Pneumocystis jirovecii-pneumoni, profylakse

08.11.2023Versjon 1.0

Anbefaling 

Sterk anbefaling for å gi antibiotika. Standard eller alternativ behandling velges ut fra pasient og situasjon.

Behandling 

Anbefalingen gjelder for pasienter hvor profylakse mot Pneumocystis jirovecii-pneumoni er aktuelt:

 • Primærprofylakse ved cellulær immunsvikt
 • Sekundærprofylakse etter gjennomgått infeksjon

Behandlingsvarighet: måneder

Standardbehandling

 • Sulfametoksazol og trimetoprim oral 400/80 mg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Sulfametoksazol

Anbefales ikke til kvinner som ammer hvis barnet er prematurt og under 4 uker eller har gulsott (på grunn av en teoretisk risiko hyperbilirubinemi).

Trimetoprim

Kan brukes. Overgang til morsmelk er liten.

Gravid

Sulfametoksazol

Det er ikke holdepunkter for at sulfa-preparater er teratogene hos mennesker. Alternativt antibiotikum bør brukes i tredje trimester på grunn av en teoretisk risiko for hyperbilirubinemi hos nyfødte.

Trimetoprim

Det er ikke holdepunkter for at trimetoprim-preparater er teratogene hos mennesker. Alternativt antibiotikum bør likevel benyttes i første trimester fordi trimetoprim er en folsyreantagonist, og mangel på folsyre kan øke risiko for nevralrørsdefekter.

Nedsatt nyrefunksjon

Trimetoprim

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Behandlingsalternativer

Høydose profylakse

 • Sulfametoksazol og trimetoprim oral 400/80 mg x 2
Spesielle hensyn
Amming

Sulfametoksazol

Anbefales ikke til kvinner som ammer hvis barnet er prematurt og under 4 uker eller har gulsott (på grunn av en teoretisk risiko hyperbilirubinemi).

Trimetoprim

Kan brukes. Overgang til morsmelk er liten.

Gravid

Sulfametoksazol

Det er ikke holdepunkter for at sulfa-preparater er teratogene hos mennesker. Alternativt antibiotikum bør brukes i tredje trimester på grunn av en teoretisk risiko for hyperbilirubinemi hos nyfødte.

Trimetoprim

Det er ikke holdepunkter for at trimetoprim-preparater er teratogene hos mennesker. Alternativt antibiotikum bør likevel benyttes i første trimester fordi trimetoprim er en folsyreantagonist, og mangel på folsyre kan øke risiko for nevralrørsdefekter.

Nedsatt nyrefunksjon

Trimetoprim

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Alternativ dosering med trimetoprim/sulfametoksasol

 • Sulfametoksazol og trimetoprim oral 400/80 mg x 2 - 3 dager pr. uke
Spesielle hensyn
Amming

Sulfametoksazol

Anbefales ikke til kvinner som ammer hvis barnet er prematurt og under 4 uker eller har gulsott (på grunn av en teoretisk risiko hyperbilirubinemi).

Trimetoprim

Kan brukes. Overgang til morsmelk er liten.

Gravid

Sulfametoksazol

Det er ikke holdepunkter for at sulfa-preparater er teratogene hos mennesker. Alternativt antibiotikum bør brukes i tredje trimester på grunn av en teoretisk risiko for hyperbilirubinemi hos nyfødte.

Trimetoprim

Det er ikke holdepunkter for at trimetoprim-preparater er teratogene hos mennesker. Alternativt antibiotikum bør likevel benyttes i første trimester fordi trimetoprim er en folsyreantagonist, og mangel på folsyre kan øke risiko for nevralrørsdefekter.

Nedsatt nyrefunksjon

Trimetoprim

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Alternativ med pentamidin

 • Pentamidin pulmonal til inhalasjon 300 mg x 1 - per måned

Alternativ med dapson

 • Dapson oral 100 mg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Dapson

Kan brukes. Overgang til morsmelk. Liten økt risiko for hemolytisk anemi hos barnet, særlig første uke hos nyfødte og hos barn med glukose-6-fosfatdehydrogenase (G6PD)-mangel.

Gravid

Dapson

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av liten erfaring med bruk hos gravide.

Alternativ med atovakvon

 • Atovakvon oral 1.5 g x 1
Spesielle hensyn
Gravid

Atovakvon

Bør ikke brukes på grunn av manglende kunnskap om potensiell fosterskadelig effekt.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

 • Primærprofylakse, risikogrupper:
  • HIV med immunsvikt (CD4 ≤ 200 celler/µL).
  • Non-HIV som:
   • Langvarig bruk av kortikosteroider (≥ 20 mg prednisolon daglig over 4 uker)
   • Lymfocytt-hemmende legemidler
   • Organtransplanterte
   • Hematologisk/annen malignitet og stamcelletransplanterte
 • Sekundærprofylakse etter gjennomgått infeksjon:
  • HIV inntil CD4 > 200 celler/µL i over 3 måneder eller CD4 100-200 celler/µL uten påvisbart virus 3 måneder
  • Ved annen immunsuppresjon inntil immundempende behandling er avsluttet
 • Atovakvon finnes tilgjengelig i Norge som kombinasjonslegemiddel med proguanil. Legemidler med atovakvon alene kan skaffes via godkjenningsfritaksordningen hos Statens legemiddelverk.

Lenker til nyttige ressurser for klinisk vurdering og mikrobiologisk diagnostikk:

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

I henhold til internasjonale guidelines er sulfametoksasol og trimetoprim foretrukket for å forebygge Pneumocystis jirovecii-pneumoni, uavhengig av årsak til immunsvikt (European AIDS Clinical Society, 2023; Maertens et al., 2016; Martin & Fishman, 2013). Pentamidin inhalasjoner gir vanligvis færre bivirkninger enn gitt intravenøst. Dapson og atovakvon er likeledes anbefalte alternativer dersom førstevalg ikke er mulig.

Referanser 

European AIDS Clinical Society (2023). Guidelines. (Version 12.0). Brussel: EACS. Hentet fra https://www.eacsociety.org/media/guidelines-12.0.pdf
Maertens, J., Cesaro, S., Maschmeyer, G., Einsele, H., Donnelly, J. P., Alanio, A., ... Cordonnier, C. (2016). ECIL guidelines for preventing Pneumocystis jirovecii pneumonia in patients with haematological malignancies and stem cell transplant recipients. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 71(9), 2397-404.
Martin, S. I., & Fishman, J. A. (2013). Pneumocystis pneumonia in solid organ transplantation. American Journal of Transplantation, 13 Suppl 4, 272-9.