Arbeidsoppgaver og rutiner for anestesilege DKS

06.02.2024Versjon 0.10Forfatter: Per Anders Hunderi, Gjermund Galleberg, Torstein Lyngøy

Arbeidsoppgaver og rutiner 

Hvordan forholde seg til DIPS, ORBIT, og MEONA på DKS:

 

 • DIPS: Nødvendige preoperative opplysninger hentes fra poliklinisk notat, BL Narkose – Informasjon til anestesilege, eller innkomst med tilsvarende opplysninger. ASA 1-2 som klarer >4 MET’s uten kardiopulmonale begrensninger, kan gå som forenklet forløp (FF). Pasient fyller da ut egenerklæringsskjema om helsetilstand uten ytterligere tilsyn av kirurg. Opplysninger skal som hovedregel være nyere enn 3 mnd.
  • Manglende opplysninger meldes tilbake til kirurg, evt. sekretær på aktuell seksjon. Pasient godkjennes ikke for anestesi før opplysningene innhentes. Tvilstilfeller diskuteres med ansvarlig anestesilege før tilbakemelding til kirurg.
  • Dersom anestesilege planlegger et pasientforløp som avviker betydelig fra standardforløpene på DKS, skal årsak dokumenteres i DIPS.
 • Orbit: Friske pasienter med nødvendig informasjon tilgjengelig i DIPS kan godkjennes for anestesi før oppmøte ved DKS. Pasienter som er tilsett fysisk, godkjennes straks denne vurderingen er utført. Ved mindre viktige mangler i anamnese/undersøkelse kan man vurdere å avvente endelig godkjenning til pasienten har møtt opp på DKS.
 • Meona: Ortopediske pasienter som innlegges, skal ha forordnet smertestillende i Meona før utskrivelse fra DKS. Pasienter fra andre kirurgiske klinikker skal ha tilsvarende ordinasjoner på anestesikurven.

 

 

Anestesilegenes arbeidsoppgaver:

 

1) Preoperativ vurdering av pasienter:

 • Det er et felles ansvar at samtlige anestesileger bidrar med å forberede anestesier til de neste dagene. I løpet av en normal uke opereres det ca. 70-80 pasienter ved DKS. Hør med ansvarlig overlege (97-0467) om fordeling av previsitter som gjøres i ledig tid gjennom dagen.
 • Kl.14.30 har vi gjennomgang av morgendagens pasienter utenfor stue 9/10.
 • Anestesijournal på DKS føres i Orbit som ved øvrige seksjoner. De fleste pasienter vurderes ut fra DIPS 1-3 virkedager før operasjon. Husk å forordne aktuell premedikasjon OG eventuelle faste medikamenter som er aktuelle på operasjonsdagen. Se: Premedikasjon DKS
 • Alle endokrine + større mammakirurgiske pasienter kommer til prepol dagen før operasjon. Pasientene kommer til DKS etter vurdering og journalopptak hos kirurg. Sekretær (97-0452) informerer når pasienten er kommet. Driften på operasjonstuene prioriteres, men ikke la pasientene vente unødig.
 • Urologiske pasienter: Mange av pasientene på venteliste for steinbehandling/stentskifte (URS) vurderes på prepol av anestesilege 1-10 dager før operasjon. For tiden på tirsdager etter vurdering av kirurg.
 • KK-pasienter til robot-assistert lap. Hysterektomi (RALH): Anestesilege på KK gjør tilsyn og lager foreløpig plan for disse 1-10 dager preoperativt. Anestesilege DKS går gjennom planen i Orbit og endrer/godkjenner denne senest dagen før planlagt operasjon.
 • Større gastroinngrep: (f.eks. lap.galle, hemikolektomi ol.) møter til pre.pol 1-7 dager preoperativt for vurdering. Mindre gastroinngrep på fredager tilsees sjelden av anestesilege. Disse vurderes etter vanlige retningslinjer ut fra info i DIPS.
 • Noen OT-pasienter vurderes ved Preoperativ poliklinikk dersom egnethet for DKS er usikker. Disse vurderingene gjøres av 97-0467 i samråd med prepol i SOP. Se: Mottak og tilsyn ved KSK-Preoperativ poliklinikk av anestesilege fra DKS
 • Planlagte ØH-pasienter fra OT: Disse pasientene hentes fra OT sin ØH-liste på SOP, men skal vurderes av anestesilege DKS når de er lagt i operasjonsprogrammet på DKS. Pasientene vurderes i utgangspunktet ut fra DIPS/Orbit uten fysisk tilsyn dersom det foreligger fullgode journalopplysninger. I noen tilfeller er pasientene allerede vurdert av anestesileger ved OT seksjonen i SOP. Anestesilege på DKS må se gjennom at anestesimetode/analgesibehov er forenlig med rammene på postoperativ DKS.

 

2) Operasjonsdagen:

 • Anestesilegene møter straks etter morgenmøte, senest kl. 07.55 (tirsdager kl 8.25 og fredager kl 8.55). Seksjonsoverlegen (97-0467) fordeler stuene ut fra planen som sendes på mail fredagen før. Vanligvis er det to stuer pr. lege. Vurder og avtal om 2 anestesisykepleiere kan starte èn av stuene.
 • Pasienten kan tas inn på stuen når:
  • Orbit-fanene for operasjon, anestesi og preop. er GRØNN.
  • I tillegg SKAL pas. ha merket opr. felt og fått ID-bånd på arm/fot.
  • Pasienter med gul anestesijournal må derfor raskt vurderes av anestesilege for å sikre pasientflyten.
 • Praktisk anestesigjennomføring: Se eget kapittel: Anestesimetoder
 • Alle anestesiinnledninger skal gjøres med minst 2 stk. anestesikompetente (anestesisykepleier/anestesilege) tilstede på stuen. Studenter kan være med for opplæring, men telles ikke som anestesikompetent.

 

3) Postoperativt:

 • Dersom anestesilegen ikke har deltatt under innledning av anestesien tilstrebes det at han/hun kommer innom operasjonstuen før inngrepet er slutt og orienterer seg for situasjonen. Voksne pasienter har en klistrelapp med foreslåttte medikamentforordninger for postoperativ behandling. Denne "oppskriften" passer de fleste, gjør bare endringer dersom det er spesiell grunn til det. Husk å signere forordningen FØR pasienten ankommer postoperativ for å bedre flyten i avdelingen og avlaste sykepleier på postoperativ for unødvendige telefonsamtaler.
 • Utskrivelse fra DKS gjøres av anestesilege til ett av følgende steder:
  • Hjem: Flesteparten av pasientene.
  • Sengepost: Dersom pasienten ikke oppfyller utskrivingskriterier (se Utskriving av pasient fra Dagkirurgen ). Planlagt innleggelse ved større kirurgi. Kirurg eller anestesilege vurderer det mest hensiktsmessig for pasienten.
  • Sykehotell. Gjelder utvalgte thyroidea- og parathyreoidea pasienter (se Thyroidea- og parathyreoideakirurgi) og noen pasienter med lang reisevei. Pasientene må være i stand til å ivareta seg selv som om de var hjemme.
  • Postoperativ 1.etg: Når pasienten ikke er utskrivingsklar når postopr. DKS stenger (man-tors kl.18, fre kl.17). Avtal med ansvarlig spl. på post-op (972440/972438) og informer anestesilege SOP/OT for videre oppfølging.
 • Det er anestesilegens ansvar å skrive ut pasienter så snart de er klare for dette. Delegert utskrivelse for pasienter >12 år og ASA 1-2 må gjerne benyttes. Postopr. spl. vil da selv skrive ut pasienten etter en Aldrete-scoring.
 • Dersom en DKS-pasient krever ventilasjonstøtte eller invasiv monitorering, skal pasienten uansett overflyttes til postoperativ i 1. etg. eller KSK Intensiv. Anestestesilege ved DKS kontakter da aktuell seksjon for å avtale overflytning og følger pasienten dit. Husk journalnotat i DIPS.
 • VIKTIG: Det er ikke nok senger til alle dagens pasienter på postop. Forsinket utskrivelse fra postop. medfører forsinket forberedelse av neste pasient, og i verste fall strykning av program. Effektiv pasientflyt krever tett dialog mellom anestesilege og spl. på postop.
 • Pasienter som reiser hjem eller til sykehotell skal i utgangspunktet ha følge. En helt ubesværet pasient i god tid etter mindre inngrep kan reise hjem alene etter individuell vurdering av anestesilege.
 • Kirurg har ansvar for resept på smertestillende etter utskrivelse.

 

4) Beredskap ettermiddag:

 • Anestesilege DKS har tilstedeansvar frem til kl.16. Etter endt arbeidstid kl. 16 over tar OT bakvakt (97-0604) og SOP-bakvakt (97-2236) beredskap for respektive postop. pasienter på DKS.
 • Siste tilstedeværende anestesilege (som bærer 97-0467) ser over pasientene en siste gang og sjekker ordinasjoner til postop/sengepost rett før arbeidsslutt. Utskrivelse delegeres så langt det er mulig ved ukompliserte ASA 1-2. Ved forventede "utfordringer" eller ASA 3-4, skal aktuell bakvakt informeres før DKS anestesilege forlater avdelingen.
 • Alle pågående operasjoner skal være avsluttet før SOP/OT bakvakt overtar ansvaret.

 

5) Fiberoptisk intubasjon/Luftveisutstyr

 • Glidescope står utenfor stue 9/10.
 • Ved behov for fiberoptisk intubasjon hentes endoskopirack merket «DKS ANESTESI» i lagerrom vis a vis data-/dikterings-avlukkene ved inngangen til DKS fra garderobene. Passende fiberskop hentes i eget tørkeskap i sterilsentralen ved Thorax-seksjonen sammen med plastbakke og vendbart plastovertrekk. Deler til sugekanal og annet tilleggsutstyr/lokalanestestika finnes i øverste skuff i luftveistrallen.
 • Engangsbronkoskop finnes på trallen til Glidescope og på lagerrom på Thoraxseksjonen. Skjerm til disse scopene er på lagerrom Thorax.
 • Se ellers Fiberoptisk våkenintubasjon - voksne

 

6) Telefon anestesileger

Anestesilegene kan gjerne bære egne callinger/telefoner. I tillegg har vi følgende trådløse telefoner som skal benyttes:

 • Telefon 1) 970467 (overlege) - Primærkontakt ved behov for akutt anestesikompetanse
 • Telefon 2) 970468 (overlege)
 • Telefon 3) 970469 (overlege/LIS lege)
 • Telefon 4) 970458 (overlege/LIS lege)

Etter endt arbeidsdag settes telefoner til lading på vegg ved vinduet i korridor mellom operasjonsstue 7 og 8.