Akutt hepatitt B

03.07.2023Versjon 1.17Forfatter: Dag Henrik Reikvam

Klinikk 

Inkubasjonstid 6 uker - 6 måneder. Klinisk og biokjemisk lik andre akutte virushepatitter. Fulminant forløp (fatalt): < 1 %. Co-infeksjon med HDV og kronisk HCV disponerer for fulminant hepatitt.

Diagnose 

Se Hepatitt B (HBV) i Brukerhåndbok for Mikrobiologi OUS.

 

Påvisning av Hepatitt B virus surface antigen (HBsAg) med eller uten samtidig påvist Hepatitt B virus e-antigen. Aktiv replikasjon må bekreftes med påvisning av Hepatitt B virus DNA (PCR) viruskvantitering.

Behandling 

Understøttende behandling. Nukleosidanalog (entekavir eller tenofovir-disoproxilfumorat) indisert ved fulminant akutt hepatitt med uttalt ikterus og forhøyet INR ( >1,5) eller ved alvorlig infeksjon i mer enn fire uker. Dersom nukleosidanalog er indisert, kontakt leverseksjonen på medisinsk avd. på RH mtp vurdering for levertransplantasjon. Peg-INF er kontraindisert.

Smitteverntiltak i sykehus 

Blodsmitteregime. Enerom ved risiko for ukontrollert søl av blod og andre kroppsvæsker.

Meldingsplikt ved påvist tilfelle 

Skriftlig nominativ melding (gruppe A-sykdom) sendes elektronisk til FHI via https://klinikermelding.fhi.no; husk å printe to papirkopier hvorav én sendes i posten til Bydelsoverlegen (ev. til Kommuneoverlegen hvis pasienten bor utenbys) og én scannes i journalen.

Allmennfarlig smittsom sykdom 

Akutt hepatitt B er definiert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Pasienter med mistenkt eller bekreftet sykdom har rett til gratis undersøkelse (konsultasjon, prøvetaking, radiologi etc.) og behandling (legemidler etc.). Ved bekreftet sykdom skal det utføres smitteoppsporing mtp. smittekilde og ev. sekundærtilfeller.