Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Estimert GFR

14.10.2021Versjon 3.2

Bakgrunn 

Daglig blir 1-2 % av fritt kreatinfosfat i muskel spaltet til kreatinin og dette filtreres så fritt gjennom glomerulus i nyrene. Kreatinin, P er således en funksjon av en persons muskelmasse som bestemmer produksjonshastigheten, og glomerulusfunksjon (GFR) som bestemmer eliminasjonshastigheten. Da nyrefriske individers muskelmasse er ulik ved forskjellig alder og kjønn, finnes et vidt referanseområde for s-kreatinin. Dette gjør det vanskelig å diagnostisere en begynnende reduksjon i nyrefunksjon. Det er derfor utarbeidet formler for å estimere pasienters GFR-verdi. Mest brukt i Norge i dag er CKD-EPI-formelen (1) hos voksne som beregner pasientens GFR som en funksjon av alder, kjønn og s-kreatinin. Formelen forutsetter at pasienten har gjennomsnittlig muskelmasse ut fra vedkommendes alder og kjønn. GFR kan også beregnes på bakgrunn av Cystatin C-målinger, man bruker da egne Cystatin C-baserte formler, som bl.a. CKD-EPI cystatin C (2) (se Cystatin C, P).

 

De vanlige eGFR-formlene beregner en såkalt kroppsoverflatejustert GFR (rapporteres med enhet ml/min/1,73m2), dvs. at de forutsetter at pasienten har gjennomsnittlig kroppsoverflate som er 1,73m2. Når man bestemmer nyrefunksjon for å kunne dosere legemidler skal man bestemme den absolutte GFR (rapporteres med enhet ml/min). For å transformere en eGFR-verdi beregnet ved CKD-EPI-formel til en absolutt GFR-verdi dividerer man først med 1,73 - deretter multipliserer man med pasientens kroppsoverflate beregnet ved formelen:

Kroppsoverflate = 0,00718 x (høyde i cm)0,725 x (vekt i kg)0,425 (3).

 

For barn finnes det også flere ulike formler, og Schwartz kombinerte formel (eller cystatin C-baserte formel) kan anbefales (4,5).

Indikasjoner 

Utredning og oppfølging av nyrefunksjon. Spesielle risikogrupper mtp. utvikling av redusert nyrefunksjon omfatter pasienter med diabetes, hypertensjon, kardiovaskulær sykdom og kjent familiær opphopning av nyresykdom.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Pasienten bør ikke ha spist mye protein (som kokt kjøtt) de siste 12 timene før prøvetakingen.

 

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma.

Veiledende referanseområder 

Inndeling av nyresykdom hos voksne basert på GFR (4)

Stadium Funn Estimert GFR (mL/min/1,73m2)
G1 Nyreskade og normal GFR ≥ 90
G2 Nyreskade og lett nedsatt GFR 60 - 89
G3a Lett til moderat nedsatt GFR 45 - 59
G3b Moderat til betydelig nedsatt GFR 30 - 44
G4 Betydelig nedsatt GFR 15 - 29
G5 Endestadium nyresvikt < 15

 

Kommentarer til inndelingen
Nyresykdom klassifiseres vanligvis i hht eGFR og albuminuri (6).

 

Ved ca. 2 års alder har barn samme GFR-nivå som voksne (kroppsoverflatekorrigert).

Tolkning 

Lave verdier: For pasienter med nyresykdom i stadium 3-5 gir eGFR et mer nøyaktig bilde av pasientens nyrefunksjon enn bestemmelse av kreatininclearence, men metoden er mindre nøyaktig enn iohexol clearance eller 51Cr-EDTA-clearance (se Iohexol clearance).

 

Feilkilder

Ved raskt fall i nyrefunksjonen, høy alder, graviditet, sterkt avvikende kroppsstørrelse, hos nyretransplanterte, sykdommer som fører til muskelatrofi, medikamenter som interfererer med tubulær kreatininsekresjon (bl.a. cimetidin og trimetoprim) og ekstreme vegetardietter er resultatene av eGFR usikre. Pasienter av afrikansk opprinnelse har gjennomsnittlig større muskelmasse, og om dette ikke blir gjort ved laboratoriet man benytter må oppgitt verdi multipliseres med 1,16 for å gi korrekt GFR-estimat (CKD-EPI kreatinin).

Analytisk og biologisk variasjon 

Fra nylig publisert artikkel (7) om biologisk variasjon for eGFR og mGFR oppgis det at eGFR basert på CKD EPI kreatinin-formel eller CKD EPI cystatin C-formel (1,2) har lik biologisk variasjon; 5.3 %.

Målt GFR med iohexol clearance hadde en biologisk variasjon på 6.7 %.

RCV (reference change values) tar hensyn til både biologisk og analytisk variasjon. RCV (%, positiv/negativ) 21.5 %/-17.7 % (mGFR), 15.9/-13.7 (CKD-EPIkreatinin) og 15.9/-13.8 (CKD EPI cystatin C).

Referanser 

  1. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med. 2009;150(9): 604-612.
  2. Inker LA, Schmid CH, Tighiouart H, et al. Estimating glomerular filtration rate from serum creatinine and cystatin C. N Engl J Med. 2012;367(1): 20-29.

  3. Nilsson-Ehle, P. Laurells klinisk Kemi i praktisk medicin. 8ed. opplag. 2012
  4. Schwartz GJ, Schneider MF, Maier PS, et al. Improved equations estimating GFR in children with chronic kidney disease using an immunonephelometric determination of cystatin C. Kidney Int. 2012;82:445-453.

  5. Salvador, C.L., Tøndel, C., Rowe, A.D. et al. Pediatr Nephrol. 2019; 34: 301-311.
  6. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International Supplements. 2013; 3, 1; doi:101038/kisup201273.

  7. Rowe C, Sitch AJ, Barratt J, et al. Biological variation of measured and estimated glomerular filtration rate in patients with chronic kidney disease. Kidney International. 2019. https://doi.org/10.1016/j.kint.2019.02.021.