Infeksjoner i sykehjem - generelle prinsipper

20.02.2024Versjon 0.2

Sammendrag 

 • Høy infeksjonsprevalens i sykehjem
 • Eldre har mange risikofaktorer for akutte infeksjoner og får ofte et alvorlig forløp
 • Urinveisinfeksjoner er hyppigste bakterielle infeksjon
 • Virale infeksjoner (f.eks. covid-19, influensa og norovirusenteritt) opptrer som regel epidemisk
 • Ofte kryptisk symptompresentasjon
 • Kolonisering av mikrober vanlig – mikrobiologisk prøvetaking på klinisk indikasjon!
 • Ta først og fremst hensyn til alvorlighetsgrad, nyrefunksjon og kroppsmasse ved dosering av antibiotika
 • Perorale antibiotika absorberes godt hos eldre - foretrekkes når klinikken tillater det
 • Unngå unødig bruk av resistensdrivende antibiotika som kefalosporiner og kinoloner
 • Skreddersy antibiotikabehandling når mikrobiologiske prøvesvar foreligger
 • Obs. interaksjoner og polyfarmasi
 • Tenk bredt ved manglende behandlingsrespons – betyr ikke nødvendigvis feil antibiotikum!

Bakgrunn 

 • Prevalensen av sykehjemsinfeksjoner er sannsynligvis mellom 5 og 10 %
 • Urinveisinfeksjoner > nedre luftveisinfeksjoner > hud- og sårinfeksjoner > andre
 • Ofte mer krevende diagnostikk og behandling, samt høyere morbiditet og mortalitet enn i andre pasientpopulasjoner

Risikofaktorer 

Bristende barrierer

 • Hud og slimhinner (urinveier, gastrointestinaltraktus etc.)
 • Nedre luftveier
  • Svekket hosterefleks, ciliefunksjon og respirasjonsmuskulatur
  • Økt risiko for aspirasjon
 • Redusert syrenivå i ventrikkel

 

Påvirkning av urinveier

 • Inkontinens/retensjon, økt bakteriell kolonisering, østrogenmangel etc.

 

Komorbiditet

 • Diabetes, perifer karsykdom, kronisk hjerte/lungesykdom, nyresvikt etc.

 

Redusert cellulær og humoral immunrespons

 • B- og T-cellefunksjon, produksjon av immunoglobuliner og cytokiner
 • Svekket vaksinerespons

 

Sosiale/iatrogene

 • Hyppig hospitalisering, lange sykehjemsopphold
 • Fremmedlegemer
  • urinkateter, hjerteventiler, hofteproteser etc.
 • Hyppige antibiotikakurer
  • Påvirker normalflora, øker risiko for Costridioides difficile-infeksjon
 • Immunmodulerende behandling

Forekomst 

 • Økt forekomst av urinveisinfeksjoner , pneumoni, sepsis, endokarditt, divertikulitt, virale mage-tarminfeksjoner, influensa og herpes zoster i populasjonen > 65 år sammenliknet med yngre
 • Også økt forekomst av aspirasjonspneumoni og hud/bløtvevsinfeksjoner med polymikrobiell flora, luftveisinfeksjoner med aerobe gram negative staver (f.eks. haemophilus influenza), urinveisinfeksjoner med enterkokker, bakterielle superinfeksjoner etter influensa og Clostridioides difficile-enteritt

Klinikk 

 • Ofte kryptisk symptompresentasjon
  • Sparsomt med lokale symptomer er vanlig og feber kan mangle
  • Akutt funksjonssvikt
   • Delirium (aktivt/stille)
   • Fall/falltendens/redusert mobilitet
   • Dehydrering/ernæringssvikt
   • Urininkontinens/retensjon
 • Ofte alvorlig forløp på grunn av redusert forsvarsverk
 • Nyttige kliniske verktøy
  • CRB-65-skår ved pneumoni (se Pneumoni)
  • qSOFA-skår ved mistanke om sepsis (se Sepsis)
  • NEWS2
  • Kliniske SIRS-kriterier ved alle former for infeksjon med systemisk påvirkning
   • Respirasjonsfrekvens > 20 per minutt
   • Puls > 90 per minutt
   • Temperatur > 38 ° C eller < 36 ° C

Diagnostikk 

 • Leukocytose og nøytrofili kan mangle, og høye verdier av disse markørene i perifert blod kan skyldes ikke-infeksiøse årsaker (for eksempel bruk av kortikosterioder)
 • Husk dynamikken i CRP-responsen
  • Er ofte tilnærmet normal første 12 timer
  • Stiger ofte dag 2-3 på tross av god antibiotikarespons
  • Må ikke nødvendigvis være normal ved seponering
  • Er en inflammasjonsmarkør, ikke nødvendigvis en infeksjonsmarkør
  • Unngå daglige målinger, klinisk respons viktigst!
 • Ingen prøvetaking uten klinisk indikasjon!
  • Kolonisering av mikrober, spesielt i urinveier og sår er vanlig, og skal ikke behandles
 • Lavere spesifisitet av spesialundersøkelser, som for eksempel røntgen toraks

Antibiotika og eldre 

 • Polyfarmasi gir økt risiko for interaksjoner
 • Ofte mer utsatte for bivirkninger
 • Farmakokinetikk (hva gjør kroppen med legemidlet?)
  • Absorpsjon
   • Absorpsjonen av antibiotika påvirkes lite av aldersendringer per se
  • Distribusjon
   • Økt fettmengde, mindre væske og muskulatur, lavere albumin med årene
    • Serumkonsentrasjonen av svært vannløselige antibiotika (for eksempel aminoglykosider) kan øke
    • Vevsdistribusjon stort sett uendret, lav albumin neppe klinisk betydning på grunn av ny likeveksttilstand
  • Eliminasjon
 • Farmakodynamikk (hva gjør legemidlet med kroppen?)
  • Farmakodynamisk respons på antibiotika påvirkes relativt lite av aldersforandringer

Prinsipper for antibiotikabehandling 

Valg av antibiotika

 • Empirisk behandling avhenger av alvorlighetsgrad, mistenkt/kjent primærfokus og forventet mikrobiologisk agens
 • Ta adekvate bakteriologiske prøver før oppstart med antibiotika
 • Saner om mulig infeksjonsfokus
 • Velg primært bakteriedrepende (bactericide) midler, for eksempel penicilliner
 • Unngå unødig bruk av bredspektrede og resistensdrivende medikamenter, som for eksempel kefalosporiner (cefuroksim /cefotaksim/ceftriakson), kinoloner (ciprofloksacin og ofloksacin), piperacillin-tazobactam og karbapenemer
 • Skreddersy behandling etter mikrobiologiske svar

 

Dosering

 • Ta hensyn til alvorlighetsgrad, kroppsmasse, nyrefunksjon, terapeutisk vindu og potensielle interaksjoner

 

Administrasjonsform

 • Peroral behandling foretrekkes der dette er mulig utfra infeksjonens alvorlighetsgrad, medikamentets tilgjengelighet i tablett/miksturform og pasientens evne til å ta tabletter/mikstur
 • Intravenøs behandling på indikasjon
  • Ingen effektiv peroral behandling tilgjengelig
  • Peroral behandling ikke potent nok
  • Manglende evne til inntak av tabletter/mikstur
  • Videreføring av sykehusbehandling dersom dette fortsatt er nødvendig
 • Intramuskulær behandling
  • Intravenøs behandling er den foretrukne parenterale rute
  • Ved vanskeligheter med å etablere iv. tilgang kan injeksjon av antibiotika im. være aktuelt
   • Forbeholdt medikament som kan doseres 1 gang om dagen (les: ceftriakson)
   • Antibiotika blandes med lokalanestesi, egen prosedyre følges
 • Hvilke midler er i utgangspunktet like potente peroralt som intravenøst?
  • Ciprofloksacin, metronidazol, fusidin og flukonazol

 

Spesiell forsiktighet

 • Hvilke midler skal som hovedregel ikke brukes i sykehjem?
  • Aminoglykosider og vankomycin
   • Lav terapeutisk bredde, risiko for oto- og nefrotoksisitet, samt behov for hyppige serumkonsentrasjonsmålinger
 • Nyrefunksjon
  • Trimetoprim-sulfa, Furadantin, (aminoglykosider, vankomycin)
 • Nervesystemet
  • Ciprofloksacin
   • Uro, forvirring, kramper, psykose
  • Furadantin
   • Polynevropati
 • Lunge
  • Furadantin
   • Lungefibrose
 • Metabolske forstyrrelser
  • Mecillinam
   • Karnitinmangel

 

Interaksjoner

 • Bruk interaksjonsdatabaser aktivt, for eksempel interaksjoner.no
 • Gjelder først og fremst antibiotika som påvirker levermetabolisering
  • for eksempel makrolider, metronidazol, kinoloner, trimetoprim, rifampicin

 

Manglende respons på behandling

 • Feil antibiotikum? For lav dose? Ineffektiv administrasjonsform?
 • Feil/udrenert fokus?
 • Nosokomial tilleggsinfeksjon?
 • Annet mikrobielt agens - virus, sopp, parasitter?
 • Hypersensitivitetsreaksjon på antibiotika («drug fever»)?
 • Annen form for inflammasjon enn infeksjon?– for eksempel bindevevssykdom, kreft, tromboembolisme, endokrin sykdom