Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Kryptokokk antigen

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
05.02.2024Versjon 1.5Forfatter: Cecilie Torp AndersenGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

 • Mistanke om aktuell kryptokokkinfeksjon
 • Testen kan også brukes for å følge behandlingseffekten ved kryptokokkinfeksjon

Prøvemateriale 

 

Minimum 200µl.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Prøvebehandling 

Oppbevares ved 2-8ºC til forsendelse.

Oppbevaring og forsendelse 

 • Prøvene bør undersøkes så fort som mulig etter prøvetaking
 • Materialet kan oppbevares ved 2-8 °C i 72 timer (immunkromatografi)
 • Prøver som skal titreres bør fryses i -20 °C dersom det går mer enn 4-5 timer før testing
 • Eksterne rekvirenter må sende nedfrosset prøvemateriale

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av kapselantigener (CrAg) hos kryptokokker ved hjelp av immunkromatografi eller agglutinasjon.

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet i samarbeid med Referanselaboratoriet for medisinske soppsykdommer.

Svar 

Ikke påvist / Påvist.

Positive prøver titeres og svares ut med titerverdi.

Svartid 

Resultat samme eller påfølgende dag (i laboratoriets åpningstid). Etter nærmere avtale som ø-hjelps analyse.

Tolkning 

 • Negativt test kan ikke utelukke kryptokokkinfeksjon. Negativ test kan forekomme på et tidlig stadium i sykdomsforløpet, ved lokalisert infeksjon eller ved hudinfeksjon, eller når pasient er i bedring som følge av behandling.
 • Positiv test besvares med titerverdi. Antigentiteret er den inverse verdien av den høyeste serumfortynningen som gir positiv reaksjon i testen.
  • Titerverdi ≥4 tyder på kryptokokkinfeksjon, titer < 4 kan representere en falsk positiv reaksjon
  • Vanligvis påvises høye titerverdier
  • Kryptokokkantigen kan påvises i spinalvæske hos 90-95 % av pasienter med kryptokokkose verifisert ved dyrkning
  • Ved undersøkelse av serum kan man påvise antigen hos ca 50 % av pasientene - sensitiviteten er trolig høyere hos AIDS pasienter
  • Analysen angis å ha prognostisk verdi
  • Antigentiteret angis å være proposjonalt med infeksjonens utbredelse - et stigende titer tyder på progredierende infeksjon, mens et fallende titer tyder på behandlingsrespons

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.