Tiltak ved alvorlig hypoksemi

12.05.2017Versjon 1.1

Definisjon 

Hypoksemi: definisjon: SaO2 < 92% eller PaO2 < 9 kPa ( v/ FiO2 = 0,21)

 

NB! Hypoksemi er ikke lik nedsatt ventilasjon (hyperkapni, høy PaCO2).

Generelle (optimale) mål 

 • SaO2 > 93%
 • PaO2 > 10 kPa (NB! husk det fysiologiske fall i PaO2 med alder til ca 9,5-10 kPa > 70 år)
 • ingen laktacidose

 

Disse mål kan tidvis være umulige å nå, av og til ikke engang ønskelige (som hos KOLS pasienter). De kan derfor fravikes.

Akseptable verdier 

der de optimale mål ikke kan/bør nås.

 

A. KOLS pasienter.

 • SaO2 > 85%
 • PaO2 > 6-7 kPa
 • kompensert respiratorisk acidose
 • ingen økning i s-laktat

 

B. Andre pasientgrupper («permissive hypoksemia»)

 •  PaO2 > 85 % (alternativt SvO2 > 50-55% når PA kateter brukes, en kan da «se bort fra» SaO2)
 • PaO2 >7-8kPa
 • ingen økning i s-laktat

 

Årsakene til hypoksemi må finnes og kausalbehandles (pneumoni, atelektase, pneumothoraks, hypoventilasjon, hypovolemi, mm), samtidig som tiltak rettet mot bedret O2 tilbud (øket oksygenopptak/transport) iverksettes.

A) Øke oksygentilbud til alveolene 

1) Oksygen på nesekateter eller maske

Dette enkle tiltak kan heve FiO2 til ca 0,4 (40%) (mer ved et lukket system og høy flow), og er for mange nok til å bedre oksygenering.

 

2) High flow nasal oksygen behandling

Brukes både til barn og voksne. Myke nesepronger og fuktet gass gir høyere grad av aksept. Flow opp til 60 liter/min. Ved ren oksygen kan opp til FiO2 1.0 gis. Pga den høye flow oppnås også en CPAP effekt opp til 5 cm H2O.

 

3) Oksygen via ekstern CPAP eller BiPAP

Metodene gir full kontroll over FiO2. Det brukes spesielle masker med «grime», som gjør at masken slutter godt til rundt munn og nese. Valgfritt mottrykk mot ekspirasjon (2,5 - 10 cm H2O). Med BiPAP også valgfri inspirasjonsstøtte. For detaljer, se egen prosedyre om CPAP/BiPAP.

 

4) Intubering og overtrykksventilasjon

Brukes når 1, 2, 3 ikke fører til målet. Er standardbehandling ved kombinasjonen hypoksemi og ventilasjonssvikt . Se forøvrig prosedyre: Respiratorbehandling.

 

5) Bukleie

 

6) HFOV: oscillator ventilasjon

 

7) ECMO: veno-venøs

B) Øke oksygentransport i blodet 

1) Optimalisere hemoglobininnholdet (≈ 10 g/dl)

Ved alvorlig hypoksemi (hvor CPAP og overtrykksventilasjon behøves) må oksygentransporten i erythrocytter optimaliseres. Tilstreb i slike tilfeller Hb over 10 g/dl (høyest hos de med lavt CO og hjertesvikt).

 

Liberal indikasjon for å bruke PA kateter ved sviktende oksygentrasnport. Oksygenleveranse (DO2) bør normaliseres til 600 ml/m2. Ingen ytterligere gevinst ved økning ut over normalisering.

 

2) Optimalisere hjerteminuttvolum

 •  Behandle hypovolemi (volum)
 • Normalisere CI til > 3,5 l/m2 (positiv inotrop medikasjon)
 • Normalisere hjertefrekvens (behandle takycardi og bradycardi)

Oksygenleveranse (DO2) = CO x (Hb x 13,7) x SaO2/100 (ml O2 / min)

C) Senke «luksusforbruk» av oksygen 

Redusere stress (sedativa og analgetika), behandle hyperthermi, redusere unødig bruk av skjelettmuskulatur (skjelving mm). Om nødvendig bruk muskelrelaksantia for å dempe motorisk aktivitet. Muskelrelaksantia skal alltid gis sammen med adekvat analgesi og hypnotika.

 

Det kan i ekstreme situasjoner også være aktuelt med indusert hypothermi.

Referanser 

 1. ARDS, Bukleie, CPAP med maske, Pulmonalarteriekateter, Respiratorbehandling.
 2. Patroniti N et al: Clinical management of severely hypoxemic patients. Curr Opin Crit Care 2011;17:50-6