Aspergillose

06.02.2024Versjon 1.0

Anbefaling 

Sterk anbefaling for å gi antibiotika. Standard eller alternativ behandling velges ut fra pasient og situasjon.

Behandling 

Anbefalingen gjelder for pasienter med mistenkt aspergillose. Tilstanden forekommer sjelden hos immunfriske. Konsulter spesialist i infeksjonssykdommer som har erfaring med denne tilstanden.

Behandlingen er langvarig. Behandlingslengden avhenger av identifisert fokus, klinisk respons og tilpasses den enkelte pasient.

Anbefalt behandlingsvarighet ved ukomplisert forløp (inkludert eventuell oral behandling): 42 døgn

Standardbehandling

 • Isavukonazol iv 200 mg x 3 ladningsdose etterfulgt av Isavukonazol iv 200 mg x 1 - dosering x 3 i 2 døgn. Dosering x 1 fra dag 3
Spesielle hensyn
Amming

Isavukonazol

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos ammende. Opplysninger om overgang til morsmelk mangler.

Gravid

Isavukonazol

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos gravide.

Behandlingsalternativer

Alternativ med vorikonazol

 • Vorikonazol iv 6 mg/kg x 2 ladningsdose etterfulgt av Vorikonazol iv 4 mg/kg x 2 - fra dag 2
Spesielle hensyn
Amming

Vorikonazol

Kan brukes. Flukonazol har liten overgang til morsmelk. For vori- og itrakonazol mangler opplysninger om overgang til morsmelk.

Gravid

Vorikonazol

Tilbakeholdenhet med bruk av høye doser konazoler (flukonazol > 300 mg) i første trimester på grunn av mistanke om en liten økt risiko for Fallots tetrade og spontanabort. Ingen risiko forbundet med lokalbehandling.

Nedsatt nyrefunksjon

Vorikonazol

Ved bruk oralt: Uendret dosering
Ved intravenøs bruk: Oral formulering foretrekkes på grunn av risiko for akkumulering av hjelpestoffet SBECD:

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Ved mulighet for annen muggsopp

 • Amfotericin B (liposomalt) iv 3-5 mg/kg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Amfotericin B, Amfotericin B (liposomalt)

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av liten erfaring med bruk hos ammende. Absorberes i liten grad systemisk fra barnets mage-/tarmkanal. Bør unngås hvis barnet er yngre enn 1 måned.

Gravid

Amfotericin B (liposomalt), Amfotericin B

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av liten erfaring med bruk hos gravide.

Kombinasjonsbehandling ved behandlingssvikt

 • Vorikonazol iv 6 mg/kg x 2 ladningsdose etterfulgt av Vorikonazol iv 4 mg/kg x 2 - fra dag 2
 • + Anidulafungin iv 200 mg x 1 ladningsdose etterfulgt av Anidulafungin iv 100 mg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Vorikonazol

Kan brukes. Flukonazol har liten overgang til morsmelk. For vori- og itrakonazol mangler opplysninger om overgang til morsmelk.

Anidulafungin

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos ammende. Opplysninger om overgang til morsmelk mangler.

Gravid

Vorikonazol

Tilbakeholdenhet med bruk av høye doser konazoler (flukonazol > 300 mg) i første trimester på grunn av mistanke om en liten økt risiko for Fallots tetrade og spontanabort. Ingen risiko forbundet med lokalbehandling.

Anidulafungin

Ingen erfaring med bruk hos gravide. Skal derfor kun brukes på streng indikasjon hvis ikke andre antimykotika kan brukes.

Nedsatt nyrefunksjon

Vorikonazol

Ved bruk oralt: Uendret dosering
Ved intravenøs bruk: Oral formulering foretrekkes på grunn av risiko for akkumulering av hjelpestoffet SBECD:

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Oral profylakse

 • Posakonazol oral 300 mg x 1 - enterotablett
Spesielle hensyn
Amming

Posakonazol

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos ammende. Opplysninger om overgang til morsmelk mangler.

Gravid

Posakonazol

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos gravide.

Alternativ oral profylakse

 • Vorikonazol oral 200 mg x 2
Spesielle hensyn
Amming

Vorikonazol

Kan brukes. Flukonazol har liten overgang til morsmelk. For vori- og itrakonazol mangler opplysninger om overgang til morsmelk.

Gravid

Vorikonazol

Tilbakeholdenhet med bruk av høye doser konazoler (flukonazol > 300 mg) i første trimester på grunn av mistanke om en liten økt risiko for Fallots tetrade og spontanabort. Ingen risiko forbundet med lokalbehandling.

Nedsatt nyrefunksjon

Vorikonazol

Ved bruk oralt: Uendret dosering
Ved intravenøs bruk: Oral formulering foretrekkes på grunn av risiko for akkumulering av hjelpestoffet SBECD:

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Vedlikeholdsbehandling med isavukonazol

 • Isavukonazol oral 200 mg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Isavukonazol

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos ammende. Opplysninger om overgang til morsmelk mangler.

Gravid

Isavukonazol

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos gravide.

Vedlikeholdsbehandling med vorikonazol

 • Vorikonazol oral 200 mg x 2
Spesielle hensyn
Amming

Vorikonazol

Kan brukes. Flukonazol har liten overgang til morsmelk. For vori- og itrakonazol mangler opplysninger om overgang til morsmelk.

Gravid

Vorikonazol

Tilbakeholdenhet med bruk av høye doser konazoler (flukonazol > 300 mg) i første trimester på grunn av mistanke om en liten økt risiko for Fallots tetrade og spontanabort. Ingen risiko forbundet med lokalbehandling.

Nedsatt nyrefunksjon

Vorikonazol

Ved bruk oralt: Uendret dosering
Ved intravenøs bruk: Oral formulering foretrekkes på grunn av risiko for akkumulering av hjelpestoffet SBECD:

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

 • Funn av Aspergillus hos immunkompromitterte må alltid utredes. Reduser immundempende behandling om mulig.
 • Kirurgi kan være aktuelt.
 • Behandling med vorikonazol:
  • Følg opp med serumkonsentrasjonsmåling etter 5 døgn for adekvat dosering. Dette utføres ved Farmakologisk avdeling OUS, Rikshospitalet.
 • Behandling med amfotericin B (liposomalt):
  • Kontroller elektrolytter og nyrefunksjon.
  • Avrund vektdosering til egnet hetteglass.
 • Posakonazol enterotablett foretrekkes fremfor mikstur grunnet bedre absorpsjon.

Lenker til nyttige ressurser for klinisk vurdering og mikrobiologisk diagnostikk:

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

I henhold til internasjonale retningslinjer er behandling med vorikonazol anbefalt ved invasiv aspergillusinfeksjon (Aspergillosis, 2018; Patterson et al., 2016; SWAB: Stichting Werkgroep Antibioticabeleid, 2017; Tissot et al., 2017; Ullmann et al., 2018). Isavukonazol er et godt, nyere alternativ og foretrekkes i praksis fremfor vorikonazol ved invasiv pulmonal aspergillose grunnet mindre interaksjoner og bedre toleranse enn vorikonazol. Preparatet kan sannsynligvis sidestilles ved andre systemiske former for aspergillose, men dette er ikke studert. Amfotericin B (liposomalt) er et alternativ men gir flere bivirkninger enn triazoler.

Kombinasjonsbehandling med vorikonazol og anidulafungin kan være aktuelt hos kritisk syke pasienter ved utilstrekkelig behandlingseffekt av monoterapi (Patterson et al., 2016; Tissot et al., 2017).

Posakonazol er godt tolerert, men anbefales kun som profylaktisk behandling (Patterson et al., 2016; Tissot et al., 2017).

Referanser 

Aspergillosis (28.01.2020). [database]. London: BMJ Publishing group. Hentet 28. april 2020 fra https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/425
Patterson, T. F., Thompson, G. R. ,. 3., Denning, D. W., Fishman, J. A., Hadley, S., Herbrecht, R., ... Bennett, J. E. (2016). Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Aspergillosis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases, 63(4), e1-e60.
SWAB: Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (2017). SWAB Guidelines for the Mangagement of Invasive Fungal Infections. Bergen Lb: SWAB. Hentet fra https://swab.nl/en/invasive-fungal-infections-general-information
Tissot, F., Agrawal, S., Pagano, L., Petrikkos, G., Groll, A. H., Skiada, A., ... Herbrecht, R. (2017). ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients. Haematologica, 102(3), 433-444.
Ullmann, A. J., Aguado, J. M., Arikan-Akdagli, S., Denning, D. W., Groll, A. H., Lagrou, K., ... Cornely, O. A. (2018). Diagnosis and management of Aspergillus diseases: executive summary of the 2017 ESCMID-ECMM-ERS guideline. Clinical Microbiology and Infection, 24 Suppl 1, e1-e38.