Pasientseleksjon for DKS

02.11.2023Versjon 0.10Forfatter: Per Anders Hunderi, Gjermund Galleberg

Generelt 

Kirurg velger ut egnede pasienter til DKS på sine respektive poliklinikker ut ifra nedenstående rutiner.

Ortoped kan via «Tilsynsforespørsel» i DIPS henvise utvalgte pasienter direkte til Preoperativ poliklinikk for anestesitilsyn. Se: Mottak og tilsyn ved KSK-Preoperativ poliklinikk av anestesilege fra DKS

 

Krav til medisinske opplysninger på pasienter til DKS

 • Innkomstjournal skal foreligge på alle inneliggende pasienter.
 • Polikliniske pasienter skal ha journalopplysninger tilsvarende innkomstjournal. Opplysningene skal i utgangspunktet være maks 3 måneder gamle, men hos ellers friske pasienter kan de være 6 måneder gamle. Informasjonen noteres i poliklinisk notat, alternativt benyttes "Egenmeldingsskjema - Preoperativ Helsetilstand" (FF-skjema) ved Ortopedisk Klinikk.
 • Pasienter med spesielle medisinske problemstillinger meldes til preoperativ vurdering og evt. tilsyn av anestesilege via «Tilsynsforespørsel» i DIPS som sendes til «SO HAU KSK Dagkirurgi Henvisning». Ved behov for diskusjon med overlege ved DKS tas i tillegg direkte kontakt via telefon 970467 eller 970468.
 • Medisinske problemstillinger av betydning for anestesi er hovedsakelig latent eller manifest svikt i hjerte- og/eller lungefunksjon, kjent allergi for anestesimidler, tidligere alvorlige narkosekomplikasjoner hos pasienten selv eller i familien, BMI > 35, samt kjent eller mistenkt vanskelig intubasjon/vanskelig luftvei. I sistnevnte kategori kommer også anomalier i cervikalcolumna. Velregulert astma i god fase er ikke grunn for spesiell vurdering.
 • Frist for melding av pasient til narkose skal være gjort i Orbit seinest klokken 13.00 dagen før planlagt operasjon. Endringer utover dette meldes på interntelefon 970467.

 

Pasientgrupper som kan opereres ved DKS innenfor avtalt type kiurgi

 • ASA 1
 • ASA 2: pasienter med mild, velregulert sykdom som ikke medfører spesielle funksjonelle begrensninger. Ex: velregulert hypertensjon/diabetes
 • ASA 3 -4: Anestesilege på DKS kontaktes via «Tilsynsforespørsel» i DIPS, evt. også telefonisk på telefon 970467/-68 dersom hurtig og foreløpig avklaring ønskes.

 

Pasienter som er stabile og har lett reduserte organfunksjoner kan opereres dagkirurgisk. Organsyke kan også vurderes operert dagkirurgisk dersom man ikke forventer et komplisert postoperativt forløp. I tvilstilfeller er det ofte den postoperative fasen som setter de største begrensningene - invasiv hemodynamisk overvåkning/behandling eller respirasjonstøttende tiltak ønsker vi ikke på postop ved DKS.

 

Pasienter med smitte til DKS

 • Pasienter med virus som bare kan overføre sykdom ved blodsmitte (ex: HIV, Hep B,C..), kan opereres på DKS.
 • Pasienter med kontaktsmitteregime kan ikke opereres ved DKS da dette krever enerom/isolat før og etter operasjon. Følgende asymptomatiske bærertilstander skal håndteres som kontaktsmitte og er derfor utelukket fra DKS:
  • MRSA
  • ESBL-Carba
 • Pasienter med VRE (vancomycin resistente enterokokker), ESBL-a, -m eller AmpC kan håndteres som alminnelige pasienter og kan normalt vurderes for kirurgi ved DKS. Se egen smittevernprosedyre i EK for ytterligere detaljer: ESBL - smitteverntiltak i sykehus.
 • Håndvask, desinfisering av hender mellom hver pasientkontakt, samt bruk av hansker ved all form for pasientkontakt vil redusere overføring av ikke-erkjente/symptomfrie kontaktsmittepasienter (VRE, MRSA, ESBL).

 

Aldersgrenser:

> 3 år

 

Blodprøver:

Hb ved forventet blødning, kronisk sykdom/nedsatt allmenntilstand. Na, K, Cl og kreatinin ved nyresykdom, kardiovaskulær sykdom, redusert allmenntilstand og ved bruk av diuretika, digitalis, steroider. Blodprøver ikke nødvendig dersom inngrepet med stor sikkerhet kan gjøres i lokalanestesi/sedasjon.

 

Thyroideakirurgi og mammaoperasjoner: Ingen blodprøver hvis ellers frisk pasient.

 

Laparoskopiske galleoperasjoner: Antistoffscreening, blodyping, rekvireres av kirurg.

 

Parathyroidea operasjoner: S- Ca, ion- Ca2+, avgjøres av kirurg i hvert tilfelle.

 

Kirurgi på ekstremiteter/hud/bryst/cysto-ureteroskopier: Ingen blodprøver hos friske pasienter

 

EKG: ved hjertesykdom der EKG > 6 måneder gammelt eller hvis pasient har klinikk som tyder på hjertesykdom.

 

RTG- thorax: bare på medisinsk indikasjon (sikker eller mistenkt kardiopulmonal tilstand der rtg. thorax kan gi verdifull informasjon), ikke rutinemessig.

 

RTG- cervicalcolumna: All håntering av pasienter med kjent risiko for patologi i cervicalcolumna skal alltid gjøres med særlig varsomhet og tilgjengelig kompetanse omkring aktuelle utfordringer/risiko. De vanligste tilstander er RA, psoriasisartritt, Mb Bechterew og Downs syndrom. Preoperativ rtg c-columna anbefales der disse pasientene til kirurgi har uttalt leddbesvær med tydelig klinikk fra nakke. Hvis glemt og pas. har møtt vurderes behov individuelt, ikke automatisk strykning. Se også avsnittet preoperative undersøkelser i emnet: Preoperative rutiner

 

Fasting:

 

Drikke: kan drikke vann eller saft, evt. også kaffe/te uten melk, inntil 1 timer før operasjon. Særlig bør barn oppfordres til drikke litt saft preoperativt hvis de er tørste. Pas. med kjent eller antatt forstyrret tarmmotilitet vurderes individuelt.

 

Mat og melkeprodukter: 6 timer

 

Røyk, snus og tyggegummi: 2 timer. Hvis brudd på rutine vurderes behov for strykning individuelt.