Barneanestesi - premature og nyfødte

27.02.2020Versjon 0.2Forfatter: Alte Ulvik, Are Engum

Barn født før 37. svangerskapsuke (premature) og nyfødte (≤ 1 måned) forberedes til anestesi sammen med ansvarlig kirurg og pediater ved nyfødtavd. For de minste premature er det økt apnérisiko etter GA helt opp til 60. gestasjonsuke. Hvis mulig bør kirurgi utsettes til etter 46. gestasjonsuke. Nyfødte med alvorlige hjertefeil  skal hvis mulig opereres på Rikshospitalet (RH).

For de aller minste er neonatalog med under operasjonen. Anestesiapparat Drager Infinity kan ikke brukes til pasienter < 1kg. Bruk da nyfødtavdelingens transportrespirator.

Alle skal ha varmlufttilførsel og temperaturovervåkning. Unngå hypotermi, hypotensjon, hypoksi og acidose som kan utløse/vedlikeholde føtal sirkulasjon med høyre-til-venstre shunt.  Barn ≤ 1 måned kan hovedsakelig øke cardiac output ved å øke pulsfrekvensen: Gi atropin 0,01 – 0,03 mg/kg før innledning.

 

Hb hos nyfødte er 14 – 20 g/dL, anbefalt perioperativ Hb er > 12 g/dL.

Blodvolum hos nyfødte er 80 – 90 mL/kg.

Akseptabelt blodtrykk er MAP = gestasjonsalder. Pulsfrekvens hos fullbårne er 95 – 145/min.

 

Medikamenter:

Disse barna bedøves normalt med midazolam 100 µg/kg og fentanyl 1-3 µg/kg iv. i repeterte doser. Vekuronium 100 µg/kg iv. på indikasjon.

Vær oppmerksom på at disse barna ofte utvikler betydelig takyfylaksi og kan kreve svært høye doser i forhold til kroppsvekt. For barn <2 kg bør en vurdere å fortynne medikamentene. For å unngå misforståelser gjør vi dette likt som ved nyfødtavdelingen:

Midazolam: Utblandet styrke 1mg/ml. (fortynnes ikke)

Fentanyl: Utblandet styrke 10 µg/ml. (2 ml Fentanyl 50 µg/ml + 8 ml 0,9% NaCl) 

Vecuronium: Utblandet styrke 100 µg/ml. (1 ml Vecuronium 2mg/ml + 19 ml 0,9% NaCl)

 

  • Gå til avsnitt
  • Lukk