Mastoiditt, akutt

10.01.2023Versjon 1.0

Anbefaling 

Sterk anbefaling for å gi antibiotika. Standard eller alternativ behandling velges ut fra pasient og situasjon.

Behandling 

Anbefalingen gjelder for voksne pasienter med akutt mastoiditt. Alle pasienter bør umiddelbart vurderes av øre-nese-halslege for å avklare behov for paracentese og mastoidektomi.

Anbefalt behandlingsvarighet ved ukomplisert forløp (inkludert eventuell oral behandling): 7 døgn

Standardbehandling

 • Cefotaksim iv 2 g x 3
Spesielle hensyn
Amming

Cefotaksim

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Cefotaksim

Eldre cefalosporiner (1., 2. og 3.generasjon) anses som trygge til bruk i svangerskapet. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Cefotaksim

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Cefotaksim

Ikke-straksallergiske reaksjoner som erytem, makler, papler eller lokalisert kløe ved behandling med penicilliner eller cefalosporiner er ikke kontraindikasjon mot behandling med cefalosporiner. Det gjelder også andre ikke-alvorlige bivirkninger, for eksempel symptomer fra gastrointestinaltraktus.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Cefotaksim

Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicilliner eller cefalosporiner skal ikke behandles med cefalosporiner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Behandlingsalternativer

Ved penicillinallergi

 • Klindamycin iv 600 mg x 3
Spesielle hensyn
Amming

Klindamycin

Kan brukes. Alternativt antibiotikavalg bør vurderes der det er mulig, da gastrointestinale bivirkninger hos brysternærte barn har blitt rapportert. Brysternærte barn bør observeres for diaré.

Lokalbehandling: Kan brukes.

Gravid

Klindamycin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Utvis forsiktighet, alternativt antibiotikaum bør vurderes. Tilbakeholdenhet med høye doser og parenteral bruk på grunn av risiko for Clostridioides difficile-assosiert diaré og konsekvenser av dette hos den gravide.

Lokalbehandling: Kan brukes.

Nedsatt nyrefunksjon

Klindamycin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Ved påvist følsomhet for penicillin og klinisk stabil pasient

 • Benzylpenicillin iv 3 g x 4
Spesielle hensyn
Amming

Benzylpenicillin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Benzylpenicillin

Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Benzylpenicillin

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Benzylpenicillin

Pasienter med ikke-straksallergisk reaksjon er i hovedsak barn eller voksne med erytem, makler, papler og ofte lokalisert kløe. Ved opplysning om tidligere slike reaksjoner bør kliniker under sykehusoppholdet vurdere om penicillinallergi fortsatt er korrekt eller ikke (avskilting).

Bivirkninger av penicilliner er i hovedsak GI-symptomer som kvalme, oppkast og diaré. Pasienter med tidligere bivirkninger av penicilliner kan motta behandling med penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Benzylpenicillin

Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

DRESS eller SCAR er sjeldne og alvorlige, ikke-straksallergiske reaksjoner som utgjør kontraindikasjon mot bruk av penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Overgang til oral behandling

Standard

 • Klindamycin oral 300 mg x 4
Spesielle hensyn
Amming

Klindamycin

Kan brukes. Alternativt antibiotikavalg bør vurderes der det er mulig, da gastrointestinale bivirkninger hos brysternærte barn har blitt rapportert. Brysternærte barn bør observeres for diaré.

Lokalbehandling: Kan brukes.

Gravid

Klindamycin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Utvis forsiktighet, alternativt antibiotikaum bør vurderes. Tilbakeholdenhet med høye doser og parenteral bruk på grunn av risiko for Clostridioides difficile-assosiert diaré og konsekvenser av dette hos den gravide.

Lokalbehandling: Kan brukes.

Nedsatt nyrefunksjon

Klindamycin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

 • Sjekk om det foreligger tidligere dyrkningssvar fra mellomøresekret.
 • Mikrobiologisk diagnostikk:
  • Blodkultur
  • Bakteriell dyrkning fra puss/sekret
 • Vær oppmerksom på mulige sjeldne komplikasjoner som empyem, meningitt eller sinusvenetrombose.

Lenker til nyttige ressurser for klinisk vurdering og mikrobiologisk diagnostikk:

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Sjeldne komplikasjoner til tilstanden er empyem, meningitt eller sinusvenetrombose (Lawrence, 2018).

Kunnskapsoppsummeringer eller systematiske oversikter over antibiotikabehandling ved akutt mastoiditt mangler.

Behandlingsvalg: Empirisk behandling må dekke for de hyppigst forekommende mikrobene som er Streptococcus pneumoniae (vanligst) og Streptococcus pyogenes. Staphylococcus aureus og Pseudomonas aeruginosa kan også forekomme (Laulajainen Hongisto, Jero, Markkola, Saat, & Aarnisalo, 2016; Schilder et al., 2017). Behandling med tredje generasjons cefalosporiner (høy dosering) vil dekke de fleste av disse mikrobene, og er i tråd med behandlingsanbefalinger i Sverige ved uspesifikke alvorlige øvre luftveisinfeksjoner (Samverkan mot antibiotikaresistens Stockholm, 2020). Danmark åpner for smalere behandling etter individuell vurdering (Dansk Selskab for Otorhinolarnyngologi: Hoved og Healskirurgi, 2017). På grunn av ulike resistensforhold er det kun nordiske lands behandlingsanbefalinger som anses relevante for sammenlikning.

Behandlingsvarighet: Vi har ikke funnet kontrollerte studier som sammenlikner kort og lang behandlingsvarighet.

Referanser 

Dansk Selskab for Otorhinolarnyngologi: Hoved og Healskirurgi (2019). Akut mastoditis. København: DSO. Hentet fra https://dsohh.dk/wp-content/uploads/2022/05/DSOHH-KKR-mastoiditis-acuta_2019.pdf
Laulajainen Hongisto, A., Jero, J., Markkola, A., Saat, R., & Aarnisalo, A. A. (2016). Severe Acute Otitis Media and Acute Mastoiditis in Adults. J Int Adv Otol, 12(3), 224-230.
Lustig, L., Limb, C., Baden, R., LaSalvia, M. (2018-01-08T00:00:00). Chronic otitis media, cholesteatoma, and mastoiditis in adults. [Database]. Waltham,MA: UpToDate, Inc. Hentet 2020-05-08 fra https://www.uptodate.com/contents/chronic-otitis-media-cholesteatoma-and-mastoiditis-in-adults?search=chronic%20otitis%20media,%20cholesteatoma&source=search_result&selectedTitle=1~103&usage_type=default&display_rank=1
Samverkan mot antibiotikaresistens Stockholm (2020). Empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO. Sverige: STRAMA Stockholm.
Schilder, A. G., Marom, T., Bhutta, M. F., Casselbrant, M. L., Coates, H., Gisselsson-Solén, M., ... Mandel, E. M. (2017). Panel 7: Otitis Media: Treatment and Complications. Otolaryngology and Head and Neck Surgery, 156(4_suppl), S88-s105.