Biograft rutiner

01.11.2022Versjon 1.6Forfatter: Kristian Marstrand Warholm og Ragnhild Øydna Støen

Generelt 

Alle som skal håndtere ben, sene eller annet vev ved uttak fra eller transplantasjon til pasienter, må gjøre seg kjent med rutinene for OUS Ortopedisk Biobank inklusiv biobankprotokollen og samtykkeskjema for donor og mottaker (se Intranettet under Klinikk C/Ortopedisk avdeling/Ortopedisk Biobank).

 

De ansvarlige i ortopedisk biobank fører kontroll med håndteringen av, og bruk av humant materiale. Alle ledd i prosessen skal være sporbare og lagres i egen sikker database. Biobanken rapporterer årlig til Helsedirektoratet og det foretas kontroll fra Statens helsetilsyn. Man er pålagt å rapportere avvik ved brudd på rutinene.

Skriftlig samtykke 

Pasienten skal alltid samtykke skriftlig før uttak eller implantasjon av biograft. Eget skjema for donor/recipient (mottaker) skal signeres av lege og pasient, leveres postsekretær, som skanner det til pasientens journal med kopi til biobankansvarlige. Signert samtykke må uten unntak foreligge FØR uttak eller implantasjon av biograft. Det stilles definerte krav til en vevsdonor, og kriteriene skal kontrolleres og signeres av ansvarlig lege FØR uttak av vev.

 

Den typiske bendonor er en pasient som skal ha hofteprotese for coxartrose. Recipient er oftest en pasient som skal ha revisjonsprotese, trenger rekonstruktiv knekirurgi eller corticospongiøse graft (strutgraft) ved periprotetiske frakturer eller etter større åpne frakturer med betydelig bentap.

Recipient av sene- eller menisk graft kan være en yngre pasient som trenger rekonstruktive inngrep etter alvorlige kneskader.

Laboratorieprøver av donor og recipient 

Preoperativt tas: HBsAg, AntiHBc, AntiHCV-Ab, AntiHIV 1-2, Luestest. Donor blir siden innkalt til nye prøver etter 6 måneder i regi av biobanken.

Uttak av donorvev 

Ved uttak av vev tas bakterieprøver (pensel + benbiopsi). Donorskjema fylles ut av operatør og signeres. Transplantatet pakkes i dobbel steril emballasje. Operasjonsykepleier fører protokoll.

Anvendelse av biograft 

Biograft som er delvis opptint eller der emballasje er brutt må ikke nedfryses igjen, men destrueres. Opptiningen skjer i varm Ringer: 2g Keflin per 1 liter Ringer. Før opptining tas bakterieprøver fra transplantatet, jf. biobankprotokoll. Recipientskjema signeres av kirurg og kontrasigneres av operasjonssykepleier.

Komplikasjoner 

Komplikasjoner er sjeldne forutsatt at nedfelte rutiner følges presis. Komplikasjoner i forbindelse med bruk av biograft skal alltid meldes internt, og biobankens ansvarlige lege vil ta stilling til om det foreligger "alvorlig hendelse" som skal meldes sentralt.

Referanser 

  1. Forskrift om håndtering av humane celler og vev. Under Lovdata: FOR-2015-12-07-1430 Helse- og omsorgsdepartementet