Analyser

Apekopper

08.08.2022Versjon 0.2

Sykdomsbilde 

De første symptomene er vanligvis feber, tretthet og hodepine. Muskelsmerte og stivhet er vanlig. Etter noen dager oppstår et kløende, makulopapuløst utslett som utvikler seg til vesikler og pustler. Arrdannelse kan forekomme.

 

Utslettet starter ofte i ansiktet. I utbruddet i 2022 er det rapportert at utslettet hos mange av tilfellene har startet genitalt/perianalt eller i/ omkring munnen og kan medføre smertefull faryngitt og proktitt. Hos noen kan man finne få eller en enkelt lesjon. Smertefull lymfadenopati sees hos mange før eller samtidig med utslettet (til forskjell fra vannkopper og kopper).

 

Sykdomsforløpet varer normalt 2 til 4 uker. Dødeligheten i afrikanske utbrudd har vært rapportert til 1 til 10 %. Det forekommer to ulike varianter av viruset, sentral- afrikansk variant (clade) og vest-afrikansk variant (clade). Den vest-afrikanske varianten har lavere dødelighet (< 1%). I det pågående utbruddet som er med den vest afrikanske varianten, er det foreløpig rapportet et lite antall dødsfall.

 

Barn har høyere risiko for alvorlig sykdom, og det er rapportert noe høyere dødelighet enn hos voksne. Det er usikre data, og kunnskapsgrunnlaget er primært basert på data fra endemiske land i Afrika. Virus kan overføres til foster under graviditet, og det er risiko for intrauterin fosterdød. Gravide bør derfor skjermes for smitte. Immunsupprimerte og skrøpelige eldre kan trolig også være mer utsatt for alvorlig sykdom.

Indikasjon for prøvetakning 

Klinikk og anamnese som gir misstanke om apekopper. Utbruddet i 2022 er knyttet til menn som har sex med menn. Anamnese rundt seksualkontakter må gjøres grundig i tillfeller med mistanke om apekopper.

Prøvemateriale/Prøvetakning 

Apekoppeviruset er definert som risikogruppe 3. Personell som tar prøven bør benytte personlig beskyttelsesutstyr (PPE), se Råd om smitteverntiltak i helsetjenesten.

 

Prøven anbefales tatt fra hudlesjon. Anbefalt prøvemateriale til PCR er penselprøve fra huderosjon eller punktert vesikkel/blemme, eventuelt vesikkelvæske/aspirat (50-100 mikroliter). Prøven sendes på virustransportmedium (UTM). Hudbiopsi/ blemmetak/ hudavskrap/ skorpe etter inntørket lesjon er alternative prøvematerialer. Materialet legges på virustransportmedium (UTM).

 

Virus kan også påvises fra nasopharynx eller halsprøve tidlig i forløpet, og dette kan vurderes som prøvelokasjon ved mistanke om apekopper der pasienten ikke har hudlesjoner.

 

Ved symptomer fra hals eller rektum, og hvis pasienten ikke har hudlesjoner, kan prøver også tas der. Ved negativ prøve og fortsatt mistanke anbefales ny prøve, spesielt hvis pasienten utvikler lesjoner.

 

Prøver med mistanke om apekopper sendes som kategori B-forsendelse. Viruskultur og prøver med bekreftet apekoppevirus som ikke er inaktivert må sendes som kategori A-forsendelse.

 

Utførende laboratorium 

Molde