Pneumoni, sykehuservervet, ventilatorassosiert, komplisert

08.11.2023Versjon 1.0

Anbefaling 

Sterk anbefaling for å gi antibiotika. Standard eller alternativ behandling velges ut fra pasient og situasjon.

Behandling 

Ventilatorassosiert pneumoni er pneumoni som oppstår >48 timer etter intubering.
Anbefalingen gjelder for pasienter som utvikler pneumoni med tegn til sepsis og/eller har høy risiko for infeksjon med multiresistente bakterier.

Anbefalt behandlingsvarighet ved ukomplisert forløp (inkludert eventuell oral behandling): 7 døgn

Standardbehandling

 • Piperacillin og tazobaktam iv 4000/500 mg x 1 ladningsdose etterfulgt av Piperacillin og tazobaktam iv 4000/500 mg x 4
  • Ladningsdosen gis over 30 min. Neste dose startes umiddelbart etter ladningsdosen. Denne og videre doser gis over 3 timer
Spesielle hensyn
Amming

Piperacillin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Piperacillin

Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Piperacillin

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Piperacillin

Pasienter med ikke-straksallergisk reaksjon er i hovedsak barn eller voksne med erytem, makler, papler og ofte lokalisert kløe. Ved opplysning om tidligere slike reaksjoner bør kliniker under sykehusoppholdet vurdere om penicillinallergi fortsatt er korrekt eller ikke (avskilting).

Bivirkninger av penicilliner er i hovedsak GI-symptomer som kvalme, oppkast og diaré. Pasienter med tidligere bivirkninger av penicilliner kan motta behandling med penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Piperacillin

Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

DRESS eller SCAR er sjeldne og alvorlige, ikke-straksallergiske reaksjoner som utgjør kontraindikasjon mot bruk av penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Behandlingsalternativer

Ved penicillinallergi, ikke straksallergi eller høy risiko for multiresistente bakterier

 • Meropenem iv 1 g x 1 ladningsdose etterfulgt av Meropenem iv 2 g x 3
  • Ladningsdosen gis over 30 min. Neste dose startes umiddelbart etter ladningsdosen. Denne og videre doser gis over 3 timer.
Spesielle hensyn
Amming

Meropenem

Begrenset med dokumentasjon på bruk hos ammende. Ingen bivirkninger hos brysternærte barn rapportert. Overgang til morsmelk er minimal for meropenem og ertapenem. Opplysninger om overgang til morsmelk mangler for imipenem, men er trolig minimal.

Gravid

Meropenem

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Tilgjengelige data har ikke gitt grunn for å mistenke økt risiko ved bruk i svangerskapet.

Nedsatt nyrefunksjon

Meropenem

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Penicillin straksreaksjon

Meropenem

Karbapenemer kan brukes ved penicillin- og cefalosporin straksallergi. Ved sikker karbapenem straksallergi skal karbapenemer ikke benyttes. Bruk retningslinjens alternative antibiotika.
Kontakt allergolog ved spørsmål.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Ved høy risiko for multiresistente bakterier, alternativ med ceftazidim/avibactam

 • Avibaktam og ceftazidim iv 500/2000 mg x 3 - infunderes over 2 timer
Spesielle hensyn
Nedsatt nyrefunksjon

Ceftazidim

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Ceftazidim

Ikke-straksallergiske reaksjoner som erytem, makler, papler eller lokalisert kløe ved behandling med penicilliner eller cefalosporiner er ikke kontraindikasjon mot behandling med cefalosporiner. Det gjelder også andre ikke-alvorlige bivirkninger, for eksempel symptomer fra gastrointestinaltraktus.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Ceftazidim

Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicilliner eller cefalosporiner skal ikke behandles med cefalosporiner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Ved høy risiko for multiresistente bakterier, alternativ med ceftlozan/tazobactam

 • Ceftolozan og tazobaktam iv 2000/1000 mg x 3 - infunderes over 1 time
Spesielle hensyn
Amming

Ceftolozan

Liten erfaring med bruk hos ammende. Eldre cefalosporiner (1., 2. eller 3. generasjons) bør derfor fortrinnsvis brukes hvis mulig.Opplysninger om overgang til morsmelk mangler for de fleste av de nyere cefaosporinpreparatene, men er trolig minimal.

Gravid

Ceftolozan

Liten erfaring med bruk til gravide. Prekliniske dyrestudier tyder ikke på fosterskadelige effekter. Kan brukes på streng indikasjon når det ikke fins bedre alternativer.

Nedsatt nyrefunksjon

Ceftolozan

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Ceftolozan

Ikke-straksallergiske reaksjoner som erytem, makler, papler eller lokalisert kløe ved behandling med penicilliner eller cefalosporiner er ikke kontraindikasjon mot behandling med cefalosporiner. Det gjelder også andre ikke-alvorlige bivirkninger, for eksempel symptomer fra gastrointestinaltraktus.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Ceftolozan

Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicilliner eller cefalosporiner skal ikke behandles med cefalosporiner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Ved straksallergi mot penicillin

 • Klindamycin iv 900 mg x 4
 • + Ciprofloksacin iv 400 mg x 3
Spesielle hensyn
Amming

Klindamycin

Kan brukes. Alternativt antibiotikavalg bør vurderes der det er mulig, da gastrointestinale bivirkninger hos brysternærte barn har blitt rapportert. Brysternærte barn bør observeres for diaré.

Lokalbehandling: Kan brukes.

Ciprofloksacin

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Ciprofloksacin og ofloksacin har tradisjonelt vært lite brukt til ammende på grunn av bekymringer for negative effekter på ledd, men observasjonsstudier har ikke gitt holdepunkter for slike effekter. Brysternærte barn bør observeres for diaré, trøske og andre gastrointestinale bivirkninger.

Ciprofloksacin bivirkning

Ciprofloksacin

Inhalasjon eller systemisk bruk av ciprofloksacin, ofloksacin og levofloksacin gir økt risiko for utposning eller brist i hovedpulsåren, og økt risiko for alvorlige bivirkninger fra muskler, skjelett og nervesystemet. Se mer på Legemiddelverket sine sider: Behandling med fluorokinoloner gir økt risiko for utposning eller brist i hovedpulsåren og Kinoloner skal kun brukes ved alvorlige infeksjoner.

Gravid

Klindamycin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Utvis forsiktighet, alternativt antibiotikaum bør vurderes. Tilbakeholdenhet med høye doser og parenteral bruk på grunn av risiko for Clostridioides difficile-assosiert diaré og konsekvenser av dette hos den gravide.

Lokalbehandling: Kan brukes.

Ciprofloksacin

Utvis forsiktighet, vurder alternativt antibiotikum. Humandata tyder ikke på at kinoloner slik som ofloksacin eller ciprofloksacin er teratogene. Fordi dyrestudier har vist brusk- og skjelettskader etter eksponering for fluorokinoloner, anbefales fortrinnsvis et alternativt antibiotikum.

Nedsatt nyrefunksjon

Klindamycin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Ciprofloksacin

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

 • Mikrobiologisk diagnostikk:
  • Bakteriologiske prøver fra nedre luftveier tas før oppstart med antibiotika
 • Risiko for infeksjon med multiresistente bakterier vurderes ut fra:
  • Kjent kolonisering med multiresistente bakterier, som ESBLa produserende Enterobacterales spp,
  • Nylig sykehusopphold
  • Antibiotikabehandling
 • Kombinasjonsbehandling betalaktamantibiotika+ enten aminoglykosid eller ciprofloksasin («dobbel gramnegativ dekning») kan vurderes ved septisk sjokk for å ta høyde for resistente Pseudomonas aerginosa eller andre gramnegative bakterier. Konferer med spesialist i infeksjons-eller intensivmedisin. «Dobbel gramnegativ dekning» revurderes da etter 48-72 timer
 • Behandlingen justeres når bakteriologiske prøvesvar foreligger.
 • Behandlingstid forlenges ved langsom klinisk respons, underliggende lungesykdom, nekrotiserende pneumoni og andre kompliserende forhold.

Lenker til nyttige ressurser for klinisk vurdering og mikrobiologisk diagnostikk:

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Behandlingsvalg: Anbefalingen er i tråd med internasjonale retningslinjer og tilpasset norske resistensforhold. Hos pasienter med ukomplisert infeksjon, det vil si uten sepsis eller høy risiko for infeksjon med Pseudomonas aerginosa eller multiresistente bakterier, velges behandling så smal som mulig, men med dekning for Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus og de vanligste gramnegative bakterier (Hospital-acquired pneumonia, 2018; Torres et al., 2017). Hos pasienter med komplisert infeksjon, det vil si med tegn til sepsis og/eller med høy risiko for infeksjon med multiresistente bakterier, bør behandlingen dekke Pseudomonas aerginosa og resistente gramnegative staver (Hospital-acquired pneumonia, 2018; Kalil et al., 2016; Torres et al., 2017). Multiresistente Pseudomonas spp er sjeldne i Norge, og «dobbel pseudomonasdekning» ved septisk sjokk anses derfor ikke nødvendig i de fleste tilfeller. Lokale resistensforhold bør tas med i vurderingen. MRSA dekning anses ikke nødvendig på grunn av lav forekomst i Norge. Vi har valgt å inkludere bredspektrede cefalosporiner med betalaktamasehemmere som alternativer til meropenem for å ha flere behandlingsalternativer (Hospital-acquired pneumonia, 2018).

Behandlingsvarighet: Flere studier har vist at 7 dagers behandling er like effektivt som 14 dager hos pasienter med ventilatorassosiert pneumoni. Anbefalingen er i tråd med internasjonale retningslinjer (Hospital-acquired pneumonia, 2018; Kalil et al., 2016; Torres et al., 2017).

Referanser 

Hospital-acquired pneumonia (2018-07-06T00:00:00). [Database]. London: BMJ Publishing group. Hentet 14.05.2020 fra https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/720?q=Hospital-acquired
Kalil, A. C., Metersky, M. L., Klompas, M., Muscedere, J., Sweeney, D. A., Palmer, L. B., ... Brozek, J. L. (2016). Executive Summary: Management of Adults With Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. Clinical Infectious Diseases, 63(5), 575-82.
Torres, A., Niederman, M. S., Chastre, J., Ewig, S., Fernandez-Vandellos, P., Hanberger, H., ... Wunderink, R. (2017). International ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia: Guidelines for the management of hospital-acquired pneumonia (HAP)/ventilator-associated pneumonia (VAP) of the European Respiratory Society (ERS), European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) and Asociacion Latinoamericana del Torax (ALAT). European Respiratory Journal, 50(3)