Analyser

Mykobakteriedyrkning

11.05.2021Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med Mycobacterium tuberculosis- komplekset (MTB) eller andre non-tuberkelkuløse mykobakterier (NTM). Se også Mykobakterier.

Prøvemateriale 

 • Luftveisprøver: ekspektorat, bronkialskyllevæske, indusert sputum, larynxaspirat. Minimum prøvevolum minst 3- 5 ml i sterilt beholder uten tilsetning
 • Ventrikkelaspirat: ca. 10 ml, tilsatt natriumbikarbonat- løsning til ph ca.7 (sjekkes med urinstix)
 • Biopsier/vev, aspirat: Ta så stort volum som mulig i sterilt beholder tilsatt noe sterilt salvann for å hindre uttørring av prøven
 • Sterile kropsvæsker (ascites, pleuravæske, pericardvæske, leddvæske):Ta så mye materiale som mulig i steril beholder uten tilsetning
 • Spinalvæske: minst 2 ml, helst 5 ml hos voksne
 • Sekret fra overfladiske sår/puss: Ta så mye materiale som mulig, i steril beholder uten tilsetning, evt. i Amies transportmedium
 • Fæces: minst 1 gr. uten tilsetning
 • Urin: morgenurin, midtstrømsprøve, 50-100 mL i steril beholder uten tilsetning
 • Benmargaspirat: minst 3 ml aspirat overføres til BACTEC MYCO F lytic (rød kork)
 • Blodkultur BACTEC MYCO F lytic (rød kork) ved mistanke om miliær TB eller disseminert MAC-infeksjon hos immunsupprimerte

Prøvetaking og behandling 

Alle prøver, unntatt prøver fra sterile områder, blir forbehandlet med NaOH/ N-acetyl-L-cystein (NALC)-løsning.

Målet er å oppnå dekontaminering, homogenisering og oppkonsentrering av prøvemateriale.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven sendes samme dag. Hvis ikke, må prøven oppbevares kjølig (2-8ºC) før forsendelsen og sendes raskest mulig. Prøveglass sendes i passende transporthylse.

Blod og beinmargaspirat tilsendt på BACTEC MYCO F lytic (rød kork) oppbevares i romtemperatur før forsendelsen.

Undersøkelsesprinsipp 

Metoden omfatter dyrkning og eventuelt resistensbestemmelse:

 • Dyrkning utføres på spesielle medier avhengig av prøvemateriale. Alle prøver dyrkes i semi-automatisert dyrkningsystem med døgnavlesning (BACTEC MGIT 960). Utvalgte prøver dyrkes i tillegg på faste medier (Løwenstein-Jenssen eller Middelbrook 7H10). 
 • Identifikasjon utføres ved hjelp av molekylærgenetisk metode: PCR eller 16S rRNA gensekvensering.
 • Resistensbestemmelse utføres på alle førstegangs MTB- isolater og hver 3. måned på dyrkningpositive kontrollprøver.
  • Resistensbestemmelse utføres primært på følgende medikamenter: ethambutol, rifampicin, isoniazid og pyrazinamid
  • Utvidet resistensbestemmelse av MDR-isolater utføres ved ref. labortatoriet (FHI)
  • Resistensbestemmelse av hurtigvoksende atypiske mykobakterier utføres på første isolatet og en gang i året deretter dersom isolatet vurderes som klinisk relavant
  • Resistensbestemmelse utføres med MIC-bestemmelse for bla. clarithromycin, amikacin, doxycyclin, trimetoprim-sulfa, linezolid og tigecyclin
  • Resistensbestemmelse av langsomt voksende atypiske mykobakterier utføres ikke rutinemessig

 

I tillegg undersøkes prøver mhp MTB-kompleks DNA, eventuelt med MTB-kompleks DNA hurtigtest der også genotypisk rifampicinresistens kan påvises direkte i prøvemateriale.

Utførende laboratorium 

Mycobacterium tuberculosis (lenke til Metodekatalogen)

Svar 

 • Dyrkning: Negativ/ Positiv med  artsnavn og mengdeangivelse.
 • Resistensbestemmelse av MTB- komplekset: rapporteres med S (sensitiv), I (intermedier), R (resistent).

Svartid 

Mikroskopi: 1-2 virkedager.

Dyrkning/identifikasjon:

 • dyrkning er som oftest positiv etter 2-3 uker.
 • Negativ dyrkning ca. 6-8 uker fra prøven er mottatt og registrert.

Resistensbestemmelse: ca. 2 uker etter isolering og vekst av renkultur.

 

Alle nye funn av M. tuberculosis-komplekset  ringes til rekvirent.

Tolkning 

Funn av M. tuberculosis kompleks er diagnostisk og medfører behandling.

Funn av andre mykobakterier kan være klinisk relevant avhengig av art, mengder, lokalisasjon og klinikk.

Merknader 

 • Mikroskopi har høy spesifisitet og sensitivtet på ca. 60%
  • Negativ mikroskopi utelukker ikke infeksjon med mykobakterier
  • Sensitivitet øker med antall prøver fra samme pasient og lokalisasjon
  • Positiv mikroskopi påviser tilstedeværelse av syrefaste staver i prøvemateriale, men ikke mykobakteriearten
 • Dyrkning har høy sensitivitet, men negativ dyrkning utelukker ikke infeksjon.
  • Sensitivitet øker med antall prøver fra samme pasient og lokalisasjon
  • Antall kolonier avspeiler mengden levende mykobakterier - dyrkningsprøver egner seg derfor til kontroll av behandlingseffekt, i motsetning til PCR. 

 

Tuberkulose er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS