facialis.  Muskelrelaksantia begrenses til kun bruk ved intubasjon, avtales med kirurg.  Gi dexamethason og ondansetron etter innledning.  Reetablering av normal muskelrespons dokumenteres med TOF. Hev hodeenden 10 – 15° og tilstreb kontrollert blodtrykk for å redusere blødning ifm. mikrokirurgi.  Unngå hoste og/eller brekninger postoperativt da trykkendringer kan føre til dislokasjon av innlagt protese.

Inngrep på nese/sinus 

Rhino-/septumplastikk

Anestesi: tiva/Lokal. Operatør setter 0,4 g kokain og tetrakain med adrenalin, ev. lidokain med adrenalin (obs. BT-stigning og arytmifare). Luftvei: Oral tube, legg ned svelgtampong. Spesielle forhold: Ved septumplastikk tamponeres begge nesebor.  For å forebygge kvelningsfornemmelser ved forsøk på nesepusting postoperativt, må pas. informeres om dette preoperativt.

 

Nesefrakturer

Anestesi: TIVA. fortrinnsvis uten muskelrelaksasjon. Luftvei:  LM eller intubasjon, avhengig av inngrepets vanskelighetsgrad og forventet blødning til svelg.

 

Choanalatresi

Ofte barn, obs. CHARGE-syndrom. Anestesi: GA. Obs. vanskelig maskeventilasjon. Oral tube og svelgtampong.

 

FESS (Funksjonell Endoskopisk Sinus Surgery)

Omfatter inngrep som nasalpolypper, etmoidektomi, orbitadekompresjon (obs. thyroideafunksjon). Anestesi: TIVA/lokal med kokain/tetrakain. Luftveier: Oral tube og svelgtampong.

Inngrep på larynx/trachea/øsofagus 

Mikrolaryngoskopi (alltid anestesilege til stede under hele inngrepet)

Anestesi: TIVA ved jetventilasjon.  Barn < 1 mnd tiopental/alfentanil, barn > 1 mnd – 1 år propofol/alfentanil.  Ved bruk av jetventilasjon bør pasienten relakseres. Luftvei: Intermitterende jetventilasjon (se prosedyre Jetventilasjon) eller intubasjon med mikrolaryngoskopitube (MLT). MLT finnes i str. 4 – 6. Tett samarbeid med kirurg er nødvendig. Ved bruk av laser benytt lasertube. Av og til skifte av ventilasjonsmodus peroperativt.

 

Laryngektomi (anestesilege til stede ved hvert tubeskift)

Anestesi: Gassanestesi. Luftvei: Skift fra oral til laryngektomitube etter trakeotomi.  Bytt til vanlig trakeostomitube før vekking.  Kontroller tubeposisjon hver gang.  Pas. med trakeostomi: Vurder om kanyle er cuffet elller fenestrert. Spesielle forhold: Legg ned ventrikkelsonde.  Ofte gjøres halsglandeltoalett og hemithyreoidektomi i samme seanse (obs. hypokalsemi).

 

Trakeotomi (anestesilege til stede fra åpning av trachea til trakealkanyle er innsatt)

Anestesi: Tiva og LA (legges av operatør).  TCI  til adekvat anestesidybde, viktig med påfyll av muskelrelaxantium.  Luftvei: Sterilt mellomstykke mellom trakealkanyle og ventilatorslanger må være funnet frem. Ventiler pas. manuelt med 100 % O2 og sug rent i svelget før selve trakeotomien. Deflater cuffen når trachea er åpnet. Trakealtuben løsnes og trekkes forsiktig gradvis ut etter ordre fra operatør, som setter inn trakealkanylen.  La tuben ligge i larynx. Sterilt mellomstykke kobles til trakealkanylen og pas. ventileres manuelt.  Korrekt kanyle-posisjon verifiseres med CO2 og klinisk og deretter fjernes endotrakealtuben.

 

Bronkoskopi (anestesilege tilstede under hele prosedyren)

Generelt: Diagnostisk og/eller terapeutisk prosedyre med fiberskop eller stivt skop. Krever spesielt koblingsstykke mellom tube/skop og ventilasjonsslanger. Fremmedlegemer fjernes med stivt skop. Inngrepet utføres både elektivt og som ø. Snøggtubing etter avtale med kirurg. Når luftveien er sikret gis vekuronium før ventrikkelen tømmes. Pas. ekstuberes og reintuberes med stivt skop. God muskelrelaksasjon er viktig for å unngå skade på luftveiene og tap av fremmedlegeme. Bruk nervestimulator. Pas. har økt tendens til slimdannelse og bronkospasme, vurder robinyl.  Kirurg skal være tilstede ved innledning. Anestesi: GA med TIVA, se under mikrolaryngoskopi ovenfor. Gi alltid atropin til barn. Luftvei: Fiberskopi gjøres enten gjennom tube eller LM, ev. tube må være stor nok til at skopet kan passere og samtidig tillate adekvat ventilasjon. Ventiler pas. manuelt, gi nok tid til ekspirasjon. Ventilasjon på stivt skop foregår via en sidearm, sjekk at mellomstykket passer.  Øk gassflow ved stor lekkasje, informer kirurg ved større ventilasjonsproblemer. Ikke ventiler under biopsitaking og fisking av fremmedlegemer.  Brukes stivt skop, reintuberes pas. etter endt prosedyre før vekking på vanlig måte. Ved gassanestesi og spontanpustende pasient (LM) kreves adekvat slimhinneanestesi av øvre og nedre luftveier med Lidocain 20 mg/mL eller 40 mg/mL (ØNH kirurg ansvar, obs maksdoser).

 

Øsofagoskopi (anestesilege til stede under hele prosedyren)

Anestesi: GA. Gi atropin til barn. Luftvei: Snøggtubing ved passasjehinder/ stopp i øsofagus og divertikler.  Bruk så liten tube som mulig av hensyn til operatør.  Fare for kompresjon av tube og trachea under prosedyren, spesielt ved ballongdilatasjon.

Inngrep på halsen 

Adenoidektomi/tonsillektomi

Generelt: Barn < 2 år og risikopasienter opereres i SOP. Anestesi: GA. Luftvei: Vanligvis preformert oral tube. Vurdere bruk armert tube til barn < 2 år.  Tube-posisjon kontrolleres både etter intubasjon og når gag er montert. Armert tube og mandreng skal alltid være tilgjengelig ved forventede intubasjonsproblemer. Kvalmeprofylakse ved tonsillektomi (fortecortin). Ekstubasjon: Sett ned laryngoskop og sug forsiktig (aldri blindt). Når man er sikker på at det ikke blør, legges pas. i sideleie og tuben fjernes med lett overtrykk. Pas. transporteres i sideleie til postoperativ seksjon.

 

Reoperasjon pga. blødning

Generelt: Blodtap kan være vanskelig å bedømme, vær oppmerksom på hypovolemi og anemi.  Det er økt aspirasjonsfare pga. blod i ventrikkelen.  Kirurg skal være tilstede ved innledning og følgende utstyr tilgjengelig: 2 velfungerende sug, 2 ekstra laryngoskopblader (blod på laryngoskopbladet gir dårlig lys), flere tuber i aktuell størrelse med mandreng, minst 2 gode venøse tilganger og akuttbordet for vanskelig luftvei. Anestesi: Snøggtubing (ev. med ketamin). Luftvei: Vær forberedt på intubasjonsproblemer pga. blødning, koagler og ødem i øvre luftveier.  Tøm ventrikkelen etter intubasjon og sug gjennom tuben ved mistanke om aspirasjon. Før ekstubasjon tømmes ventrikkelen (ingen garanti for tom ventrikkel), pas. legges i sideleie og vekkes før tuben trekkes.    

 

Halsglandeltoalett/paroidektomi

Anestesi: GA. Luftvei: Oral eller nasal tube, avtal med kirurg. Spesielle forhold: Ved parotidektomi og/eller inngrep i nærheten av større nerver (n. facialis) vil kirurg  bruke nervestimulator. Intuber på vanlig måte, men ikke gi vedlikeholdsdose med muskelrelaksantia. Reetablering av normal muskelrespons dokumenteres med TOF. Obs ved  Hematom på hals postoperativt

 

Munnhulekirurgi/fri lapp/mandibulasplitt

Anestesi: GA. Luftvei: Vanligvis nasal tube og/eller trakeotomi, avtal med kirurg.  Pas. skal ha tynn ernæringssonde, legges nasalt preop).  Spesielle forhold: Pas. som skal få fri lapp skal ha SVK i lysken.  Disse pas. skal ikke vekkes, men overflyttes oppvåkningsavdelingen for observasjon og vekking neste dag. Arteriekran må ikke legges der hvor lapp skal hentes fra.(avklar på forhånd)

 

Peritonsillær abscess

Generelt: Kfr. med kirurg om plassforholdene i svelget og om kirurg bør være tilstede under innledning. Vær spesielt forberedt på vanskelig luftvei pga. kjevesperre og ødem i svelget. Anestesi: GA.  Luftvei: Vær forsiktig under laryngoskopi, ha sug klart.