Traumeundersøkelsen

30.06.2023Versjon 2.6

Primærundersøkelse 

Primærundersøkelse utføres på alle pasienter for å avdekke og behandle livstruende skader.

A (airways): Sørge for fri luftvei og stabilisering av nakke.

 

Vurdering:

 • Grov bevissthetsvurdering.
 • luftvei fri/truet/ufri

 

Evt tiltak:

 • O2 på maske 10-15 liter
 • Svelgtube
 • Intubasjon
 • Kirurgisk luftvei
 • Nakkestabilisering: Manuell in line stabilisering (MILS) av nakke/nakkekrage/sandsekker

 

 

 

B (breathing): Ventilasjon

 

Vurdering:

 • Trachea midstilt?
 • Respirasjonsfrekvens
 • Stabilitet og bevegelse av thorax
 • Sidelik respirasjonslyd?
 • Metning
 • Rtg thorax/E-FAST
 • Arteriell blodgass på indikasjon. Venøs blodgass er bedre enn ingen blodgass!

 

Evt tiltak

 • Thoraxdren
 • Torakostomi (evt. nåleavlastning thorax)
 • Intubasjon

 

C (circulation): Sirkulasjon og kontroll av ekstern blødning

 

Undersøk:

 • Er pasienten i sjokk (blødningssjokk)?
  • Sentral kapillærfylning < 2 sekunder?
  • Hud tørr og varm?
  • Palpabel radialis puls og vurdering av fylde?
  • (først dersom radialis ikke er palpabel, palperes lyskepulser og evt carotis og i den rekkefølge)
  • BT/puls
 • Hvor blør det? ("Blood on the floor and four more")
  • Ekstern blødning?
  • Thorax?
  • Abdomen?
  • Bekken?
  • Brudd i lange rørknokler (humerus og femur)?

 

 • Log roll utføres under C ved penetrerende skader, inkludert sjekk av axille og perineum/lysker

 

Vurdering av blødningskilder

Blødningskilde

Diagnostikk AKM

Behandling AKM

Behandling SOP

Thorax

Rtg thorax/E-FAST

Thoraxdren / Nødtorakotomi

Lateral torakotomi / sternotomi

Abdomen

FAST

Nødtorakotomi

Traumelaparotomi

Bekken

Rtg bekken

Bekkenslynge

Embolisering / bekkenpakking

Lange rørknokler

Klinisk us

Grovreponering

Ekstern fiksasjon

Ekstern blødning

Klinisk us (NB skalp!)

Sutur/kompresjon/tourniquet

Sutur/Reetablere sirkulasjon ved karskade; anastomose/shunt

 

Tiltak:

 • Etablér tilganger:
  • 2 grove venefloner
  • IO i sternum (Fast Responder®)
  • IO nål i proksimale tibia, distale femur eller proksimale humerus.
 • Blodprøver:
  • Hb, TPK, LPK, INR, APTT, fibrinogen, glukose, kreatinin, natrium, kalium, albumin, amylase, alat, CRP, myoglobulin
  • Blod til typing og forlik
  • HCG fertile kvinner,
  • CK-MB/troponin ved hjertekontusjon.
  • Etanol-speil på indikasjon
  • Medikamentspeil på indikasjon
 • Vurdér behov for massiv transfusjonsprotokoll (4 fullblod, evt 6:6:2 SAG:plasma:trombocytter)
 • Permissiv hypotensjon inntil blødningskontroll
 • Vurdér indikasjon for cyklokapron 1 gram som bolus og deretter 1 gram over 8 timer eller til blødning stopper, det som inntreffer først, som infusjon (dersom mindre enn 3 timer siden skadetidspunkt) og fibrinogen
 • Vurdér indikasjon for bekkenslynge, thoraxdren, grovreponering, sutur og torniquet.

Stanse blødning:

 • Hemostatisk sutur
 • Tourniquet
 • Bekkenslynge
 • Grovreponering av brudd i større rørknokler
 • Hemostatisk nødkirurgi i thorax/abdomen
 • Angiografi/coiling/REBOA

 

D (disability)

Vurdering:

 • Glasgow Coma Scale (øye, verbal, motorisk)
 • Pupiller: sidelikhet: størrelse og lysreaksjon
 • Beveger pasienten alle 4 ekstremiteter og er grov sensibilitet bevart?

 

E (exposure): Ytre vurdering og temperaturkonservering

Vurdering:

 • Log roll ved stumpe traumer (ikke ved ustabil bekkenfraktur) og sjekk om det er tegn til ytre skader.
 • Rektal eksplorering for vurdering av sfinktertonus skal gjøres ved smerter i ryggen, eller andre funn eller symptomer som kan gi mistanke om spinal skade. Husk også å teste perianal sensibilitet.
 • Ved penetrerende skader: rektal eksplorering og inspeksjon av axiller og perineum

 

Tiltak

 • Fjerne klær
 • Dekke pasinten med varme tepper

Anamnese 

 • MIST
  • Mechanism
  • Injuries
  • Symptoms and Signs
  • Treatment

 

 • Aktuelt
  • Hva har skjedd?
  • Dato og klokkeslett.
  • Traumemekanisme.
  • Bruk av sikkerhetsbelte + airbag utløst?
  • Bruk av sykkelhjem etc?

 

 • Tidligere sykdommer

 

 • Medikamentallergi

 

 • Faste medisiner
  • OBS antikoagulantia!

Sekundærundersøkelse  

Sekundær undersøkelse utføres på alle fysiologisk normal(isert)e pasienter.

Topp til undersøkelse. Alle åpninger skal i utgangspunktet inspiseres. Utføres kun på pasient hvor ABC er stabilisert.

 

 
Topp-til-tå-undersøkelse:
 • Caput:
  • Beskriv ytre skader
 • Otoskopi
 • Øyebevegelser
 • Bitt
 • Ansiktskjelett palperes
 • Kraniet palperes

 

 • Collum:
  • Beskriv synlige skader
  • Trachea midtstilt

 

 • Thorax:
  • Beskriv synlige skader
  • Palper klavikler og brystkasse og beskriv evt palpasjonsømhet
  • Lytt på hjerte og lunger

 

 • Abdomen
  • Palper abdomen
  • Lyskepuls sjekkes

 

 • Genitalia eksterna
  • Beskriv synlige skader
  • Blod i meatus?
  • Scrotalt hematom?

 

 • Overekstremiteter:
  • Beskriv synlige skader og feilstillinger
  • Palper mtp frakturer og instabilitet i større ledd
  • Rotasjonsfeilstilling fingre?
  • Grov kraft og sensibilitetsvurdering (for eksempel be pasienten om å klemme undersøkerens hånd, test av fleksjon/ekstensjon i albueledd, abduksjon i skulder, grov sensibilitet)

 

 • Underekstremiteter:
  • Beskriv synlige skader og feilstillinger
  • Palper mtp frakturer og test instabilitet i større ledd
  • Grov kraft og sensibilitetsvurdering (for eksempel fleksjon/ekstensjon i ankelledd, be pasienten om å løfte beina fra sengen)

 

 

Closed loop kommunikasjon 

Vi bruker faste fraser, for at medlemmene av teamet lettere oppfatter når det er avvik fra normalfunn.

 

Her er noen eksempler:

Teamleder: "Vi begynner med A"

 • Us. kir:
  • «Begynner med A: Pasienten er våken, luftvei er fri, får oksygen 15 liter på maske, ingen smerter i nakke, ingen distraherende smerter, beveger nakken fritt, våken nok til å beskytte nakken selv"
 • Teamleder gjentar fortløpende og legger til:
  • «Pasienten trenger ikke nakkestabilisering»
 • Us. kir. gjentar

 

Teamleder: "Vi fortsetter med B"

 • Us kir:
  • «Fortsetter med B: Trachea er midtstilt, ingen halsvenestuvning, sidelik bevegelse i thorax, stabil thorax uten smerter, sidelik respirasjonslyd"
 • Teamleder gjentar fortløpende og legger til:
  • «Anestesilege - kan du gi meg O2-metning og respirasjonsfrekvens?"
 • Anestesilege:
  • "O2-metning er 100 % med 15 liter O2 på maske"
  • "Jeg teller respirasjonsfrekvensen"
  • "Respirasjonsfrekvensen er 18"
 • Teamleder gjentar verdier for respirasjonsfrekvens og O2-metning og legger til:
  • "Vi tar rtg thorax" - us. kir. gjentar
  • "Rtg thorax gir ikke mistanke om skade" - us. kir gjentar

 

Teamleder: "Vi fortsetter med C"

 • Us. kir.:
  • «Fortsetter med C: Kapillær etterfylning 2 sekunder, pasienten er tørr og varm i huden, fyldig radialispuls, BT 120/80, puls 80, ingen mistanke om blødning fra store rørknokler, ingen ekstern blødning, vi har to venøse tilganger, det er tatt blodprøver til lab, »
 • Teamleder gjentar fortløpende og legger til:
  • "Vi tar rtg bekken" - us. kir gjentar.
  • «Anestesilege - kan du ta arteriell blodgass?"
  • "Bioingeniør - kan du gå med blodgass?"
 • Anestesilege:
  • "Jeg tar arteriell blodgass"
 • Bioingeniør:
  • "Jeg går med blodgass"
 • Teamleder:
  • "Rtg bekken gir ikke mistanke om skade" - us. kir gjentar
  • Leser opp verdiene på blodgass
  • "Vi oppsummerer ABC"
  • Oppsummerer funn og tiltak på ABC

 

Teamleder: «Vi fortsetter med D»

 • Us. kirurg:
  • «Fortsetter med D: Pasienten ligger med åpne øyne 4, er orientert 5, beveger på oppfordring 6, totalt GCS 15. Pupiller 3 mm, sidelike med normal lysreaksjon. Bevegelse og sensibilitet i alle 4 ekstremiteter"
 • Teamleder gjentar fortløpende

 

Teamleder: «Vi fortsetter med E - gjør klar for log roll - hodet teller»

 • Anestesilege:
  • "Vi gjør klar for log roll - er alle klare?"
  • "Vi gjør log roll på tre. En, to tre!"
 • Us. kir:
  • «Fortsetter med E: Ingen synlige skader på kroppens bakside. Ingen smerte ved palpasjon av columna. Perianal sensibilitet er bevart. Rektal eksplorasjon er ikke indisert»
 • Teamleder gjentar fortløpende og legger til:
  • "Spl Akuttmottak - har vi temperatur?"
 • Spl Akuttmottak:
  • "Temperatur er 36,8"
 • Teamleder gjentar

 

Teamleder oppsummerer

Debriefing 

Medlem av traumeteam kan be om debrifing etter traumemottak enten via teamleder eller ved å ta kontakt med traumekoordinator 973338 på dagtid på hverdager. Vi kan da bistå med individuell debriefing eller innkalle team til debriefing alt etter behov og ønsker.