Arbeidsoppgaver og rutiner for anestesilege DKS

27.03.2023Versjon 0.8Forfatter: Per Anders Hunderi, Gjermund Galleberg, Torstein Lyngøy

Arbeidsoppgaver og rutiner 

Hvordan forholde seg til DIPS, ORBIT, og MEONA på DKS:

 

 • DIPS: Nødvendige preoperative opplysninger hentes fra poliklinisk notat, BL Narkose – Informasjon til anestesilege, eller innkomst med tilsvarende opplysninger. ASA 1-2 som klarer >4 MET’s uten kardiopulmonale begrensninger, kan gå som forenklet forløp (FF). Pasient fyller da ut egenerklæringsskjema om helsetilstand uten ytterligere tilsyn av kirurg. Opplysninger skal som hovedregel være nyere enn 3 mnd.
  • Manglende opplysninger meldes tilbake til kirurg, evt. sekretær på aktuell seksjon. Pasient godkjennes ikke for anestesi før opplysningene innhentes. Tvilstilfeller diskuteres med ansvarlig anestesilege før tilbakemelding til kirurg.
  • Dersom anestesilege planlegger et pasientforløp som avviker betydelig fra standardforløpene på DKS, skal årsak dokumenteres i DIPS.
 • Anestesikurve: Postoperative medikamentordinasjoner føres på anestesikurve FØR pasienten returnerer til postoperativ. Benytt gjerne klistrelapp med forslag til passende ordinasjoner.
 • Orbit: Friske pasienter med nødvendig informasjon tilgjengelig i DIPS kan godkjennes for anestesi før oppmøte ved DKS. Pasienter som er tilsett fysisk, godkjennes straks denne vurderingen er utført. Ved mindre viktige mangler i anamnese/undersøkelse kan man vurdere å avvente endelig godkjenning til pasienten har møtt opp på DKS.
 • Meona: Ortopediske pasienter som innlegges, skal ha forordnet smertestillende i Meona før utskrivelse fra DKS. Pasienter fra andre kirurgiske klinikker skal ha tilsvarende ordinasjoner på anestesikurven.

 

 

Anestesilegenes arbeidsoppgaver:

 

1) Preoperativ vurdering av pasienter:

 • Det er et felles ansvar at samtlige anestesilegerbidrar med å forberede anestesier til de neste dagene. I løpet av en normal uke opereres det ca. 70-80 pasienter ved DKS. Hør med ansvarlig overlege (97-0467) om fordeling av previsitter som gjøres i ledig tid gjennom dagen.
 • 14.30 har vi gjennomgang av morgendagens pasienter utenfor stue 9/10.
 • Anestesijournal på DKS føres i Orbit som ved øvrige seksjoner. De fleste pasienter vurderes ut fra DIPS 1-3 virkedager før operasjon. Husk å forordne aktuell premedikasjon OG eventuelle faste medikamenter som er aktuelle på operasjonsdagen. Se: Premedikasjon DKS
 • Alle endokrine + større mammakirurgiske pasienter kommer til prepol dagen før operasjon. Pasientene kommer til DKS etter vurdering og journalopptak hos kirurg. Sekretær (97-0452) informerer når pasienten er kommet. Driften på operasjonstuene prioriteres, men ikke la pasientene vente unødig.
 • Urologiske pasienter: Mange av pasientene på venteliste for steinbehandling/stentskifte (URS) vurderes på prepol av anestesilege 1-10 dager før operasjon. For tiden på tirsdager etter vurdering av kirurg.
 • KK-pasienter til robot-assistert lap. Hysterektomi (RALH): Anestesilege på KK gjør tilsyn og lager foreløpig plan for disse 1-10 dager preoperativt. Anestesilege DKS går gjennom planen og endrer/godkjenner denne senest dagen før planlagt operasjon.
 • Større gastroinngrep: (f.eks. lap.galle, hemikolektomi ol.) møter til pre.pol 1-7 dager preoperativt for vurdering. Mindre gastroinngrep på fredager tilsees sjelden av anestesilege. Disse vurderes etter vanlige retningslinjer ut fra info i DIPS.
 • Noen OT-pasienter vurderes ved KSK-Preoperativ poliklinikk dersom egnethet for DKS er usikker. Disse vurderingene gjøres av 97-0467 i samråd med prepol i SOP. Se: Mottak og tilsyn ved KSK-Preoperativ poliklinikk av anestesilege fra DKS
 • Planlagte ØH-pasienter fra OT: Disse pasientene hentes fra OT sin ØH-liste på SOP, men skal vurderes av anestesilege DKS når de er lagt i operasjonsprogrammet på DKS. Pasientene vurderes i utgangspunktet ut fra DIPS/Orbit uten fysisk tilsyn dersom det foreligger fullgode journalopplysninger. I noen tilfeller er pasientene allerede vurdert av anestesileger ved OT seksjonen i SOP. Anestesilege på DKS må se gjennom at anestesimetode/analgesibehov er forenlig med rammene på postoperativ DKS.

 

2) Operasjonsdagen:

 • Anestesilegene møter straks etter morgenmøte, senest kl. 07.55 (tirsdager kl 8.25 og fredager kl 8.55). Seksjonsoverlegen (97-0467) fordeler stuene ut fra planen som sendes på mail fredagen før. Vanligvis er det to stuer pr. lege. Vurder og avtal om 2 anestesisykepleiere kan starte èn av stuene.
 • Pasienten kan tas inn på stuen når:
  • Orbit-fanene for operasjon, anestesi og preop. er GRØNN.
  • I tillegg SKAL pas. ha merket opr. felt og fått ID-bånd på arm/fot.
  • Pasienter med gul anestesijournal må derfor raskt vurderes av ansvarlig anestesilege for å sikre pasientflyten.
 • Praktisk anestesigjennomføring: Se eget kapittel: Anestesimetoder
 • Alle anestesiinnledninger skal gjøres med minst 2 stk. anestesikompetente (anestesisykepleier/anestesilege) tilstede på stuen. Studenter kan være med for opplæring, men telles ikke som anestesikompetent.

 

3) Postoperativt:

 • Dersom anestesilegen ikke har deltatt under innledning av anestesien tilstrebes det at han/hun kommer innom operasjonstuen før inngrepet er slutt og orienterer seg for situasjonen. Samtidig ordineres smertestillende/kvalmestillende på postoperativ del av anestesikurven. Dette gjøres FØR pasienten ankommer postoperativ for å bedre flyten i avdelingen og avlaste sykepleier på postoperativ for unødvendige telefonsamtaler.
 • Utskrivelse fra DKS gjøres av anestesilege til ett av følgende steder:
  • Hjem: Mesteparten av pasientene.
  • Sengepost: Dersom pasienten ikke oppfyller utskrivingskriterier (se Utskriving av pasient fra Dagkirurgen ). Planlagt innleggelse ved større kirurgi. Kirurg eller anestesilege vurderer det mest hensiktsmessig for pasienten.
  • Sykehotell. Gjelder utvalgte thyroidea- og parathyreoidea pasienter (se Thyroidea- og parathyreoideakirurgi) og noen pasienter med lang reisevei. Pasientene må være i stand til å ivareta seg selv som om de var hjemme.
  • Postoperativ 1.etg: Når pasienten ikke er utskrivingsklar når postopr. DKS stenger (man-tors kl.18, fre kl.17). Avtal med ansvarlig spl. på post-op (972440/972438) og anestesilege SOP/OT for videre oppfølging.
 • Det er anestesilegens ansvar å skrive ut pasienter så snart de er klare for dette. Delegert utskrivelse for pasienter >12 år og ASA 1-2 må gjerne benyttes. Postopr. spl. vil da selv skrive ut pasienten etter en Aldrete-scoring.
 • Dersom en DKS-pasient krever ventilasjonstøtte eller invasiv monitorering, skal pasienten uansett overflyttes til postoperativ i 1. etg. eller KSK Intensiv. Anestestesilege ved DKS kontakter da aktuell seksjon for å avtale overflytning og følger pasienten dit. Husk journalnotat i DIPS.
 • VIKTIG: Det er ikke nok senger til alle dagens pasienter på postop. Forsinket utskrivelse fra postop. medfører forsinket forberedelse av neste pasient, og i verste fall strykning av program. Effektiv pasientflyt krever tett dialog mellom anestesilege og spl. på postop.
 • Pasienter som reiser hjem eller til sykehotell skal i utgangspunktet ha følge. En helt ubesværet pasient i god tid etter mindre inngrep kan reise hjem alene etter individuell vurdering av anestesilege.
 • Kirurg har ansvar for resept på smertestillende etter utskrivelse.

 

4) Beredskap ettermiddag:

 • Anestesilege DKS har tilstedeansvar frem til kl.16. Etter endt arbeidstid kl. 16 over tar OT bakvakt (97-0604) og SOP-bakvakt (97-2236) beredskap for respektive postop. pasienter på DKS.
 • Siste tilstedeværende anestesilege (som bærer 97-0467) ser over pasientene en siste gang og sjekker ordinasjoner til postop/sengepost rett før arbeidsslutt. Utskrivelse delegeres så langt det er mulig ved ukompliserte ASA 1-2. Ved forventede "utfordringer" eller ASA 3-4, skal aktuell bakvakt informeres før DKS anestesilege forlater avdelingen.
 • Alle pågående operasjoner skal være avsluttet før SOP/OT bakvakt overtar ansvaret.

 

5) Luftveistralle

 • Seksjonsoverlege kontrollerer luftveistralle jevnlig med signatur på kontroll-tavle på anestesi forberedelsesrom. I dette rommet skal dessuten ultralydapparater, Glideskop, blærescanner og defibrillator (LP 20) alltid stå på lading når de ikke er i bruk.

 

6) Fiberoptisk intubasjon

 • Ved behov for fiberoptisk intubasjon hentes endoskopirack merket «DKS ANESTESI» i lagerrom vis a vis data-/dikterings-avlukkene ved inngangen til DKS fra garderobene. Passende fiberskop hentes i eget tørkeskap i sterilsentralen ved Thorax-seksjonen sammen med plastbakke og vendbart plastovertrekk. Deler til sugekanal og annet tilleggsutstyr/lokalanestestika finnes i øverste skuff i luftveistrallen. I løpet av siste halvår 2022 vil vi også få tilgang til engangsbronkoskop fra thoraxkirurgisk seksjon som kan benyttes ved vanskelig luftveishåndtering. Se ellers Fiberoptisk våkenintubasjon - voksne

 

7) Telefon anestesileger

Anestesilegene kan gjerne bære egne callinger/telefoner. I tillegg har vi følgende trådløse telefoner som skal benyttes:

 • Telefon 1) 970467 (overlege) - Primærkontakt ved behov for akutt anestesikompetanse
 • Telefon 2) 970468 (overlege)
 • Telefon 3) 970469 (overlege/LIS lege)
 • Telefon 4) 970458 (overlege/LIS lege)

Etter endt arbeidsdag settes telefoner til lading på vegg ved vinduet i korridor mellom operasjonsstue 7 og 8.