Akutt hepatitt B

09.06.2022Versjon 1.13Forfatter: Dag Henrik Reikvam og Arild Mæland

Klinikk 

Inkubasjonstid 6 uker - 6 måneder. Klinisk og biokjemisk lik andre akutte virushepatitter. Fulminant forløp (fatalt): < 1 %. Co-infeksjon med HDV og kronisk HCV disponerer for fulminant hepatitt.

Diagnose 

Se Hepatitt B (HBV) i Brukerhåndbok for Mikrobiologi OUS.

 

Påvisning av Hepatitt B virus surface antigen (HBsAg) med eller uten samtidig påvist Hepatitt B virus e-antigen. Aktiv replikasjon må bekreftes med påvisning av Hepatitt B virus DNA (PCR) viruskvantitering.

Behandling 

Understøttende behandling. Nukleosidanalog (entekavir eller tenofovir-disoproxilfumorat) indisert ved fulminant akutt hepatitt med uttalt ikterus og forhøyet INR ( >1,5) eller ved alvorlig infeksjon i mer enn fire uker. Dersom nukleosidanalog er indisert, kontakt leverseksjonen på medisinsk avd. på RH mtp vurdering for levertransplantasjon. Peg-INF er kontraindisert.

Smitteverntiltak i sykehus 

Blodsmitteregime. Enerom ved risiko for ukontrollert søl av blod og andre kroppsvæsker.

Meldingsplikt ved påvist tilfelle 

Skriftlig nominativ melding (gruppe A-sykdom) til FHI via https://klinikermelding.fhi.no; husk å sende papirkopi til Bydelsoverlegen (evt til Kommuneoverlegen hvis pasienten bor utenbys), samt å scanne en papirkopi i journalen. Alternativt kan skjema fylles ut i DIPS med papirkopier til MSIS og Bydelsoverlegen (evt til Kommuneoverlegen).