Trombektomi ved hjerneslag

31.01.2021Versjon 1.5Forfatter: Eirik Søfteland

ALARM-OPPGAVER-ANESTESI 

Inngrepet foregår på rtg.lab.10. eller 14. Pasient ankommer dit etter primærdiagnostikk ved CT i og eventuell trombolyse iv. gitt  i Akutt Mottak. ALARM TROMBECTOMI: Anestesilege (2547) går til Akutt Mottak og tar kontakt med Teamleder Nevrolog for orientering om pasient og følger denne til rtg. Anestesisykepleier går til rtg.lab. 10 for klargjøring av medikamenter og utstyr. 

 

Valg av sedasjon eller anestesi avgjøres sammen med intervensjons-radiolog. Hvis pasienten ikke kan samarbeide, ikke kan holde frie luftveier og/eller har GCS<8, velges GA og intubasjon. Vær uansett forberedt på  å starte GA på kort varsel: Gjør alltid klart til GA med TIVA/TCI, ha  noradrenalininfusjon klar  og fenylefrin bolus iv tilgjengelig. Innledning bør ikke forsinke behandling. Standard monitorering: EKG, SaO2, arterielt BT, timediurese, temperatur. Pas. bør ha minst 3 gode intravenøse tilganger.  Radiologen står på pas. høyre side, legg slanger og ledninger opp langs pas. venstre side (som ved coiling). Arteriekran kan legges etter behandlingsstart.

 

Viktig å unngå hypotensjons-episoder

Mål å ha systolisk BT = 140-180 (200) under hele behandlingen. Gi evt fenylefrin bolus iv og start NA-infusjon. Senking av BT peroperativt (systolisk >200) alltid i samråd med nevrolog/radiolog.

Sedasjon/narkose 

Sedasjon med remifentanil TCI i lav dose (eller midazolam 0,5- 1mg iv og fentanyl 25-50 mikrogr iv). Ved GA gis TIVA/TCI med propofol og remifentanil. Pas. regnes som ikke-fastende.  Snøggtubing (se Snøggtubing) med propofol iv (bolus for hånd) og rocuronium 1-1,2 mg/kg iv. Kontinuerer anestesi med TIVA/TCI og rocuronium. Bruk TOF til monitorering av muskelrelaksasjon.

Antikoagulasjon 

De fleste pasienter får  trombolyse (tenecteplase) iv før trombectomi. Disse skal vanligvis ikke ha annen antikoagulasjon de første 24 timer. Eventuell ytterligere antikoagulasjon (bolus ASA iv. klopidogrel iv., dalteparin s.c.) forordnes av nevroradiolog.

Postoperativt 

Pas. vekkes på bordet hvis ikke annet er avtalt med nevroradiolog/nevrolog, og kjøres til postoperativ seksjon.  Bruk nevrokirurgisk overvåkningskjema til videre observasjon.

 

Viktig å opprettholde blodtrykk de første 6-12 timer etter behandling. Mål: Systolisk BT 140-180, gi evt NA-infusjon. Anestesilege forordner smertestillende (paracetamol iv, ev. morfin), kvalmestillende (ondansetron, ev. deksametason) og væske.  Husk å ta med peroperativ væsketilførsel i væskeregnskapet.  Blodsukker ktr (5-8 mmol/L). Hvis ikke hypoglycemi, ikke gi glucose iv første 24 timer.

 

Obs hematom/blødning i lyske etter kateterisering. Som standard bruker Nevroradiolog Angioseal for å lukke arterie etter kateterisering, noen ganger blir karhylse liggende og nevroradiolog er da ansvarlig for fjerning. Pas. skal ha kompresjon i 2-4 t. Pas. kan utskrives til nevrologisk avdeling for videre behandling e 4-6 timer.

 

Ved problemer/komplikasjoner postoperativt skal vakthavende nevroradiolog og nevrolog kontaktes på avtalt calling/mobiltelefon.